ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05.2010147-1/1/10Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA 4000067235Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.560534603026730100
На виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" було змiнено форму iснування акцiй iз документарної в бездокументарну. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 26.03.2010р. (протокол № 1 від 26.03.2010р.) було прийнято рішення здійснити дематеріалізацію простих іменних акцій Товариства. Дата припинення ведення реєстру 01.07.2010р. Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску простих іменних акцій у кількості 6053460 шт. , на загальну суму 3026730,00 грн, номінальною вартістю 0 грн 50 коп у бездокументарній формі існування № 147-1/1/10 від 05.05.2010р. Департамент кодифікації цінних паперів Національного депозитарію України присвоїв код цінних паперів (ISIN) UA 4000067235. У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх ринках не здійснювалась. Акції емітента обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась. Заяв на допуск в лістинг не подавалось. Лістинг/делістинг не проходили. Продаж акцiй на фондових бiржах та позабiржових ринках не здiйснювався. На дату звiту загальна кiлькiсть акцiй 6053460 штук , номiнальною вартiстю 0,50 грн , загальна номiнальна вартiсть акцiй 3026730,00 грн., форма існування бездокументарна. У 2015 роцi додаткового випуску акцiй не було. Попереднi реєстрацiї випусків акцій скасовано та анульовано попередні свідоцтва про реєстрацію випусків акцій. На дату звіту Товариство немає викуплених власних акцій. На дату звіту акції Товариства не включені до біржового реєстру.