ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Голубєв Д.О.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

20.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00191721
4. Місцезнаходження Україна, 85721, Донецька область, Волноваський р-н, Донецька обл., смт.Володимирiвка, вулиця Заводська, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс 062 332 00 60, 062 332 00 65
6. Електронна поштова адреса dobrovolskaya@gir.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

77 (2331), Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

21.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

vaok.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2016

(дата)