ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м.Київ, 01001, Нижній Вал, буд. 17, к. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092 Правила ЦД ЦП
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон ( 044) 279 13 25
Факс ( 044) 279 13 22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Центральний депозитарій ПАТ "НДУ" забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом. Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов’язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). До виключної компетенції Центрального депозитарію ПАТ "НДУ" належать: -зарахування цінних у систему депозитарного обліку, їх облік та зберігання, а також списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням; -ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката; -зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів ; -здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів); -складення реєстрів власників іменних цінних паперів ; -зберігання інформації про осіб, визначених на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів; -отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі, для їх подальшого переказу отримувачам; -відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ та Розрахункового центру; - та інші. Центральний депозитарій ПАТ "НДУ" також може надавати послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів, та може здійснювати іншу діяльність, не заборонену законом.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФІРМА В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24647491
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, мiсто Київ, 01133, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 304
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 002882
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.07.1996
Міжміський код та телефон (044) 285-41-41
Факс (044) 285-41-41
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторські послуги Товариству надаються Аудиторською фірмою в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Нiка - аудит". Товариство аудиторську фірму, яка надає аудиторські послуги не змінювало. Загальна інформація про аудиторську фірму: 1. Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю “Ніка - аудит” 2. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26. 3. Код за ЄДРПО 24647491 4. Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1715 видане рішенням Аудиторською палатою України від 26.01.2001р. № 98 дійсне до 29.11.2020р. 5. Телефон (044) 285 41 41 6. E-mail: office_nika@ukr.net; 7. сайт: http\\niсa.org.ua 8. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0106 затверджено рішенням АПУ від 24.02.2011р №228/5 9. Аудитор О.Б. Стоян сертифікат серія А №4731 виданий рішенням Аудиторської палати України №102 і дійсний до 22.06.2020. Директор АФ ТОВ «НІКА-АУДИТ» О.В.Стоян сертифікат серія А №002882 виданий рішенням Аудиторської палати України №215/3 і дійсний до 02.07.2020р. Згiдно з договором аудиторська фiрма "Нiка-аудит" проводить аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв емітента на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Основні відомості про умови договору: Договір на проведення аудиту № 4 від 21січня 2016р. Аудиторська перевірка проводилася протягом періоду з 26.02.2016р. по 11.04.2016 р. в смт. Володимирівка та м. Києві. Проведено аудит фінансової звітності ПАТ «ВАВК» до складу якої входить: - форма № 1 „Баланс” (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., - форма № 2 „Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р., - форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” (за прямим методом) за 2015 р., - форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2015 р., - форма (вільна) «Примітки до річної фінансової звітності» за 2015 р. Аудиторський висновок надано «11» квітня 2016 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23785133
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, мiсто Буча, 08292, вул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АЕ № 294645
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014
Міжміський код та телефон (044) 228 91 65
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Реквізити зберігача, у якого емітентом були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій - повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (ТОВ «ОРК»). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 302636, номер запису1 266 105 0003 001200, дата проведення державної реєстрації 31.01.2001р., орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Донецької міської ради. Місцезнаходження: 08392, Київська область, м. Буча, вул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253 , ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи: серія АЕ № 294645, видано НКЦПФР 16.12.2014р., строк дії ліцензії необмежений. Між ПАТ «ВАВК» та ТОВ «ОРК» був укладений договір про відкриття/ обслуговування рахунків у цінних паперах та договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя "Аска"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження д/н, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69005, Перемоги, 97-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 377552
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.01.2008
Міжміський код та телефон (044) 520 22 20
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис Основна страхова дiяльнiсть на ПАТ "ВАВК" здiйснюється Приватним акціонерним товариством "Українською акцiонерною страховою компанiєю "Аска", скор. ПРАТ "УАСК АСКА". Здiйснює свою дiяльнiсть на основi лiцензiї виданої Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 377552 вiд 17.01.2008р. термін дії ліцензії безстроково.