ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
1. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб не заповнені, так як емітент не створював дочірніх підприємств, представництв, філій та будь - яких інших юридичних осіб. 2. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнена, так як Товариство не обирало корпоративного секретаря. 3. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнена, так як Товариство не має державної частки у статутному фонді, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцінка емітента у вiдповiдностi до ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не проводилась. 4. Інформацію про органи управління емітенти - акціонерні товариства не заповнюють . Орган державного управління не визначено. Засновником емітента є Мiнiстерство промислової політики України. Держава частки у статутному капіталі Товариства немає. Фізичних осіб засновників та учасників емітента немає. 5. Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента (фізичні особи) не заповнена, так як фізичних осіб що володіють 10% та більше акцій емітента станом на 31.12.2015р. (та на дату звіту) немає. 6. Інформація про дивіденди не заповнена, так як сум нарахованих та виплачених акціонерам дивідендів за результатами звітного періоду 2015р. та періоду, що передував звітному немає. За 2014-2015 роки дивіденди не нараховувались і не виплачувалися. 7. Інформація про процентні облігації емітента не заповнена. Протягом звiтного перiоду Товариство процентних облiгацiй не випускало, проценти по облiгацiям не сплачувало. 8. Інформація про дисконтні облiгацiї не заповнена. Протягом звiтного перiоду Товариство дисконтні облігації не випускало; проценти по дисконтним облiгацiям не сплачувало. 9. Інформація про цільові ( безпроцентні) облігації не заповнена. Протягом звітного періоду Товариство цільові ( безпроцентні) облігації не випускало. 10. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не заповнена. Протягом звiтного перiоду Товариство iншi цiннi папери (емiсiя яких підлягає реєстрації) не випускало. 11. Інформація про похідні цінні папери не заповнена. Протягом звітного періоду Товариство похідні цiннi папери не випускало. 12. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнена. Протягом звітного періоду викуплених Товариством власних акцій немає. 13.Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів та щодо замовлених та виданих відсутня оскільки акції Товариства за формою існування бездокументарнi. 14. Інформація про зобов’язання емітента ( за кожним випуском облігацій) не заповнена, так як протягом звітного періоду Товариство облігації не випускало. 15. Інформація про зобов’язання емітента ( за сертифікатами ФОН) не заповнена, так як протягом звітного періоду їх не було. 16. Інформація про зобов’язання емітента (за іпотечними цінними паперами) не заповнена, так як протягом звітного періоду Товариство іпотечних цінних паперів не мало. 17. Інформація про зобов’язання емітента (за іншими цінними паперами ( у тому числі за похідними цінними паперами) не заповнена, так як протягом звітного періоду їх не було. 18. Інформація про зобов’язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) не заповнена, так як протягом звітного періоду їх не було. 19. Емітент не являється професійним учасником ринку цінних паперів, тому не заповнена інформація Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, у тексті про Аудиторський висновок. 20. Рiчна фiнансової звiтнiстi, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 21. Чергові загальні збори акціонерів Товариства за підсумками роботи 2015 року призначено на 22 квітня 2016 року. 22. Посадові особи не дали згоди на розкриття паспортних даних. 23. Товариство складає Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), тому форма Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнена. 24. Емітент не являється фінансовою установою, і не надає фінансові послуги, а є виробничим підприємством, тому Звіт про корпоративне управління фінансової установи не заповнений.