ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00191721

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 158463 138109
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 174507 ) ( 162444 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 0
 збиток 2095 ( 16044 ) ( 24335 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 19523 33157
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4926 ) ( 4405 )
Витрати на збут 2150 ( 5057 ) ( 4489 )
Інші операційні витрати 2180 ( 21684 ) ( 42314 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 28188 ) ( 42386 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 7945 17184
Інші доходи 2240 116 37
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 9668 ) ( 3364 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 20 ) ( 1001 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 29815 ) ( 29530 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -344 612
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 30159 ) ( 28918 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -30159 -28918

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 166117 126263
Витрати на оплату праці 2505 29550 27068
Відрахування на соціальні заходи 2510 11183 10201
Амортизація 2515 5782 5551
Інші операційні витрати 2520 8816 8725
Разом 2550 221448 177808

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 6053460 6053460
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6053460 6053460
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -4.98 -4.78
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -4.98 -4.78
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Доходи відображаються в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО. Доход від реалізації продукції (товарів, інших активів) на підприємстві визнається при наявності всіх умов, а саме покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Доход відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: а) дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 158463 тис.грн, без ПДВ Б) iншi операцiйнi доходи у сумi 19523 тис.грн в тому числi: -доход вiд реалiзацiї оборотних активiв 3160 тис.грн; -доход вiд операцiйної оренди активiв 288 тис.грн; -доход вiд утримання об'єктiв соцiальної сфери 3396 тис.грн; -доход вiд операцiйних курсових рiзниць 1296 тис.грн ( від коливання курсу іноземних валют); -iншi доходи операцiйної дiяльностi 11383 тис.грн. В) iншi доходи у сумi 116 тис.грн до складу яких включенi: -безоплатно одержанi активи в сумi 2,4 тис.грн ( амортизація безоплатно одержаних активів); -iншi доходи в сумi 113,6 тис.грн. ( від списання необоротних активів ) Г) інші фінансові доходи 7945 тис.грн Бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності підприємства ведеться згідно до норм МСФО 18. Податковий облік доходів і витрат ведеться згідно з Законом України «Податковий Кодекс України» 32755-VI від 2.12.2010р. Витрати відображені в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО. В примітках до фінансової звітності відносно витрат за звітний період інформацію відібрано згідно з аналітичними даними і відповідно до МСФО. Визнані витрати класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: А) адмiнiстративнi витрати у сумi 4926 тис. грн. Б) витрати на збут у сумi 5057 тис. грн. В) iншi операцiйнi витрати у сумi 21684 тис.грн. До складу яких включені: - собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 2471,3 тис. грн.; - витрати вiд операцiйної оренди активiв 70,6 тис. грн.; - витрати вiд утримання об'єктiв соцiальної сфери 930,9 тис. грн.; - витрати вiд операцiйних курсових рiзниць 1220,7 тис. грн.; - штрафи, пенi, неустойки оплачені 26,3 тис. грн.; - резерв на пенсійне забезпечення 2315,8 тис.грн; - уцінка запасів 4061 тис.грн. - iншi витрати операцiйної дiяльностi 10587,4 тис. грн. (до складу включені відрахування до резерву сумнівних боргів у сумі - 3,8 тис. грн.); Г) iншi витрати у сумi 20 тис. грн. Д) витрати (дохід) від податку на прибуток від звичайної діяльності в сумі -344 тис. грн., Е) у фінансових результатах відображено доход від дисконтування векселів у сумі 7945 тис.грн. До складу прямих матеріальних витрат у сумi 166117 тис.грн., включається вартiсть сировини та основних матерiалiв, що утворюють основу виробленої продукцiї, купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв, допомiжних та iнших матерiалiв, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат. До складу прямих витрат на оплату працi у сумi 29550 тис.грн., включаються заробiтна плата та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат. Вiдрахування на соцiальнi заходи склали 11183 тис.грн. Нарахована амортизацiя 5782 тис.грн. До складу iнших операцiйних витрат в сумi 8816 тис.грн., на пiдприємствi включаються всi iншi виробничi витрати, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат. До складу загальновиробничих витрат, на пiдприємствi включаються: -витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату управлiння цехами, дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування апарату управлiння цехами, дiльницями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо); -амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення; -витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення; -витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї виробництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї виробництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у виробничому процесi; витрати матерiалiв, купiвельних комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй тощо); -витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання виробничих примiщень; -витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування робiтникiв та апарату управлiння виробництвом; витрати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг); -витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навколишнього природного середовища. -iншi витрати (внутрiшньозаводське перемiщення матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв,iнструментiв зi складiв до цехiв i готової продукцiї на склади; нестачi незавершеного виробництва; нестачi i втрати вiд псування матерiальних цiнностей у цехах; оплата простоїв тощо). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) визначається згiдно МСФО i становить у звiтному перiодi суму 174507 тис. грн. За звітний період чистий збиток господарської діяльності підприємства у сумі 30159 тис.грн. Чистий збиток на одну акцію 4 грн 98 коп.


Керівник

 

(підпис)

Голубєв Дмитро Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Османова Ірина Олександрівна