ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00191721

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
165141 144724
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2634 1672
Надходження від повернення авансів 3020 72 56
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 464 614
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 18124 45555
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 147728 ) ( 162404 )
Праці 3105 ( 23361 ) ( 20722 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 11332 ) ( 10279 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5454 ) ( 5447 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 4861 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 772 ) ( 855 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 110 ) ( 24 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 548 ) ( 225 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2870 -7334
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 835
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 18
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 196 ) ( 175 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -196 678
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 8989 48326
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 5690
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 3183 ) ( 28024 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 395 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 2672 ) ( 19066 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3134 6531
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 68 -125
Залишок коштів на початок року 3405 491 597
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -7 19
Залишок коштів на кінець року 3415 552 491

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено згідно з МСФО7 "Звіт про рух грошових коштів". Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначено за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку. Надходження за звітний період 2015 рік : - від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склали 165141 тис.грн., у цій сумі відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). - від покупців і замовників авансів склали 2634 тис. грн., у цій сумі відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг); - від повернення авансів 72 тис.грн. - відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами; - надходження від операційної оренди склали 464 тис.грн; - інші надходження склали 18124 тис.грн. - відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів. Витрачання за звітний період 2015 року: - на оплату товарів (робіт, послуг) склали 147728 тис.грн. - відображено грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги; - на оплату авансів склали 772 тис. грн. - відображено суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані); - на оплату повернення авансів 110 тис.грн. - відображена сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам; - на оплату працівникам 23361 тис.грн. - відображено витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород; - на оплату зобов'язань з податків та зборів 5454 тис.грн.- відображена сума сплачених до бюджету податків та зборів; - на оплату відрахувань на соціальні заходи 11332 тис. грн. - відображена сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування; - інші витрачання склали 548 тис.грн. - наведена сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів. У звітному періоді : чистий рух коштів від операційної діяльності у сумі -2870 тис.грн.; чистий рух коштів від фінансової діяльності у сумі 3134 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період 68 тис. грн. Залишок коштів на початок року 491 тис. грн. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів склав : -7 тис. грн. - відображена сума грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду. Залишок грошових коштів у національній валюті на поточному рахунку у банку на кінець звітного періоду становить 552 тис.грн., грошових коштів в іноземній валюті немає. Грошових коштів у касі немає. У звітному періоді дивіденди акціонерам не сплачувались, викуплених Товариством акцій немає.


Керівник

 

(підпис)

Голубєв Дмитро Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Османова Ірина Олександрівна