ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2020 X X
у тому числі:
Гривневий кредит у формі овердрафт, з лімітом 2500 тис. грн.05.11.201320201804.11.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 3576 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 3576 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 512 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 140682 X X
Усього зобов'язань X 146790 X X
Опис Поточні зобов'язання відображені в балансі в сумі погашення і складають на кінець звітного періоду 146790 тис. грн., до складу поточних зобов’язань віднесено: 78752 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.; 512 тис. грн. - за розрахунками з бюджетом; 8280 тис.грн - за розрахунками зі страхування; 4447 тис.грн - за розрахунками з оплати праці; 1258 тис. грн - кредиторська заборгованість за одержаними авансами; 4756 тис. грн. - поточні зобов’язання до складу яких входять забезпечення виплат персоналу - віднесено нарахований резерв відпусток працівникам на 2016р., та резерв на пенсійне забезпечення на 2016р.; 43189 тис.грн. - інші поточні зобов’язання; 3576 тис.грн. - видані векселя, продисконтовані згідно з МСФО. 2020 тис.грн. - короткостроковий кредит у формі овердрафт наданий ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» з лімітом 2500 тис.грн., овердрафт надано 05.11.2013р. , фіксована процентна ставка за користування 18% річних. Дата погашення 04.11.2014р. Станом на 31.12.2015р. непогашена частина боргу склала 2020 тис.грн. Кредит у формі овердрафт було отримано для поповнення обігових коштів Товариства. До складу інших поточних зобов’язань віднесена заборгованість по розрахункам з податкового кредиту, строк сплати якого не настав. Довгострокових зобов’язань станом на кінець звітного періоду немає. Товариство не являться емітентом інших цінних паперів, крім акцій. Співвідношення власних і позикових засобів характеризуються наступними даними: власний капітал становить 12 % або 20062 тис.грн., позикові кошти у вигляді поточної кредиторської заборгованості, займи, векселі становлять 88 % або 146790 тис.грн.