ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 46711 44628 13 10 46724 44638
будівлі та споруди 29322 28313 0 0 29322 28313
машини та обладнання 16715 15794 13 10 16728 15804
транспортні засоби 450 374 0 0 450 374
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 224 147 0 0 224 147
2. Невиробничого призначення: 459 303 0 0 303 459
будівлі та споруди 269 242 0 0 269 242
машини та обладнання 7 10 0 0 7 10
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 181 51 0 0 181 51
інші 2 0 0 0 2 0
Усього 47170 44931 13 10 47183 44941
Опис Примітка: у попередньому звіті за 2014 рік при заповнені інформації про основні засоби емітента (за залишковою вартістю), в таблиці окремо не виділявся рядок «інвестиційна нерухомість», тому суму інвестиційної нерухомості було включено до рядку «будівля та споруди невиробничого призначення». У звітному році на початок періоду суму 450 тис. грн. - власні основні засоби рядок «будівля та споруди невиробничого призначення» було розділено на суму 269 тис. грн.. - «будівля та споруди невиробничого призначення» та суму 181 тис. грн.- «інвестиційна нерухомість». У звітному 2015 році Товариством основні засоби використовувались в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби, та незначна кількість орендованих. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства: Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. № 1. Виключення складають лише видобувна техніка, деякі інструменти та прилади в каоліновому кар'єрі, який знаходиться в безпосередній близькості до вогнетривкого комбінату. Комісія з введення основних засобів встановлює термін корисного використання на підставі правовстановлюючих документів, але не менше термінів, які визначені Податковим Кодексом України, згідно з класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів. Терміни корисного використання об'єктів основних засобів встановлюються підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання. Термін користування основними засобами по групах становить: будівлі від 20 до 100 років; споруди від 15 років, передавальні пристрої від 10 до 50 років; машини та обладнання від 5 до 30 років; транспортні засоби від 5 до 40 років; інші основні засоби від 2 до 40 років. Основні виробничі потужності підприємства включають : вогнетривке виробництво, цех випалу каоліну на шамот, каоліновий кар'єр, ремонтно - механічний цех , енергетичний цех , транспортні - цех безрейкового транспорту і залізничний цех та інші допоміжні підрозділи. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмосилікатних шамотних вогнетривких виробів по повному технологічному циклі. Зростання виробничих потужностей не очікується. Планів щодо розширення або удосконалення капітального будівництва немає. Метод фінансування – самофінансування. Рух основних засобів на протязі звітного 2015 року характеризується наступними показниками. Протягом звiтного перiоду введено основних засобiв на суму 3283 тис. грн., у т. ч.: будинки, споруди i передавальнi пристрої 86 тис. грн; машини та обладнання 3137 тис. грн; iнструменти, прилади, iнвентар 17 тис.грн; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 30 тис. грн; транспортні засоби (переобладнання на газ) 12 тис. грн; бібліотечні фонди 1 тис.грн. Залишок "Капiтальних iнвестицiй" на кiнець звiтного року складає 4509 тис.грн. , у тому числi : капiтальне будiвництво 1332 тис. грн.; придбання (виготовлення) основних засобiв 2571 тис. грн.; придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 4 тис. грн.; придбання НМА 34 тис.грн.; інші 568 тис.грн. Протягом звiтного перiоду вибуло основних засобiв на суму 286 тис.грн. , зi зносом 286 тис.грн., у тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої 0 тис. грн. зi зносом 0 тис.грн; машини та обладнання 120 тис.грн. зi зносом 120 тис.грн; транспортнi засоби 164 тис.грн. зi зносом 164тис. грн.; бібліотечні фонди 0 тис.грн зі зносом 0 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар 0 тис.грн. зi зносом 0 тис.грн; малоцінні необоротнi матерiальнi активи 2 тис.грн. зi зносом 2 тис.грн.; Станом на 31.12.2015р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 134644 тис. грн., у тому числі: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 64195 тис. грн; б) машини та обладнання 64468 тис.грн.; в) транспортнi засоби 4239 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 1367 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 41 тис.грн.; е) iншi основнi засоби 4 тис.грн.; ж) бiблiотечнi фонди 55 тис. грн.; з) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 262 тис. грн.; і) інші 13 тис. грн. У складi основних засобiв знаходяться основнi засоби , що переданi в операцiйну оренду. Первісна вартiсть основних засобів, що переданi в операцiйну оренду на кінець 2015 року складає 351 тис. грн. зi зносом 300 тис. грн. виключена з основних засобів і відображена як інвестиційна діяльність. Протягом 2015 року нарахована амортизацiя у сумi 5738 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 1406 тис.грн.; б) машини та обладнання 4055 тис. грн.; в) транспортнi засоби 159 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 81 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 3 тис.грн.; е) бiблiотечнi фонди 1 тис. грн.; ж) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 30 тис. грн.; з) інші необоротні матеріальні активи 3 тис.грн. Залишок накопиченого зносу на кiнець звiтного перiоду становить 89754 тис. грн., у тому числi: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 35641тис.грн.; машини та обладнання 48662 тис. грн.; транспортнi засоби 3866 тис. грн.; iнструменти, прилади i iнвентар 1236 тис. грн.; iншi основнi засоби 4 тис.грн.; бiблiотечнi фонди 55 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 262 тис. грн.; багаторiчнi насадження 25 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи 3 тис.грн. Об'єктом амортизації являються усі основні засоби ( крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Активи утримуються шляхом використання в виробництві, здаються в операційну оренду. Основні засоби виробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 44638 тис. грн., з них передані в операційну оренду 10 тис. грн.., у тому числі : а) будiвлi i споруди 28313 тис.грн, з них орендовані 0 тис.грн; б) машини i обладнання 15804 тис.грн , з них орендовані 10 тис.грн.; в) транспортнi засоби 374 тис.грн, орендованих немає; г) iншi 147 тис.грн. з них орендовані 0 тис. грн. Основні засоби невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 303 тис. грн., з них передані в операційну оренду на 0 тис. грн. , а саме: а) будiвлi i споруди 242 тис.грн , з них орендовані 0 тис.грн; б) машини i обладнання 10 тис.грн, не орендовані; в) транспортнi засоби 0 тис.грн; г) iншi 0 тис.грн. не орендовані; д) інвестиційна нерухомість 51 тис. грн.. Усього основні засоби виробничого та невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 44941 тис. грн.., з них передані в операційну оренду 10 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення складає: а) будiвлi i споруди та передавальні пристрої 55 %; б) машини i обладнання 75 %; в) транспортні засоби 91 %; г) iншi 89 %. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення у порівняні з попереднім роком має незначне збільшення. Ступінь зносу основних засобів невиробничого призначення: а) будiвлi i споруди 79 %; б) машини i обладнання 84 %; в) транспортні засоби 0 %; г) iншi 99 %; д) інвестиційна нерухомість 85%. У звітному періоді відбулося незначне збільшення ступеня зносу основних засобів невиробничого призначення таких як будiвлi i споруди; та незначне зменшення ступеня зносу машин i обладнання; ступень зносу інші залишився без змін. Використання обладнання по цехам у 2015 роцi не зменшилося по відношенню до попереднього року. По ступiню використання основнi засоби використовуються не на всю виробничу потужнiсть, у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi експлуатацiї обладнання та iнших засобiв в бiльшому об'ємi . Мета Товариства збiльшення об'ємiв збуту продукцiї для загрузки виробничих потужностей. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища. Екологiчних питань, по використанню основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 20062 50152
Статутний капітал (тис.грн.) 3027 3027
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3027 3027
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17035 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17035 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 47125 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 47125 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.