ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 27.11.2017

Особлива інформація на 24.11.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

N з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Ознака типу відомостей про зміну власників акцій

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

124.11.2017яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товаристваПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС"3754498577.03427444.248066
Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" 24.11.2017 року отримало вiд Центрального депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власників іменних цінних паперів, складеного станом на 22.11.2017 року, за даними якого з’ясувалося, що iнформацiю про власникiв акцiй, яким належать 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй змiнено, а саме: - розмiр частки акцiонера - ПАТ "ЗНВКІФ "ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРС"(мiсцезнаходження: 01021, м. Київ, вулиця Інститутська, будинок 19-Б; iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань – 37544985), власника 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй складає 2678539 штук, тобто 44,248066% акцiй вiд загальної кiлькостi акцiй та 56,115% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. До змiни розмiру пакету акцiй частка складала 4663239 штук, тобто 77,034274% акцiй вiд загальної кiлькостi акцiй та 97,695% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
224.11.2017яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариствафізична особад/н05.864414
Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" 24.11.2017 року отримало вiд Центрального депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власників іменних цінних паперів, складеного станом на 22.11.2017 року, за даними якого з’ясувалося, що iнформацiю про власникiв акцiй, яким належать 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй змiнено, а саме: - розмiр частки акцiонера - Данильченко Наталі Олександрівни(мiсцезнаходження: , м. Красногорівка, вулиця Фрунзе, будинок 20, гурт, кв.40), власника 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй складає 355000 штук, тобто 5,864414% акцiй вiд загальної кiлькостi акцiй та 7,437226% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. До змiни розмiру пакету акцiй частка складала 0 штук, тобто 0,00% акцiй вiд загальної кiлькостi акцiй та 0,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.