ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 21.04.2020

Особлива інформація на 21.04.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

121.04.2020Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна група"Альтера Фiнанс"337447707.1033750
Зміст інформації:
Емiтент ПрАТ "ВАВК" повiдомляє про те, що 21.04.2019 року отримало Перелiк акцiонерiв, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений ПАТ "НДУ" станом на 15.04.2020 р. На пiдставi цього перелiку акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: внаслiдок відчуження розмiр частки юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна група"Альтера Фiнанс" (код за ЄДРПОУ 33744770) став меньшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй до відчуження (у вiдсотках до статутного капiталу) становив 7,103375%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 9,008339%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) становить 0%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто.
221.04.2020Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ТЦ «ВЕБІННЕКСТ»354572207.3379520
Зміст інформації:
Емiтент ПрАТ "ВАВК" повiдомляє про те, що 21.04.2019 року отримало Перелiк акцiонерiв, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений ПАТ "НДУ" станом на 15.04.2020 р. На пiдставi цього перелiку акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: внаслiдок відчуження розмiр частки юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ТЦ "ВЕБІННЕКСТ" (код за ЄДРПОУ 35457220) став меньшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй до відчуження (у вiдсотках до статутного капiталу) становив 7,337952%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 9,305824%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) становить 0%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 0%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто.
321.04.2020Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФОНД К-4»346189339.09397226.921793
Зміст інформації:
Емiтент ПрАТ "ВАВК" повiдомляє про те, що 21.04.2020 року отримало Перелiк акцiонерiв, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений ПАТ "НДУ" станом на 15.04.2020 р. На пiдставi цього перелiку акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: внаслiдок набуття розмiр частки власника юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОНД К-4" (код за ЄДРПОУ 34618933) став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй до набуття (у вiдсотках до статутного капiталу) становив 9,093972%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 11,532769%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) становить 26,921793%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 34,141605%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто.