ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рибінцев Роман Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища. Донецький національний університет, обліково-фінансовий факультет, спеціальність - облік і аудит
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Літера" директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2015, на 3 роки
9) опис Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 27.04.2012р. Рибінцев Роман Олександрович був обраний на посаду Член Наглядової ради на чергових загальних зборах акціонерів Товариства на термін 3 роки до 27.04.2015р. (протокол № 1 від 27.04.2012р.), та на посаду Голови Наглядової ради на засідані Наглядової ради (протокол засідання НР № 1 від 27.04.2012р.). У зв'язку з закінченням терміну повноважень, 22.04.2015р. Рибінцев Роман Олександрович був переобраний на посаду Член Наглядової ради на чергових загальних зборах акціонерів Товариства на термін 3 роки до 22.04.2018р. (протокол № 1 від 22.04.2015р.). Дата вступу до повноважень членів Наглядової ради з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Обрання Рибінцева Р.О. на посаду Голови Наглядової ради Товариства відбулося зі складу обраних членів Наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства 22.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 22.04.2015р.). Дата вступу до повноважень з моменту прийняття рішення. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів, Положенням «Про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» (далі Положенням) розробленого на основі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту публічного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Згідно зі Статутом Товариства: Наглядова рада у кількості 3 (трьох) членів обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування на термін, що не може перевищувати 3 (трьох) років. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Зборами. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради у разі: 1) систематичного порушення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради положень цього Статуту; 2) вчинення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради дій, що суперечать інтересам Товариства. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком, постановою чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством , Статутом, а також переданих Зборами для вирішення Наглядовою радою. До виключної компетенції Наглядової ради належать: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх нормативних документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством ; 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні Товариства"; 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства", та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону цього Закону; 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства"; 20) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Генеральному директору попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості; 21) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; 22) надання Генеральному директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 25) прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача (Депозитарної установи) цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 України "Про акціонерні Товариства". Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рішення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради: 1) відкриває Збори, організовує обрання секретаря Зборів; 2) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 3) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 4) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) готує доповідь та звітує перед Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; Організаційними формами роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, а також прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради вважається правомочним, а проведення заочного голосування (опитування) визнається таким, що відбулося, якщо в ньому беруть участь не менш, ніж 2 (два) членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину Під час голосування (незалежно від форми його проведення) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Наглядової ради й не врегульовані законодавством, Статутом Товариства та Положенням «Про наглядову раду Товариства», регулюються рішеннями органів управління Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки з 22.04.2015р. по 22.04.2018р. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Арда-Дон» бухгалтер; Донецьке РУ «ПриватБанк» економіст відділу кредитування; АБ «Аваль» Донецька обласна дирекція в.о. начальника відділу мікрокредитування; ТОВ «ВІП-Майстер» економіст; ТОВ «Трудові резерви» директор; ТОВ «Літера» м.Донецьк, вул. Постишева, 117 директор; ПАТ «КВТЗ» м.Дружківка, с.Олексієво-Дружківка, вул.Октябрьська, 121а директор по фінансам і економіці, генеральний директор в теперішній час. Загальний стаж роботи 13 років. Стаж керівної роботи 11 років. Протягом 2015 року на посаді Голови Наглядової ради відбулися наступні зміни: 1. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Рибінцев Роман Олександрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р. 2. Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2015р.) Рибінцева Романа Олександровича обрано на посаду Голова Наглядової ради на засіданні новообраної Наглядової ради 22.04.2015р. ( протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2015р.) Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2018р. Вступ повноважень з моменту прийняття рішення.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шатов Євген Станіславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища, Донецький електрометалургійний технікум - технік механік, рік закінчення 1999; ПВНЗ "Донецький інститут соціальної освіти" - психолог, рік закінчення 2011.
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "АРГУС" стариший охоронець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2015, на 3 роки
9) опис Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Шатов Євген Станіславович був обраний на посаду Член Наглядової ради 22.04.2015р. на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, на термін 3 роки до 22.04.2018р. (протокол № 1 від 22.04.2015р.). Дата вступу до повноважень з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів Як Член Наглядової ради Шатов Є.С. повинен особисто виконувати свої обов'язки i не може передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради Товариства та третім особам. Порядок діяльності Наглядової Ради регламентується Положенням про Наглядову Раду Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Згідно з Положенням про Наглядову раду Товариства: Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) мати бездоганну ділову репутацію; 2) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 4) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 6) дотримуватися встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) своєчасно надавати Зборам і Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір такої винагороди встановлюється рішенням Зборів Товариства шляхом затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Зборами рішення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивільно-правових договорів). Члени Наглядової ради обираються Зборами. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Наглядової ради й не врегульовані законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, регулюються рішеннями органів управління Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Шатов Євген Станіславович часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: ТОВ «Донспецресурс» сторож, ТОВ «Радар» радіомеханік, ТОВ «Донвторресурс» спеціаліст по методам розширення ринку; ТОВ «АРГУС» старший охоронець, ТОВ "АРГУС" заступник директора з кадрів і соціальним питанням. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 4 роки. Протягом 2015 року на посаді Член Наглядової ради відбулися наступні зміни: 1) Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Соловйов Геннадій Васильович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р. 2) Рішення про обрання Шатова Євгена Станіславовича членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2015р.) Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2018р. Вступ по повноважень з моменту прийняття рішення.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Османова Ірина Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища неповна, Донецький кооперативний технікум, факультет "Бухгалтерський облік", спеціальність "Бухгалтер".
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.07.2012, безстроково
9) опис Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Османову Ірину Олександрівну, призначено на посаду Головного бухгалтера 31.07.2012р., згідно Наказу Генерального директора Товариства №103 від 31.07.2012р., на термун безстроково. Османові І.О. працює головним бухгалтером Товариства з 31.07.2012р. Повноваження та обов'язки визначені посадовою iнструкцiєю. Згідно з функцiями i обов'язками Головний бухгалтер зобов'язаний: забезпечити ведення бухгалтерського i податкового облiку, складання звiтностi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Забезпечити, вiдповiдно до дiючого законодавства i локальних нормативних актiв, додержання термiнiв представлення звiтностi та iншої iнформацiї до податкових органiв, позабюджетних фондiв, органiв державної статистики. Забезпечити незмiннiсть протягом поточного року прийнятої методологiї вiдображення господарських операцiй i оцiнки майна комбiнату. Органiзувати збирання i аналiз iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть комбiнату. Забезпечити облiк надходження грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити вiрогiдний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, обiт та послуг. Забезпечити ведення податкового облiку згiдно вимогам чинного законодавства, правильне нарахування i своєчасне надання iнформацiї для перерахування до бюджетiв усiх рiвнiв i страхових фондiв податкiв i зборiв у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Брати участь у оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею i вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, розкрадання i псування активiв комбiнату. Забезпечити перевiрку органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, а також своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. Забезпечити схороннiсть бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому порядку до архiву. Забезпечити облiк розрахункiв по заробiтнiй платi з працiвниками комбiнату, нарахованiй на основi представлених належним чином оформлених первинних документiв у вiдповiдностi з iнструкцiями та положеннями, що дiють на комбiнатi. Забезпечити бухгалтерський облiк i звiтнiсть з капитальних i фiнансових iнвестицiй. Забезпечити ведення бухгалтерського облiку i складання звiтностi з використанням сучасних засобiв обчислювальної технiки. Iнiцiювати i брати участь у впровадженнi нових iнформацiйних технологiй з метою удосконалення бухгалтерського облiку. Органiзувати контроль вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечених належним чином оформленими первинними документами. Органiзувати контроль дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей. Органiзувати контроль дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, розрахункiв i фiнансових зобов'язань. Органiзувати контроль законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, втрат, дебiторської заборгованостi та iнших коштiв. Брати участь спiльно з iншими пiдроздiлами та службами комбiнату у економiчному аналiзi фiнансово-господарської дiяльностi комбiнату за даними бухгалтерського облiку та звiтностi за МСФЗ, внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Посадова особа Османова Ірина Олександрівна, призначена на посаду Головний бухгалтер 31.07.2012р. Згідно наказу генерального директора №103 від 31.07.2012р.. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00007648518%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Свободнянське сільське споживче товариство - економіст; Волноваське споживче товариство – економіст; ПАТ «ВАВК» - бухгалтер; заступник головного бухгалтера. Строк, на який призначено особу: на постійний термін роботи. Загальний стаж роботи 34 роки, з них стаж керівної роботи 15 років. Протягом 2015 року змін на посаді Головного бухгалтера не було.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бриганцев Володимир Віталійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища. Донецький економічний технікум, факультет "Фінанси і кредит", спеціальність "Фінанси і кредит". Донецький інститут внутрішніх справ, факультет "Правознавство", спеціальність "Правознавець".
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Капіталстрой плюс" директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2015, на 3 роки
9) опис Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 27.04.2012р. Бриганцев Володимир Віталійович був обраний на посаду Член Наглядової ради на чергових загальних зборах акціонерів Товариства на термін 3 роки до 27.04.2015р. (протокол № 1 від 27.04.2012р.). У зв'язку з закінченням терміну повноважень 22.04.2015р. Бриганцев Володимир Віталійович був переобраний на посаду Член Наглядової ради на чергових загальних зборах акціонерів Товариства на термін 3 роки по 22.04.2018р. (протокол № 1 від 22.04.2015р.). Дата вступу до повноважень Членів Наглядової ради з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Як Член Наглядової ради Бриганцев В.В. Повинен особисто виконувати свої обов'язки i не може передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради Товариства та третім особам. Порядок діяльності Наглядової Ради регламентується Положенням про Наглядову Раду Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Згідно з Положенням про Наглядову раду Товариства: Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) мати бездоганну ділову репутацію; 2) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 4) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) особисто брати участь у річних та позачергових Зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 6) дотримуватися встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) своєчасно надавати Зборам і Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір такої винагороди встановлюється рішенням Зборів Товариства шляхом затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення Зборами рішення про укладення з членами Наглядової ради безоплатних цивільно-правових договорів). Члени Наглядової ради обираються Зборами. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Наглядової ради й не врегульовані законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, регулюються рішеннями органів управління Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 роки. Найменування підприємств та попередні посади, які займав: Корпорація «ІСД» спеціаліст відділу безпеки; МБО «Міжнародний фонд по боротьбі з наркоманією» юрист; ТОВ «Літера» юрист; ТОВ «Капіталстрой плюс» м. Донецьк, пр. Ілліча, 89б директор; ТОВ «СТАТУС-ЦЕНТР ГРУП» м. Донецьк, вул. Рудокопів,1 генеральний директор в теперішній час. Загальний стаж роботи 15 років. Стаж керівної роботи 13 років. Протягом 2015 року на посаді Член Наглядової ради відбулися наступні зміни: 1. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Бриганцев Володимир Віталійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рішення, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р. 2. Рішення про обрання Бриганцева Володимира Віталійовича членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №1 від 22.04.2015р.) Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2018р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення.


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голубєв Дмитро Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища. Донецький державний технічний університет, хімічна технологія тугоплавких неметалевих і сілікатних матеріалів
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Красногорівський вогнетривкий завод", заступник директора по виробництву
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015, на 1 рік до 14.04.2016р.
9) опис Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посаду Генерального директора Товариства займає Голубєв Дмитро Олексійович, 08.11.1976 дата народження, рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 14.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 11 від 14.04.2015р.). Дата вступу до повноважень з 15.04.2015р. Особу призначено терміном на 1 рік з 15.04.2015р. до 14.04.2016р. З 06.05.2014р. по 14.04.2015р. посаду Генерального директора Товариства займав Вітько Сергій Миколайович. Наглядовою радою Товариства 05.05.2014р. (протокол № 1 від 05.05.2014р.) прийняте рішення про призначення Вітько Сергія Миколайовича, 1964 року народження, на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з 06.05.2014р. призначено терміном на 3 місяці з 06.05.2014р. до 06.08.2014р. Рішенням Наглядової ради Товариства 05.08.2014р. продовжено термін повноважень Вітько Сергія Миколайовича, як генерального директора на 1 рік з 06.08.2014р. до 06.08.2015р. (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 05.08.2014р.), звільнений за згодою сторін з 14.04.2015р., рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 14.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 11 від 14.04.2015р.). Виконавчим органом Товариства є одноособовий орган - Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Права та обов’язки Генерального директора визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства та Контрактом, що укладається з ним. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними. Завдання Генерального директора полягає у здійсненні керівництві поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради. Термін повноважень Генерального директора визначається контрактом відповідно до рішення Наглядової ради. У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження обраного відповідно до цього Статуту Генерального директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної судимості і не є членом Наглядової ради Товариства. Від імені Товариства Контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада може достроково відкликати повноваження Генерального директора Товариства у випадку систематичного невиконання ним обов’язків, передбачених Статутом Товариства, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому. Термін повноважень Генерального директора визначається контрактом відповідно до рішення Наглядової ради. Робота на посаді Генерального директора повинна бути основним містом роботи Генерального директора. Після обрання з Генеральному директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Генеральний директор може переобиратися на посаду необмежену кількість термінів (строків). Компетенція Генерального директора визначається законом та Статутом Товариства. Згідно зі Статутом Товариства до компетенції Генерального директора належить: 1) розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства; 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання; 3) визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів); 4) затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; 5) здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства; 6) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; 7) прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства; 8) укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства; 9) організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами; 10) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради; 11) здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених Статутом, та/або рішенням Наглядової ради Товариства. 12) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, прийняття рішень про пред’явлення від імені Товариства претензій та позовних вимог до контрагентів Товариства; 13) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства, 14) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами. При виконанні своїх повноважень, передбачених Статутом, Генеральний директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов’язкові до виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових документах, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Генеральний директор в межах та в порядку, встановлених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зобов’язаний надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства. У разі тимчасової (у зв’язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, передбачених Статутом, вони тимчасово здійснюються особою, визначеною наказом Генерального директора та належним чином оформленої довіреності. Кандидатура цієї особи підлягає попередньому узгодженню з Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор є підзвітним Зборам і Наглядовій раді Товариства. Генеральний директор повинен звітувати перед Наглядовою радою Товариства за її вимогою. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Зборами. Згідно з Положенням про Виконавчий орган Товариства Генеральний директор зобов'язаний: 1) забезпечувати ефективну роботу Товариства, отримання максимального прибутку від його виробничої та комерційної діяльності; 2) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах. Завчасно пові-домляти про неможливість участі у Загальних зборах із зазначенням причини; 6) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між фахівцями Товариства 10) своєчасно надавати Наглядовій раді, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 11) зберігати комерційну таємницю тих підприємств, організацій, установ, з якими Товариство має ділові відносини; Генеральний директор має право: 1) призначати свого(їх) заступника(ків); 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 3) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) отримувати заробітну плату, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства; 6) використовувати автомобіль Товариства для виконання своїх службових обов'язків. Генеральний директор не має права: 1) використати знання комерційної таємниці для заняття будь-якою діяльністю, що може завдати шкоди Товариству, як конкурентна дія 2) використати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не робити які-небудь дії, які суперечать інтересам Товариства 3) засновувати й не брати участь у створенні й діяльності підприємств, які конкурують із Товариством. 4) находитись у відпустці або у відрядженні одночасно з особою, яка повинна заміщати його під час відсутності та з Головним бухгалтером Товариства; 5) під час здійснення ділових поїздок будь якими видом наземного або іншого транспорту находитись в одному транспортному засобі з особою, яка повинна заміщати його під час відсутності та з Головним бухгалтером Товариства; Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Генерального директора Товариства й не врегульовані законодавством, Статутом Товариства й цим Положенням, регулюються рішеннями органів управління Товариства. Діяльність Генерального директора Голубєва Дмитра Олексійовича регламентується контрактом. Винагороду одержує згідно контракту. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дата вступу до повноважень з 15.04.2015р., призначено терміном на 1 рік до 14.04.2016р. Перелік попередніх посад: торговий агент по продажу фірми «Стіролхіміндустрія» ТБ «Стірол», регіональний менеджер фірми «Стіролхіміндустрія» ТБ «Стірол», начальник сектору – старший менеджер фірми «Стіролхімпласт», начальник департамента продажу фірми «Стіролхімпласт», начальник департамента продажу в країни СНД фірми «Стіролхімпласт», заступник директора по маркетингу та збуту ТОВ «ДОНВАК-МІКС», з 2005р. комерційний директор ТОВ «ДОНВАК-МІКС», з 2014р. заступник директора по виробництву ПАТ «Красногорівський вогнетривкий комбінат». Загальний стаж роботи 22 роки. Стаж керівної роботи 17 років. Протягом 2015 року відбулися наступні зміни на посаді Генерального директора: - Посадова особа Вітько Сергій Миколайович, 24.04.1964 року народження, яка займала посаду Генерального директора, звільнена за згодою сторін з 14.04.2015р. Рішення про звільнення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 14.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 11 від 14.04.2015р.) Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 06.05.2014р. по 14.04.2015р - Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович, 08.11.1976 року народження, призначена на посаду Генерального директора. Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 14.04.2015р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ВАВК" № 11 від 14.04.2015р.). Дата вступу до повноважень з 15.04.2015р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 15.04.2015р. до 14.04.2016р. На дату подання інформації відбулися наступні зміни на посаді Генерального директора: 1. Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства на засіданні 13.04.2016р. (Протокол засідання НР № 17 від 13.04.2016р.). Припинення повноважень посадової особи генерального директора Товариства Голубєва Д.О., 1976 року народження, відбулося у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік з 15.04.2015р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 2. Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 13.04.2016р. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 17 від 13.04.2016р.) Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович, 1976 року народження, призначена на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з 14.04.2016р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 14.04.2016р. до 14.04.2017р. включно.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової радиШатов Євген Станіславовичд/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиРибінцев Роман Олександровичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиБриганцев Володимир Віталійовичд/н, д/н, д/н000000
Генеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерОсманова Ірина Олександрівнад/н, д/н, д/н4637.649-5463000
Усього 463 7.649-5 463 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.