ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00191721
Територія   за КОАТУУ 1421555600
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20
Середня кількість працівників1 760    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вулиця Заводська, будинок 1, смт.Володимирiвка, Волноваський р-н, Донецька обл., Донецька область, 85721, Україна, 062 332 00 60
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 12 6
первісна вартість 1001 163 165
накопичена амортизація 1002 151 159
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2903 4509
Основні засоби: 1010 47174 44890
первісна вартість 1011 130872 134644
знос 1012 83698 89754
Інвестиційна нерухомість: 1015 181 51
первісна вартість 1016 1056 351
знос 1017 875 300
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 19 18
Відстрочені податкові активи 1045 1197 853
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 51486 50327
II. Оборотні активи
Запаси 1100 43228 49247
Виробничі запаси 1101 26011 29239
Незавершене виробництво 1102 2770 4267
Готова продукція 1103 13863 14614
Товари 1104 584 1127
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 33694 58058
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
855 769
з бюджетом 1135 8 10
у тому числі з податку на прибуток 1136 8 10
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7430 7445
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 491 552
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 491 552
Витрати майбутніх періодів 1170 94 88
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 8 348
Усього за розділом II 1195 85808 116517
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 8 8
Баланс 1300 137302 166852

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3027 3027
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 12099 12171
Додатковий капітал 1410 23 20
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1000 1000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 34003 3844
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 50152 20062
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 2020 2020
Векселі видані 1605 1805 3576
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 39056 78752
за розрахунками з бюджетом 1620 455 512
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 4400 8280
за розрахунками з оплати праці 1630 3715 4447
за одержаними авансами 1635 145 1258
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 5045 4756
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 30509 43189
Усього за розділом IІІ 1695 87150 146790
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 137302 166852

Примітки: Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») на основі історичної вартості, за винятком окремих фінансових інструментів, які були враховані за справедливою вартістю. Далі приводиться розкриття основних положень облікової політики, на основі яких готувалася дана фінансова звітність. Положення облікової політики послідовно застосовувалися по відношенню до всіх представлених в звітності періодів, за винятком спеціально обумовлених випадків. ПАО «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» найстаріше вогнетривке підприємство України. Ще в 1897 р. представники бельгійського акціонерного товариства по угоді на оренду Володимировських общинних земель збудували керамічний завод. Публічне акціонерне товариство “ Великоанадольський вогнетривкий комбінат ” створене наказом Міністерства промисловості України від 29листопада 1993 року №314 шляхом перетворення державного підприємства “Великоанадольський вогнетривкий комбінат ” у відкрите акціонерне товариство згідно з наказом Президента України “ Про корпоратизацію державних підприємств ” від 15 червня 1993 року №210. У зв'язку з вимогами та положеннями Закону України «Про акціонерні товариства», 15.07.2011р. на позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» прийнято рішення про зміну найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Великоанадольський вогнетривкий комбінат». Товариство зареєстроване у Волноваській державній районній адміністрації розпорядженням представника Президента України №476 ВІД 30.11.93 року, товариству присвоєно ідентифікаційний код 00191721. ПАТ “Великоанадольський вогнетривкий комбінат ”є юридичною особою, має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, діє на основі комерційного розрахунку, самофінансування та самоокупності. Сферою діяльності підприємства ПАТ “ВАОК’ є експлуатація Володимировського родовища вторинного каоліну, виробництво вогнетривів, виробництво і реалізація товарів народного вжитку, надання послуг іншим юридичним особам, населенню, зовнішньоекономічна діяльність. Продукція , яку виробляє Великоанадольський вогнетривкий комбінат: -Каолін Володимирського родовища марок КВ-1, КВ-2, КВ-3 -Порошки мелені шамоту марки ПШК -Маса мулітова ковшова марки ММК-65 -Вироби вогнетривкі шамотні загального призначення марок ША -Вироби вогнетривкі для футеровки вагранок марки ШАВ-33 -Шамотно-каолінові теплоізоляційні вироби -Вироби вогнетривкі для футеровки сталерозливних ковшів марок ШКУ-37, ШКП-38 -Вироби вогнетривкі для футеровки коксових печей марок ШК-28, ШК-35, ШК-37, ШК-38 Товариство зареєстровано на території України і здійснює ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України «О внесенні змін до Закону України ‘‘Про бухгалтерський Облік і фінансову звітність в Україні’’» від 12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облік і звітність в Україні (ПСБО); його функціональною валютою є українська гривня. Офіційний курс долара США по відношенню до української гривні, встановлений Національним Банком України, склав 15,768556 грн. і 24,000667 грн. за один долар США на 31 грудня 2014 р. та на 31 грудня 2015 р. відповідно. Офіційний курс євро по відношенню до української гривні, встановлений Національним Банком України, склав 19,232908 грн. і 26,223129 грн. за один євро на 31 грудня 2014 р. та на 31 грудня 2015 р. відповідно. Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку із застосуванням програмного продукту "1-С Бухгалтерія". Керівник товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-ХIV. На підприємстві видано Наказ «Про облікову політику» . Облікова політика протягом звітного періоду, була незмінною. Визнання і оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до вимог МСФО. При складані фінансової звітності товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника. В звітному періоді на підставі наказу № 262 від 30.09.2015р. була проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Облік нематеріальних активів. Нематеріальні активи на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФО № 38 «Нематеріальні активи. Первісна вартість станом на 31.12.2015р. становить 165 тис. грн. зі зносом 159 тис. грн., у складі нематеріальних активів враховуються права на комерційні позначення – 4 тис. грн. зі зносом 4 тис. грн.; авторське право та суміжні з ним права – 102 тис. грн. зі зносом 102 тис. грн.; інші нематеріальні активи – 36 тис. грн. зі зносом 32 тис. грн.; права користування природними ресурсами 23 тис.грн. зі зносом 21 тис.грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, який встановлюється підприємством. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів не визначається. Визнання, склад, повнота оцінки нематеріальних активів, відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації), реалізації та іншого вибуття відповідають МСФО № 38 «Нематеріальні активи». На ПАТ «ВАВК» немає нематеріальних активів : щодо яких існує обмеження права власності; оформлених в заставу; створених підприємством; отриманих за рахунок цільових асигнувань. Облік основних засобів. Основні засоби на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФО 16 «Основні засоби». Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; інші необоротні матеріальні активи. Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Об'єкт основних визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів відображаються в обліку по історичної собівартості. Витрати, що пов'язані з ремонтом основних засобів відносяться на витрати періоду. Ліквідаційна вартість основних засобів не визначається. До складу основних засобів відповідної групи зараховуються матеріальні активи, які використовуються підприємством з метою використання їх в процесі виробництва продукції, постачання товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій, і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і вартістю більш ніж 2500 грн. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включені активи, які використовуються на підприємстві більш ніж один рік або операційний цикл та вартістю до 2500 грн. Амортизація нараховується в розмірі 100% в момент передачі до експлуатації. Аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно до наказу Міністерства статистики від 29.12.1995р. № 352 із застосуванням типових форм первинної облікової документації. Об'єктом амортизації є основні засоби. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати пов'язані з реконструкцією і зведенням об'єктів основних засобів капіталізувалися на рахунках «Капітальні інвестиції». При нарахуванні амортизації підприємство використовує норми і методи нарахування амортизації, передбачені МСФО 16 “Основні засоби”, а саме прямолінійний метод. Протягом звітного періоду методи нарахування амортизації були незмінними. На підприємстві аналітичний і синтетичний облік основних засобів, усi операцiї з надходження, зносу (амортизацiї), реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до МСФО 16"Основнi засоби". Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне обслуговування і витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Використовуються в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за 2015 рiк не було. Протягом звiтного перiоду введено основних засобiв на суму 3283 тис. грн., у т. ч.: будинки, споруди i передавальнi пристрої 86 тис. грн; машини та обладнання 3137 тис. грн; iнструменти, прилади, iнвентар 17 тис.грн; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 30 тис. грн; транспортні засоби (переобладнання на газ) 12 тис. грн; бібліотечні фонди 1 тис.грн. Залишок "Капiтальних iнвестицiй" на кiнець звiтного року складає 4509 тис.грн. , у тому числi : капiтальне будiвництво 1332 тис. грн.; придбання (виготовлення) основних засобiв 2571 тис. грн.; придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 4 тис. грн.; придбання НМА 34 тис.грн.; інші 568 тис.грн. Протягом звiтного перiоду вибуло основних засобiв на суму 286 тис.грн. , зi зносом 286 тис.грн., у тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої 0 тис. грн. зi зносом 0 тис.грн; машини та обладнання 120 тис.грн. зi зносом 120 тис.грн; транспортнi засоби 164 тис.грн. зi зносом 164тис. грн.; бібліотечні фонди 0 тис.грн зі зносом 0 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар 0 тис.грн. зi зносом 0 тис.грн; малоцінні необоротнi матерiальнi активи 2 тис.грн. зi зносом 2 тис.грн.; Станом на 31.12.2015р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 134644 тис. грн., у тому числі: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 64195 тис. грн; б) машини та обладнання 64468 тис.грн.; в) транспортнi засоби 4239 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 1367 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 41 тис.грн.; е) iншi основнi засоби 4 тис.грн.; ж) бiблiотечнi фонди 55 тис. грн.; з) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 262 тис. грн.; і) інші 13 тис. грн. У складi основних засобiв знаходяться основнi засоби , що переданi в операцiйну оренду. Первісна вартiсть основних засобів, що переданi в операцiйну оренду на кінець 2015 року складає 351 тис. грн. зi зносом 300 тис. грн. виключена з основних засобів і відображена як інвестиційна діяльність. Протягом 2015 року нарахована амортизацiя у сумi 5738 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 1406 тис.грн.; б) машини та обладнання 4055 тис. грн.; в) транспортнi засоби 159 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 81 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 3 тис.грн.; е) бiблiотечнi фонди 1 тис. грн.; ж) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 30 тис. грн.; з) інші необоротні матеріальні активи 3 тис.грн. Залишок накопиченого зносу на кiнець звiтного перiоду становить 89754 тис. грн., у тому числi: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 35641тис.грн.; машини та обладнання 48662 тис. грн.; транспортнi засоби 3866 тис. грн.; iнструменти, прилади i iнвентар 1236 тис. грн.; iншi основнi засоби 4 тис.грн.; бiблiотечнi фонди 55 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 262 тис. грн.; багаторiчнi насадження 25 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи 3 тис.грн. Інвестиційна нерухомість на початок звітного року 181 тис.грн., первісна вартість 1056 тис.грн., знос 875 тис.грн. Інвестиційна нерухомість на кінець звітного року 51 тис.грн., первісна вартість 351 тис.грн., залишок зносу на кiнець звiтного перiоду інвестиційної нерухомості 300тис.грн. Об'єктом амортизації являються усі основні засоби ( крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Використання обладнання по цехам у 2015 роцi зменшилося по вiдношенню до попереднього року у зв'язку із зменшенням обсягу замовлень на виробництво вогнетривів, скороченням ринку збуту готової продукції. По ступiню використання основнi засоби використовуються не на всю виробничу потужнiсть, у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi експлуатацiї обладнання та iнших засобiв в бiльшому об'ємi. Мета Товариства збiльшення об'ємiв збуту продукцiї для загрузки виробничих потужностей. Облік фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. Фінансових інвестицій у 2015році не було. У складі довгострокової дебіторської заборгованості відображена продисконтована заборгованість фізичних осіб за навчання від підприємства в сумі 18 тис. грн. До складу необоротних активів також віднесено відстрочені податкові активи у сумі 853 тис. грн. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відкладений податки і визнаються в прибутку або збитку за рік. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний і попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до винятка, існуючого для первісного визнання, відкладені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання за операціями, не пов’язаними із об’єднаннями бізнесу, якщо такі не роблять впливу ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Балансова величина відкладеного податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду і застосування яких очікується в період відновлення тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань. Розрахунки проводяться згідно з МСФО 12„Податок на прибуток”. Облік оборотних активів. Облік запасів на підприємстві здійснюється згідно з до МСБО 2. Для цілей бухгалтерського обліку запасів включають: основні і допоміжні матеріали, малоцінні, швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані виробничі запаси і товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, яка визначається згідно до МСБО 2. Транспортно-заготівельні витрати включаються в первинну вартість придбаних запасів. При передачі у виробництво, продажу або вибутті виробничих запасів застосовується метод FIFО. Списання готової продукції до реалізації, сировини та палива у виробництво проводиться по методу середньозваженої вартості, при вибутті товарів в громадському харчуванні застосовується метод ціни продажу. Списання матеріалів проводиться на підставі встановлених лімітів, актів на списання, які підписуються уповноваженими особами та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються підприємством на рахунку 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”. Вартість переданих в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, відповідно до вимог МСФО 2»Запаси», виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів. Інформація відображається в примітках до фінансової звітності згідно з аналітичними даними і до МСБО 2. Облікова політика в частині оцінки вибуття запасів, здійснюється згідно з до МСБО 2. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво та готова продукція відображається у фінансовій звітності за фактичною собівартістю. Для калькулювання фактичної собівартості продукції, що випускається на Товаристві застосовується попередільний та позамовний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в один переділ по кожному основному цеху. На кінець звітного періоду балансова вартість запасів 49247 тис. грн., а саме: -виробничі запаси 29239 тис.грн. -готова продукція 14614 тис. грн. -незавершене виробництво 4267 тис.грн. -товари 1127 тис.грн. Облік дебіторської заборгованості. Поточна дебіторська заборгованість за товари і послуги признається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації і оцінюється по первинній вартості. У балансі на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається по чистій реалізаційній. Первісна вартість заборгованості складає 58058 тис.грн. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за наступними термінами: - до 3-х місяців; - від 3-х до 6-ти місяців; - від 6-ти до 12 місяців; - понад 12 місяців. Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних періодів і враховуючи наявністі об’єктивних свідчень того, що Товариство не зможе стягнути дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається згідно з МСФО. Інша поточна дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складає 7430 тис.грн., на кінець звітного періоду 7445 тис.грн. Залишок грошових коштів у національній валюті на 31.12.2015р. становить 552 тис.грн., грошові кошти в іноземній валюті на кінець звітного року відсутні. Інші оборотні активи на початок звітного періоду становлять 8 тис. грн., на кінець звітного періоду 348 тис. грн. , до складу інших оборотних активів включені податкове зобов’язання, строк сплати якого не наступив, податкові зобов'язання по одержаним передплатам за товари, роботи, послуги . Необоротні активи та групи вибуття, які утримуються для продажу, та припинена діяльність. Необоротні активи та групи вибуття визнаються на підприємстві відповідно до МСФО «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», коли очікується отримати економічні вигоди від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у їх теперішньому стані; здійснення їх продажу має високу ймовірність, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості. Необоротні активи та групи вибуття на кінець звітного періоду становлять по балансовій вартості 8 тис. грн.. Облік власного капіталу. Згідно з рішенням зборів акціонерів від 29.03.2002 року № 1 були внесені зміни у розмір статутного фонду. Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку був зареєстрований додатковий випуск акцій, свідоцтво № 370/1/02 від 26 липня 2002р. Заявлений статутний фонд був сформований повністю і на той момент становив 2026730 грн. Збільшення статутного фонду здійснилося за рахунок частки коштів від індексації основних фондів, яка була у складі іншого додаткового капіталу. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 26.03.04р.) було прийнято рішення про збільшення статутного фонду шляхом відкритої підписки на акції. Протоколом загальних зборів №2 від 23.07.04р було затверджено звіт про результати підписки на акції п'ятої емісії, згідно з якого при проведенні п'ятої емісії додатково випущено 2000000 (два мільйона) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 (п'ятдесят копійок) гривень кожна. Загальна номінальна вартість додаткового випуску акцій збільшена на 1000000 (один мільйон) гривень. Загальний розмір статутного фонду становить 3026730 (три мільйони двадцять шість тисяч сімсот тридцять) грн. статутний капітал розподілений на 6053460 (шість мільйонів п’ятдесят три тисячі чотириста шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 (п’ятдесят копійок) грн. кожна. На виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2010 році було змiнено форму iснування акцiй iз документарної в бездокументарну. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 26.03.2010р. (протокол № 1 від 26.03.2010р.) було прийнято рішення здійснити дематеріалізацію простих іменних акцій Товариства. Реєстрація випуску простих іменних акцій у бездокументарній формі існування була зареєстрована ДКЦПФР 5 травня 2010р. (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 147-1/1/10) у кількості 6 053 460 ( шiсть мiльйонiв п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 (п'ятдесят копiйок) гривень кожна на суму загального обсягу 3 026 730,00 ( три мiльйони двадцять шiсть тисяч сiмсот тридцять) гривнi. Статутний фонд сформований повністю, в строки визначені діючим законодавством. Статутний фонд сформовано майновими та грошовими внесками акціонерів та засновників. З метою бухгалтерського обліку статутний фонд відображаються на рахунку 40 “Статутний капітал”. До складу власного капіталу віднесено інший додатковий капітал у сумі 20 тис.грн. На кінець звітного періоду капітал у дооцінках склав 12171 тис.грн. Резервний капітал протягом року не змінено і складає 1000 тис.грн., нерозподілений прибуток на кінець періоду склав 3844 тис.грн. У звітному періоді одержано збиток у сумі 30159 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів проводиться на підставі даних бухгалтерської звітності, та згідно Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, яки схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Розрахункова вартість чистих активів (20062 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу (3027 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Облік довгострокових та поточних зобов'язань. Зобов'язання признаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує імовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення. Довгострокові фінансові зобов’язання в системі МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що гроші мають тимчасову вартість (тобто поточна вартість майбутніх фінансових потоків може істотно відрізнятися від їх номінальної вартості), для забезпечення порівнянності фінансової звітності являється необхідність в дисконтуванні. Дисконтування - це приведення майбутніх грошових потоків до поточного періоду з урахуванням зміни вартості грошей з плином часу. В балансі станом на 31.12.2015р. відображені видані векселі на сумму 3576 тис.грн., продисконтовані згідно з МСФО. Короткостроковий кредит у формі овердрафт наданий ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» з лімітом 2500 тис.грн., овердрафт надано 05.11.2013р. , фіксована процентна ставка за користування 18% річних. Станом на 31.12.2015р. непогашена частина боргу склала 2020 тис.грн. Кредит у формі овердрафт було отримано для поповнення обігових коштів Товариства. До складу поточних зобов’язань віднесено: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 78752 тис.грн.; поточні зобов’язання за розрахунками: -з одержаних авансів 1258 тис.грн.; -з бюджетом 512 тис.грн.; -зі страхування 8280 тис.грн; -з оплати праці 4447 тис.грн; -інші поточні зобов’язання 43189 тис.грн, поточні забезпечення склали 4756 тис.грн. До складу інших поточних зобов’язань віднесена заборгованість по розрахункам з податкового кредиту, строк сплати якого не настав, позичені кошти небанківських установ. Поточні зобов'язання відображаються в балансі в сумі погашення і складають на кінець звітного періоду 146790 тис.грн. Визнання, облік та оцінка зобов’язань підприємства відображається згідно МСФО 37 «Зобов'язання», Співвідношення власних і позикових засобів характеризуються наступними даними: власний капітал становить 20062 тис.грн або 12 %, позикові кошти становлять 146790 тис.грн. або 88 %, у тому числі поточної кредиторської заборгованості, займи та інші. Облік доходів і витрат. Доходи відображаються в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО 18 "Доходи". Доход відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Витрати відображаються відповідно до вимог МСФО. Податковий облік доходів і витрат ведеться згідно з Законом України «Податковий Кодекс України» 32755-VI від 2.12.2010р. Інформація про доходи і витрати відображена у Звіті про фінансові результати, форма № 2.


Керівник

 

(підпис)

Голубєв Дмитро Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Османова Ірина Олександрівна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.