ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 18.03.2019

Особлива інформація на 15.03.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Голубєв Д.О.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

15.03.2019

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 85721, смт.Володимирівка, Заводська, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00191721
5. Міжміський код та телефон, факс 0624445000, відсутній
6. Електронна поштова адреса vaok@gir.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

18.03.2019

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

01.01.1111

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

vaok.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.03.2019

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}