ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю “Ніка-аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24647491
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1715, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторська фірма “Ніка – Аудит” Україна, м. Київ, 01133, бульвар Лесі Українки, б.26 оф 304, Телефон, факс (044) 285-41-41 E-mail nica-audit@ukr.net; Web: nika.org.ua. Поточний рахунок 26001014146001 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ, МФО 300346, ЄДРПОУ 24647491 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року Адресат : Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Опис перевіреної фінансової інформації Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», до складу якої входить: - форма № 1 „Баланс” (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., - форма № 2 „Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р., - форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” (за прямим методом) за 2015 р., - форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2015 р., - форма (вільна) «Примітки до річної фінансової звітності» за 2015 р. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Під час аудиту було зібрано та систематизовано належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Під час виконання аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор отримав завдання з аудиту після проведення інвентаризації фізичних активів. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів. Ми вважаємо, що можуть існувати несуттєві відхилення в кількості основних засобів. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення. На думку аудитора, фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, за винятком обмежень, згаданих у цьому висновку, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до принципів облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА ( УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ) Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 290/7 від 27 лютого 2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора». Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» станом на 31 грудня 2015 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальний параграф В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому. Основні відомості про аудитора 1. Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю “Ніка - аудит” 2. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26. 3. Код за ЄДРПО 24647491 4. Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1715 видане рішенням Аудиторською палатою України від 26.01.2001р. № 98 дійсне до 29.11.2020р. 5. Телефон (044) 285 41 41 6. E-mail: office_nika@ukr.net; 7. сайт: http\\niсa.org.ua 8. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0106 затверджено рішенням АПУ від 24.02.2011р №228/5 Основні відомості про умови договору: Договір на проведення аудиту №4 від 21січня 2016р. Аудиторська перевірка проводилася протягом періоду з 26.02.2016р. по 11.04.2016 р. в смт. Володимирівка та м. Києві. Аудиторський висновок надано «11» квітня 2016 р. Аудитор О.Б. Стоян сертифікат серія А № 4731 виданий рішенням Аудиторської палати України №102 і дійсний до 22.06.2020р. Директор АФ ТОВ «НІКА-АУДИТ» О.В.Стоян сертифікат серія А №002882 виданий рішенням Аудиторської палати України №215/3 і дійсний до 02.07.2020р.
д/н
д/н
д/н