ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публічне акціонерне товариство "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" розташоване у смт. Володимирiвка в 60 км вiд обласного центра м. Донецька, 18 км на пiвнiчно - захiд вiд районного центра м. Волновахи. Своєю появою комбiнат зобов'язаний мiсцевим покладам високовогнетривких вторинних каолiнiв Володимирiвського родовища і бурхливому розвитку металургiї на пiвднi Росiї наприкiнцi ХIХ столiття. У 1897 роцi представниками бельгiйського акцiонерного товариства за договором оренди Володимирiвських общинних земель був побудований керамiчний завод. Спочатку це було невелике пiдприємство з продуктивнiстю 16 тис. тонн вогнетривiв у рiк. Уперше про наявнiсть вторинних каолiнiв у районi балки Кашлагач стало вiдомо ще в 80-х роках ХIХ столiття, але роботи з виїмки сировини велися безсистемно, кустарним методом. З 1924 року, був введений в експлуатацiю рудник, і почалося вивчення каолiнiв Володимирiвського родовища. Транспортування готової продукцiї до станцiї Великоанадоль до 1910 року здiйснювалися гужовим транспортом, а з 1910 року, пiсля будiвництва вузькоколiйної залiзничної колiї, малопотужним паровозом. До 1941 року завод перетворився з вiдсталого пiдприємства переважно з ручною працею в пiдприємство з могутнiм виробництвом, потужнiсть якого збiльшилася до 45 тис. тонн у рiк вогнетривiв і 100 тис. тонн каоліну у рiк . З жовтня 1941 року завод не працював, все основне устаткування евакуйоване на Урал у м. Богдановичи. У 1943 роцi нiмецько - фашистськими загарбниками при вiдступi завод був цiлком зруйнований. Незважаючи на важкi умови в 1945 роцi завод був вiдновлений і випущена перша продукцiя. До 1950 року видобуток каолiну вiвся пiдземним методом. У 1950 роцi вiдкритий каолiновий кар'єр , видобуток каолiну почав вироблятися вiдкритим методом. З 1953 року велися роботи з проектування будiвництва нового заводу і розвитку каолiнового рудника. У 1958 роцi почалося будiвництво нового заводу. Було прийняте рiшення про створення єдиного пiдприємства в складi дiючого заводу: нового заводу і каолiнового рудника, цеху обертових печей, ремонтного і транспортного господарства. Вже в 1962 роцi зданий в експлуатацiю цех випалу каолiну на шамот з обертовою пiччю № 1, новий механiчний цех і парокотельня. У 1963 роцi введена в експлуатацiю обертова пiч № 2, газовий цех. У 1965 роцi парокотельня і цех обертових печей переведений на природний газ. Разом з будiвництвом нового заводу проводилися розширення і механiзацiя гiрничих робiт на руднику. У 1962 - 1966 р. введений в експлуатацiю комплекс тунельних печей № 1- 4, помольний цех, пресовий цех, склад готових виробiв. На сiчень 1969 року виробнича потужнiсть заводу складала 274 тис. тонн у рiк. З 1976 - 1980 р. на комбiнатi введенi ЛЕП- 110 вк, комплекс обертових печей № 3, 4 потужнiстю виробництва 260 тис. тонн у рiк. Комбiнат спецiалiзується на виробництвi алюмосилiкатних шамотних виробiв, призначених для футеровки внутрiшнiх поверхонь доменних, мартенiвських і коксових печей, залiзорозливних і чугуновозних ковшiв, вагранок, виготовленнi набивних мас, шамоту, каолiну, порошкiв, мертелiв. Товариство зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність на території проведення антитерористичної діяльності, що підтверджується додатком до Переліку населених пунктів, на території яких здійснюється антитерористична операція, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1053-р від 30 жовтня 2014 року, згідно якого до зазначених населених пунктів належить, зокрема, смт. Володимирівка, Волноваського району, Донецької області. У зв’язку с такими фактичними обставинами та небезпечною ситуацією на Сході країни, здійснення Товариством господарської діяльності в таких умовах ускладнено. У звітному періоді проведення АТО тривало, рішення про її припинення не прийнято. Через проведення на території Донецької області бойових дій, пов’язаних із проведенням антитерористичної операції, порушено або повністю зупинено господарську діяльність численної кількості підприємств, банківських установ, поштових відділень зв’язку, залізниці, що, в свою чергу, значно ускладнило для Товариства подальшу організацію виробництва (від закупівлі сировини, енергоносіїв, запчастин – до своєчасного отримання від контрагентів оплати за раніш відвантажену продукцію). Всі ці зазначені обставини продовжують існувати на теперішній час. Так, через закриття та призупинення діяльності значної кількості підприємств на території області та пошкодження транспортної інфраструктури, значно зросли ціни на сировину, енергоносії, запасні частини для ремонту обладнання. Зокрема, через проблеми на залізниці (пошкодження залізничних шляхів, дефіцит залізничних вагонів, небажання надавати вагони на територію АТО) виникають труднощі з відвантаженням продукції на адресу споживачів.. Загальний фінансовий стан Товариства залишається нестабільним через кризу у регіоні, ослабленість інфраструктури та зростання дебіторської та кредиторської заборгованості. Але незважаючи на це, Товариство продовжує в цих вкрай складних фінансових умовах працювати, зберігати робочі місця та підтримувати виробничі потужності у робочому стані, за період з початку проведення на території Донецької області АТО й по сьогодні, ПАТ «ВАВК», залишаючись добросовісним платником податків, продовжує сплачувати до бюджету всі необхідні платежі, чим вносить свій вклад у відновлення економіки регіону та держави в цілому, незважаючи на тривалу фінансову та соціально економічну кризу. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" було засноване 29 листопада 1993 р. згідно з наказом Міністерства промисловості України від 29 листопада 1993 року № 314 шляхом перетворення державного підприємства "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" у відкрите акціонерне товариство на вимогу Указу Президента України від 15 червня 1993 року "Про корпоратизацію державних підприємств". У зв'язку з приведенням діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р., його тип було змінено з "ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" на "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" та відповідно змінено назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за рішенням Загальних зборів від 15 липня 2011р. Та внесені відповідні зміни до Єдиного Державного Реєстру. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ". Найменування Товариства українською мовою: повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», скорочене найменування – ПАТ «ВАВК». Найменування Товариства російською мовою: повне найменування – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ», скорочене найменування – ПАО «ВАОК». Найменування Товариства англійською мовою: повне найменування - PUBLIC JOINT - STOCK COMPANY "VELIKOANADOLSKY REFRAKTORIES INTEGRATED PLANT", скорочене найменування - PJSC « VRIP». Перша емiсiя ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" була зареєстрована фiнансовим управлiнням Донецької обласної Державної адмiнiстрацiї 24 травня 1994р. (свiдоцтво № 28/1/94) у кiлькостi 405 346 (Чотириста п'ять тисяч триста сорок шiсть) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50 000,00 (П'ятдесят тисяч) карбованцiв кожна. Загальний обсяг емiсiї дорiвнював 20 267 300 000,00 (Двадцять мiльярдiв двiстi шiстдесят сiм мiльйонiв триста тисяч) карбованцiв. Грошова одиниця 1994 року - карбованцi. Емiсiю здiйснено у зв'язку з перетворенням державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. Свiдоцтво № 28/1/94 вiд 24.05.1994р. Скасовано. Друга емiсiя ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" була зареєстрована Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28 сiчня 1998р. (свiдоцтво №19/05/1/98) у кiлькостi 4 053 460 (Чотири мiльйони п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 (П'ять копiйок) гривень кожна. Загальний обсяг емiсiї дорiвнював 202 673,00 (Двiстi двi тисячi гривень шiстсот сiмдесят три) гривнi. Емiсiю здiйснено у зв'язку з грошовою реформою (замiна карбованця на гривню). Свiдоцтво № 19/05/1/98 вiд 28.01.1998р. Скасовано. Третя емiсiя ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" була зареєстрована Донецьким територiальним управлiнням ДКЦПФР 11 березня 1999р. (свiдоцтво №79/05/1/99) у кiлькостi 4 053 460 (Чотири мiльйони п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 (П'ять копiйок) гривень кожна. Загальний обсяг емiсiї дорiвнював 202 673,00 (Двiстi двi тисячi гривень шiстсот сiмдесят три) гривнi. Емiсiю здiйснено у зв'язку з обранням документарної форми випуску вiдповiдно до вимог Закону України "Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi". Свiдоцтво № 79/05/1/99 вiд 11.03.1999р. Скасовано. Четверта емiсiя ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" була зареєстрована ДКЦПФР 26 липня 2002р. (свiдоцтво №370/1/02) у кiлькостi 4 053 460 (Чотири мiльйони п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 (П'ятдесят копiйок) гривень кожна. Загальний обсяг емiсiї дорiвнював 2 026 730,00 (Два мiльйони двадцять шiсть тисяч сiмсот тридцять) гривнi. Емiсiю здiйснено за рахунок iндексацiї основних фондiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй. Свiдоцтво № 370/1/02 вiд 26.07.2002р. Скасовано. П'ята емiсiя ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" була зареєстрована ДКЦПФР 1 жовтня 2004р. ( свiдоцтво № 590/1/04 ) у кiлькостi 6 053 460 ( шiсть мiльйонiв п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 (П'ятдесят копiйок) гривень кожна. Загальний обсяг дорiвнював 3 026 730,00 ( Три мiльйони двадцять шiсть тисяч сiмсот тридцять) гривнi. Додатковий випуск акцiй у кiлькостi 2 000 000 (Два мiльйони) штук на суму 1 000 000,00 ( Один мiльйон) гривень здiйснено з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв для розвитку пiдприємства, зокрема на модернiзацiю виробництва. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 01.10.2004р. № 590/1/04 видане ДКЦПФР анульоване, реєстрацію випуску акцій у документарній формі існування скасовано. На виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2010 році було змiнено форму iснування акцiй iз документарної в бездокументарну. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 26.03.2010р. (протокол № 1 від 26.03.2010р.) було прийнято рішення здійснити дематеріалізацію простих іменних акцій Товариства. Дата припинення ведення реестру 01.07.2010р. Реєстрація випуску простих іменних акцій у бездокументарній формі існування була зареєстрована ДКЦПФР 5 травня 2010р. (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 147-1/1/10) у кількості 6 053 460 ( шiсть мiльйонiв п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 (п'ятдесят копiйок) гривень кожна на суму загального обсягу 3 026 730,00 ( три мiльйони двадцять шiсть тисяч сiмсот тридцять) гривнi. Присвоений код цінних паперів (ISIN) UA 4000067235. У звітному періоді 2016 роцi додаткового випуску акцiй не було. На дату звiту загальна кiлькiсть акцiй становить 6 053 460 штук , загальна номiнальна вартiсть акцiй 3 026 730,00 грн. Ранiше випущенi акцiї повністю розмiщенi серед акцiонерiв i оплаченi в повному обсязi. Прості іменні акції Товариства бездокументарної форми існування обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Привiлейованих акцiй, акцiй на пред'явника, облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. На фондових бiржах та на позабiржових ринках, торговельно - iнформацiйних системах акції Товариством не продавалися та не продаються. У звітному періоді торгівля цінними паперами емітентом на внутрішніх ринках, та на зовнішніх ринках не здійснювалась. Заяв на допуск в лістинг не подавалось. Лістинг /делістинг не проводився. Рішення про реорганiзацiю Товариства (злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не приймались. На дату звіту: Товариство не має викуплених власних акцій, акції Товариства не включені до біржового реєстру, дивіденди за підсумками роботи звітного року та попереднього року не нараховувались і не виплачувались.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ "ВАВК" у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до діючого законодавства України, Статуту та Положень Товариства, та інших нормативних документів Товариства, що регулюють діяльність цих органів. Органами управління Товариством є Загальні збори акціонерів (вищий орган Товариства), Наглядова Рада (наглядовий орган Товариства) і Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган Товариства). З цілю впорядкування управління та раціональної організації виробництва і праці у 2016 році відбулися наступні зміни в структурі управління відповідно до 2015 року: - виведено з беспосереднього підпорядкування начальника відділу матеріально-технічного постачання та підпорядковано головному інженеру залізничний цех та цех безрейкового транспорту; - створений відділ по обліку виробництва готової продукції підпорядкований директору з фінансів і економіки. Організаційна структура управління ПАТ "ВАВК" на дату надання інформації наступна. Генеральному директору підпорядковані: головний інженер, головний технолог, директор з фінансів і економіки, директор з виробництва, директор з якості, директор з персоналу, відділ керування справами, відділ охорони праці (медслужба), яким в свою чергу підпорядковані цехи, відділи, служби. Головному інженеру підпорядковані: головний механік, відділ головного механіка, ремонтно-механічний цех, ділянка по ремонту обладнання, лабораторія захисту повітряного басейну, центральна лабораторія метрології, головний енергетик, енергетичний цех, відділ головного енергетика, енергослужба, електротехнічна лабораторія, проектно-конструкторський відділ, дільниця АСУТП, дільниця РіОГПіО, залізничний цех та цех безрейкового транспорту. Головному технологу підпорядковується технічний відділ, науково-дослідницька група, теплотехничне бюро, технологічна група. Директору з фінансів і економіки підпорядковується відділ збуту, відділ матеріально-технічного постачання,планово-економічний відділ, фінансовий відділ, цех громадського харчування, головна бухгалтерія, юридичний відділ, контрольно-ревізийний відділ, відділ по обліку виробництва готової продукції. Директору з виробництва підпорядковується виробничий відділ, вогнтривкий цех №1, №2,№3, каоліновий рудник, диспетчерська служба відеоконтролю. Директору з якості підпорядковується відділ технічного контролю, центральна заводська лабораторія. Директору з персоналу підпорядковується відділ з організаціїі праці і заробітної плати, відділ кадрів та техничного навчання, гуртожиток. У звітному періоді Товариство дочірні підприємства, представництва, філії та інші відокремлені структурні підрозділи не створювало.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 870 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працівників - середня чисельнiсть працюючих по цивiльно - правовим договорам 6 осіб; - середня чисельнiсть працюючих за сумiсництвом 48 осіб. Фонд оплати усіх працівників за 2016 рік 36075,8 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2015 рік 29 164,1 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2014 рік 26 793,4 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2013 рік 21 466,8 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2012 рiк 21 645,6 тис. грн. У звітному періоді відбулося збільшення розміру фонду оплати праці, відносно попереднього року на 6911,7 тис.грн., пов’язано з ростом чисельності працівників, збільшенням годинної заробітної плати, згідно з законодавством. Данi за останнi 5 рокiв про середньооблiкову чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу підприємства (осiб): 2012р. 770; 2013р. 703; 2014р. 761; 2015р. 760, 2016р. 816, у тому числі, промислово виробничій персонал (осiб): 2012р. 755; 2013р. 691; 2014р. 750; 2015р. 750; 2016р. 806. Середня заробітна плата (по середній чисельності в еквіваленті повної зайнятості ) за останні 5 років : 2012р. 2526,3грн.; 2013р. 2682,0грн.; 2014р. 3037,8грн.; 2015р. 3219,0грн.; 2016р. 3630,8 грн. Кадрова політика в напрямку професійного навчання працівників цілеспрямована на формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дає змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва. Кадрова політика у сфері професійного розвитку працівників формується за принципами: - доступності професійного розвитку працівникам; - вільного вибору Товариством форм і методів забезпечення професійного розвитку працівників з урахуванням специфіки їх роботи; - додержання інтересів працівника; - безперервності процесу професійного розвитку працівників протягом усього періоду трудової діяльності. Основними напрямами діяльності Товариства у сфері професійного розвитку працівників є: - розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників; - визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників; - розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників; - організація професійного навчання працівників; - добір педагогічних кадрів та фахівців для проведення професійного навчання працівників безпосередньо у Товаристві; - ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне навчання; - стимулювання професійного зростання працівників; - забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у Товаристві або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж один раз на п'ять років; - визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення; - проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників. Для виконання програми навчання на 2017 рік затверджені: • план професійно-технічного навчання персоналу на 2017 рік • план первинної підготовки, перепідготовки • план навчання на курсах цільового навчання • план навчання керівних працівників і спеціалістів підприємства • план навчання та атестація працівників комбінату на семінарах • список викладачів теоретичного навчання • список інструкторів виробничого навчання • список відповідальних за професійну підготовку персоналу • перелік професій, за якими працівники повинні мати при собі посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці • список кваліфікаційних комісій Функції з організації професійного навчання покладені на інженера з підготовки кадрів відділку кадрів та технічного навчання. Професійне навчання працівників за робітничими професіями забезпечується шляхом: - курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах; - індивідуального навчання, що передбачає навчання на робочому місці під керівництвом кваліфікованих робітників - інструкторів виробничого навчання. Майстри виробничого навчання мають вищу освіту та стаж роботи за відповідною спеціальністю не менш як три роки. Інструктори виробничого навчання із складу кваліфікованих робітників мають стаж роботи за професією не менш як три роки та рівень кваліфікації (розряд, клас, категорію) не нижчий, ніж передбачено навчальними планами і програмами, за якими здійснюється навчання робітників. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам підприємства, Товариство здiйснює заходи, пов'язанi з пiдвищенням квалiфiкацiї працiвникiв. Показники пiдготовки кадрiв у звiтному 2016 роцi наступнi: 1. Первина підготовка, перепідготовка усього 157 осіб, у тому числi: - первинна підготовка 71 осіб; - перепідготовка 86 осіб. 2. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, всього 133 особи, у тому числi: - на виробничо-технічних курсах і семінарах 106 осіб; - на курсах цільового призначення 27 осіб. 3. Пiдвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв та спецiалiстiв, усього 36 осiб , у тому числi: - з вiдривом вiд підприємства у навчальних центрах 13 осiб. Усього 326 осіб (було заплановано 285 осіб). Програма пiдготовки кадрiв на 2017 рiк наступна: 1. Первина підготовка, перепідготовка усього 109 осіб, у тому числi : - первинна підготовка 60 осіб; - перепідготовка 49 осіб; - з відривом від підприємства немає. 2. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, всього 248 особи, у тому числi: -на семінарах 152 особи; - на курсах цiльового призначення 96 осіб. 3. Пiдвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв та спецiалiстiв, усього 72 осіб, у тому числi : - на пiдприємствi 58 особи; - з вiдривом вiд підприємства у навчальних центрах 14 осiб; Усього 429 особи.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; У звітному 2016 році Товариство до будь-яких об`єднань підприємств не входить.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; У звітному періоді емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Будь - яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облікова політика на підприємстві розроблена відповідно до пункту другого статті 121 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі Закон) та регламентує вимоги до змісту, порядку визнання елементів, рівню деталізації окремих статей і розкриття інформації фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). На підприємстві видано наказ "Про облікову політику", який протягом звітного періоду не змінювався. У відповідності до МСФЗ облікова політика це сукупність принципів, стандартів, правил, методів і процедур обліку, які застосовуються підприємством при підготовці фінансової звітності, веденні бухгалтерського обліку, а також при плануванні виробництва і реалізації продукції, розробці прогнозів і бізнес-планів. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна (квартальна) звітність складається з наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс складається на останній день звітного періоду (квартал, рік). Бухгалтерський облік активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат ведеться з використанням Робочого плану рахунків. Для забезпечення достовірності облікових даних перед складанням річної звітності проводиться інвентаризація активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.94г. (зі змінами та доповненнями). Облікова політика підприємства будується на основі таких основоположних принципах: - підприємство повинно готувати фінансову звітність, за винятком звіту про рух грошових коштів, на основі принципу нарахування, який полягає у визнанні операцій та інших подій у тому періоді, в якому вони мали місце, незалежно від того, коли надійшли або були передані грошові кошти; - елементи фінансової звітності визнаються, коли вони задовольняють визначення і критерії визнання, представленим в Концепції МСФО; - відповідності доходів і витрат - доходи і витрати визнаються у фінансовій звітності того періоду, в якому вони були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення; витрати визнаються в періоді визнання відповідних доходів; - безперервність діяльності підприємства розглядається як безперервна протягом наступних дванадцяти місяців діяльність, а також не існує жодних намірів та зобов'язань ліквідувати або зупинити діяльність підприємства. У разі наміру керівництва припинити будь-яким чином будь-які види діяльності або операції, відображення господарських операцій в звітності здійснюється відповідно до вимог спеціального стандарту IFRS 5; - суттєвість - це допущення або спотворення інформації про статті фінансової звітності які можуть, як кожне окремо, так і в сукупності, вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі цієї фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру конкретного допущення або спотворення інформації, оцінюваних в контексті супутніх обставин. Фінансова звітність за 2016 рік була підготовлена відповідно вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності. Визнання і оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до вимог МСФЗ. Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку із застосуванням програмного продукту "1-С Бухгалтерія". Керівник Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-ХIV. Валютою обліку і звітності для цілей підготовки фінансової звітності є Національна валюта України гривня, закруглена до тисяч. Податкова звітність складається в гривнях без копійок. При складані фінансової звітності Товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника. У звітному періоді була проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Наказ № 302 від 30.09.2016р. "Про проведення річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків". Необоротні активи. Необоротні активи, відображаються за фактичною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації, та збитків від знецінення. Фактична вартість основних засобів на дату переходу на МСФЗ визначена виходячи з історичної вартості придбання. При первісному визнанні в фактичну вартість основних засобів і нематеріальних активів, включаються всі витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням відповідного активу. У фактичну вартість активів, зведених (споруджених) власними силами включаються витрати на матеріали, прямі витрати на оплату праці, всі інші витрати безпосередньо пов'язані з приведення активів в робочий стан для використання їх за призначенням, витрати на демонтаж і переміщення активів і відновлення займаної ними ділянки, і капіталізовані витрати на позики. Витрати на придбання программного забезпечення, нерозривно пов'язаного з функціональним призначенням відповідного обладнання, капіталізуються у вартості цього обладнання. Ліквідаційна вартість визначається як вартість вигідної реалізації матеріалів, отриманих від демонтажу об’єктів основних засобів. Прийняті методи та розрахункові терміни корисної служби об'єктів, забезпечують користувачів фінансової звітності доступом до інформації, що дозволяє її аналізувати. Об'єкти, які відповідають визначенню основних засобів, але мають незначну вартість, списуються на витрати в момент їх передачі в експлуатацію. Витрати на поточне обслуговування основних засобів визнаються у витратах у тому періоді, в якому вони були понесені. Знос нараховується на суму, що амортизується і є вартістю придбання активу, або іншу вартість, яка використовується замість вартості придбання, за вирахуванням ліквідаційної вартості. Для нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів товариство використовує прямолінійний метод. Облік нематеріальних активів. Нематеріальні активи на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФЗ № 38 "Нематеріальні активи". Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, який встановлюється підприємством. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів не визначається. Визнання, склад, повнота оцінки нематеріальних активів, відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації), реалізації та іншого вибуття відповідають МСФО № 38 "Нематеріальні активи". Облік основних засобів. Основні засоби на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; інші необоротні матеріальні активи. Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Об'єкт основних визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів відображаються в обліку по історичної собівартості. Витрати, що пов'язані з ремонтом основних засобів відносяться на витрати періоду. Ліквідаційна вартість основних засобів не визначається. До складу основних засобів відповідної групи зараховуються матеріальні активи, які використовуються підприємством з метою використання їх в процесі виробництва продукції, постачання товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій, і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і вартістю більш ніж 2500 грн. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включені активи, які використовуються на підприємстві більш ніж один рік або операційний цикл та вартістю до 2500 грн. Амортизація нараховується в розмірі 100% в момент передачі до експлуатації. Аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно до наказу Міністерства статистики від 29.12.1995р. № 352 із застосуванням типових форм первинної облікової документації. Об'єктом амортизації є основні засоби. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати пов'язані з реконструкцією і зведенням об'єктів основних засобів капіталізувалися на рахунках "Капітальні інвестиції". При нарахуванні амортизації підприємство використовує норми і методи нарахування амортизації, передбачені МСФО 16 "Основні засоби", а саме прямолінійний метод. Протягом звітного періоду методи нарахування амортизації були незмінними. На підприємстві аналітичний і синтетичний облік основних засобів, усi операцiї з надходження, зносу (амортизацiї), реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до МСФО 16 "Основнi засоби". Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне обслуговування і витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Облік фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. З метою складання фінансової звітності класифікуються за категоріями: • призначені для торгівлі; • утримувані до погашення; • наявні для продажу. Інвестиції, що мають фіксований термін погашення і утримувані до погашення, обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю. Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відкладений податки і визнаються в прибутку або збитку за рік. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний і попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до винятка, існуючого для первісного визнання, відкладені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання за операціями, не пов’язаними із об’єднаннями бізнесу, якщо такі не роблять впливу ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Балансова величина відкладеного податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду і застосування яких очікується в період відновлення тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань. Розрахунки проводяться згідно з МСФО 12 "Податок на прибуток". Облік оборотних активів. Облік запасів на підприємстві здійснюється згідно з до МСБО 2. Для цілей бухгалтерського обліку запасів включають: основні і допоміжні матеріали, малоцінні, швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані виробничі запаси і товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, яка визначається згідно до МСБО 2. Транспортно-заготівельні витрати включаються в первинну вартість придбаних запасів. При передачі у виробництво, продажу або вибутті виробничих запасів застосовується метод FIFО. Списання готової продукції до реалізації, сировини та палива у виробництво проводиться по методу середньозваженої вартості, при вибутті товарів в громадському харчуванні застосовується метод ціни продажу. Списання матеріалів проводиться на підставі встановлених лімітів, актів на списання, які підписуються уповноваженими особами та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються підприємством на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Вартість переданих в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, відповідно до вимог МСФО 2 "Запаси", виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів. Інформація відображається в примітках до фінансової звітності згідно з аналітичними даними і до МСБО 2. Облікова політика в частині оцінки вибуття запасів, здійснюється згідно з до МСБО 2. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво та готова продукція відображається у фінансовій звітності за фактичною собівартістю. Для калькулювання фактичної собівартості продукції, що випускається на Товаристві застосовується попередільний та позамовний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в один переділ по кожному основному цеху. Облік дебіторської заборгованості. Поточна дебіторська заборгованість за товари і послуги признається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації і оцінюється по первинній вартості. У балансі на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається по чистій реалізаційній. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за наступними термінами: до 3-х місяців; від 3-х до 6-ти місяців; від 6-ти до 12 місяців; понад 12 місяців. Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних періодів і враховуючи наявність об’єктивних свідчень того, що Товариство не зможе стягнути дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається згідно з МСФО. Необоротні активи та групи вибуття, які утримуються для продажу, та припинена діяльність. Необоротні активи та групи вибуття визнаються на підприємстві відповідно до МСФО "Необоротні активи", утримувані для продажу, та припинена діяльність», коли очікується отримати економічні вигоди від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у їх теперішньому стані; здійснення їх продажу має високу ймовірність, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості. Облік власного капіталу. З метою бухгалтерського обліку статутний фонд відображаються на рахунку 40 "Статутний капітал". Розрахунок вартості чистих активів проводиться на підставі даних бухгалтерської звітності, та згідно Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Облік довгострокових та поточних зобов'язань. Зобов'язання признаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує імовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення. Довгострокові фінансові зобов’язання в системі МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що гроші мають тимчасову вартість (тобто поточна вартість майбутніх фінансових потоків може істотно відрізнятися від їх номінальної вартості), для забезпечення порівнянності фінансової звітності являється необхідність в дисконтуванні. Дисконтування - це приведення майбутніх грошових потоків до поточного періоду з урахуванням зміни вартості грошей з плином часу. Визнання, облік та оцінка зобов’язань підприємства відображається згідно МСФО 37 "Зобов'язання", Облік доходів і витрат. Доходи відображаються в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО 18 "Доходи". Доход відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Витрати відображаються відповідно до вимог МСФО. Податковий облік доходів і витрат ведеться згідно з Законом України "Податковий Кодекс України" 32755-VI від 2.12.2010р. Інформація про доходи і витрати відображена у Звіті про фінансові результати, форма № 2. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового доходу товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах, згідно Податкового Кодексу України. Підприємство є платником податку на додану вартість.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; ПАТ " Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" спецiалiзується на виробництвi алюмосилiкатних шамотних вогнетривких виробiв. З усього розмаїття вогнетривів, що використовуються на вітчизняних підприємствах, значна частка припадає на алюмосилікатні вироби. Їх хіміко-мінеральний склад і відпрацьовані технології виготовлення дозволяють добиватися високої термічної і антикорозійної стійкості, стійкості до проникнення шлаку та металу, уникати утворення тріщин після нагрівання і охолоджування. Це забезпечує тривалий термін служби футеровки й її рівномірний знос. Саме ці якості і необхідні для чорної і кольорової металургії, для коксохімічного виробництва, випалу цементу, в установках високотемпературних хімічних процесів та ін. На підставі аналізу потреб в вогнетривкій продукції гірничо - металургійним комплексом та іншими галузями, на підприємстві прогнозується виробництво вогнетривкої продукції і мелених матеріалів. ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" виробляє вогнетривкі вироби: нормальні, складні, особоскладні, ковшові, чугуновозні, доменні, коксові, легковагі, шамотно-цементні, вироби для рекуператорів, повітронагрівальні, кислотривкі, гніздові, високоглиноземисті, БМКП-80; а також мелені порошки: ММЛ-65-1; ММК-74-2; МШ-28, 36,39,42,45, ПШКА, ПШКВЕ. Шамотно-каолінові вогнетриви стійкі до корозії і забезпечують рівномірний знос футеровки, стійкі до проникнення шлаку та металу, не мають тріщин після нагрівання й охолодження, мають тривалий термін служби, що забезпечує економію витрат на утримання теплових агрегатів і ковшів для розливання металу. Шамотні вироби. 1. Вироби вогнетривкі загального призначення, фасонні, також за кресленнями замовника . Масова частка Al2O3%, не менше 33-30. Вогнетривкість, градусів С, не нижче 1730 - 1690. Пористість відкрита, %, не більше 23 - 24. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 23 - 20. Температура початку розм'якшення, градусів С 1320 - 1300. 2. Вироби вогнетривкі для футерівки вагранок масова частка Al2O3%, не менше 33. Вогнетривкість, градусів С, не нижче 1730. Пористість відкрита, %, не більше 21. Додаткова усадка при температурі 1400 градусів С, не більше 0,2. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 22. 3. Вироби легковагі - теплоізоляційні вогнетривкі Температура застосування, градусів С, не більше 1400. Щільність здається, г/см3, не більше 1,3. Додаткова лінійна усадка при витримці 2ч.,% 1,0. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 3,5. Теплопровідність, віднесена до середньої температури (350 + 25) градусів С зразка, Вт / (м.), не більш як 0,50. 4. Вироби вогнетривкі для футерівки сталерозливних ковшів масова частка Al2O3%, не менше 39 - 32. Вогнетривкість, градусів С, не нижче 1750 - 1690. Пористість відкрита, %, не більше 19. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 30. Температура початку розм'якшення, градусів С 1430 - 1370. Додаткова лінійна усадка при температурі 1400 градусів С,%, не більше 0,3. Термічна стійкість, тепло змін, не менше 4. 5. Вироби вогнетривкі для футерівки чавуновозних ковшів масова частка Al2O3%, не менше 37 - 32. Вогнетривкість, градусів С, не нижче 1730 - 1670. Пористість відкрита, %, не більше 18 - 20. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 30 - 25. Додаткова лінійна усадка при температурі 1400 градусів С,%, не більше 0,2 - 0,4. 6. Вироби для коксових печей масова частка Al2O3%, не менше 38 - 28. Вогнетривкість, градусів С, не нижче 1740 - 1670. Пористість відкрита, %, для певних зон, в межах: 12 - 22. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 15 - 30. 7. Вироби вогнетривкі для кладки повітронагрівачів доменних печей масова частка Al2O3%, не менше 37. Температура початку розм'якшення, градусів С, не нижче 1350. Пористість відкрита, %, не більше 23 - 25. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 20. 8. Вироби вогнетривкі для футерівки обертових печей масова частка Al2O3%, не менше 32. Пористість відкрита, %, не більше 20. Температура початку розм'якшення, градусів С, не нижче 1370. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 25. 9. Вироби вогнетривкі для кладки доменних печей і печей цукрових промисловості масова частка Al2O3%, не менше 43. Пористість відкрита, %, не більше 16. Температура початку розм'якшення, градусів С, не нижче 1440. Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше 50. 10. Шамот кусковий масова частка Al2O3%, не менше 33. Водопоглинення, %, 6. Вогнетривкість градусів С, не нижче 1730. Зерновий склад, мм, не більше 70. Вміст зерен менше 0,5 мм, %, менше 25. 11. Цегла кислототривка, марки виробів КП кл.А / КП кл.Б / КП кл.В: -водопоглинання, %, не більше 6,0 / 6,8 / 8,0; -кислотостійкість, %, не менше 97,5 / 97,5 / 96,0; -межа міцності при стисненні, Мпа, не менше 55,0 / 50,0 / 35,0; -водопроникність, ч, не нижче 48 / 36 / 24; -термічна стійкість, кількість теплозмін 3 / 3 /2. 12. Вироби для трубчастих рекуператорів, марки виробів ШАР / ШБР: -вогнетривкість , ?С, не нижче 1730 / 1670; -пористість відкрита, %, не більше 25 / 25; -додаткова лінійна усадка при температурі ?С, %: t =1350?С - / 0,7; t =1400?С 0,7 / -; Основними ризиками в дiяльностi Емiтента є : - зменшення попиту на продукцiю пiдприємства; - змiна кон'юктури ринку; - податковий ризик, пов'язаний зi змiнами у податковому законодавствi; - нестабiльнiсть законодавчої бази в цiлому; - погiршення загальної економiчної, фiнансової ситуацiї України; -форс-мажорнi обставини, зокрема, подій надзвичайного характеру. ПАТ «ВАВК» зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність на території проведення антитерористичної діяльності, що підтверджується додатком до Переліку населених пунктів, на території яких здійснюється антитерористична операція, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1053-р від 30 жовтня 2014 року, згідно якого до зазначених населених пунктів належить, зокрема, смт. Володимирівка, Волноваського району, Донецької області. У зв’язку с такими фактичними обставинами та небезпечною ситуацією на Сході країни, здійснення Товариством господарської діяльності в таких умовах ускладнено. У звітному періоді проведення АТО тривало, рішення про її припинення не прийнято. На сьогоднi конфлiкту iнтересiв у керiвництвi Товариства немає. Ризики, що пов'язанi зi специфiкою дiяльностi Емiтента : загострення конкуренцiї, загальне зменшення попиту на вогнетривку продукцiю тощо. Для зменшення ризиків Товариство проводить заходи освоєння та впровадження в виробництво нових видів вогнетривкої продукцiї; розширюється асортимент продукцiї; приймаються заходи до поліпшення якостi випускаємої продукцiї; тощо. Залежність вiд сезонних змiн значного впливу на господарську дiяльнiсть не має. Основнi цiлi ПАТ "ВАВК" - збільшення обсягів збуту продукції для завантаження виробничих потужностей; подальше підвищення ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої роботи підприємства. Основнi стратегiї: збiльшення частки ринку i розширення ринку. В області товарної полiтики - стратегiя модернiзацiї товару (постiйне пiдвищення якостi товару). Тип ринку вогнетривiв - олiгополiя. Отже, пряма цiнова вiйна не має мiсця. Потенцiйними конкурентами є iноземнi вогнетривкi пiдприємства. Однак в умовах сформованої олiгополiї вихiд на ринок надзвичайно скрутний. Метод продажу - згiдно договорiв. Попит на продукцію, перспективи його розвитку. Погіршення фінансового стану підприємств вогнетривкої галузі, значно змінило ситуацію на вогнетривкому ринку Україні. Стан справ на вітчизняному ринку вогнетривкої продукції негативно вплинув і на діяльність та економічне становище ПАТ «ВАВК». Серед основних причин слід відзначити скорочення попиту на продукцію підприємств української вогнетривкої підгалузі. Це пов'язано як із загальним зниженням потреби металургів у вогнетривах (через зменшення обсягів виплавки сталі), так і зі збільшенням попиту на ті види вогнетривів, які не виробляються в Україні або виробляються в обмеженій кількості з імпортної сировини. Крім того, вітчизняні металурги, як і в усьому світі, прагнуть ефективніше використовувати металургійні агрегати і збільшувати стійкість футеровок, у зв'язку з чим питома витрата вогнетривів поступово знижується. Тому на підприємстві особлива увага приділяється освоєнню та впровадженню в виробництво нових видів вогнетривкої продукцiї; розширюється асортимент продукцiї ; приймаються заходи до поліпшення якостi випускаємої продукції та ін. У звітному періоді збільшилося постачання вогнетривкої продукції на підприємства гірничо-металургійного комплексу України, а також на експорт. Перспективи розвитку збуту наступні: підтримати і покращити становище на ринку вогнетривів, зарекомендувавши себе як надійного постачальника високоякісної продукції, тобто збільшити обсяги поставок гірничо-металургійному комплексу України, утримати споживача за рахунок якості продукції та впровадження нових видів продукції, також важливе раціональне використання сировини, розробка ефективності маркетингових програм, розширення асортименту продукції, економії енергоресурсів, модернізація застарілого обладнання та складування продукції . Відомості про потенційних споживачів . В даний час робота будується на принципах збереження наявних споживачів, а також залучення нових за рахунок якості шамотної вогнетривкої продукції. Основними споживачами у звітному 2016 році були ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПАТ "МК "Азовсталь" м. Маріуполь, ПАТ "ММК ім. Ілліча" м. Маріуполь, ПАТ "Запоріжсталь" м.Запоріжжя, ПАТ "АМК" м. Алчевськ, ПАТ "ДМКД"» м. Дніпродзержинськ, ПАТ "Євраз ДМЗ" м. Дніпро, та інші. У звітному періоді ПАТ "ВАВК" поставляло значну долю вогнетривкої продукції за кордон України. Пошук нових ринків збуту відбувається за рахунок впровадження нових видів шамотної вогнетривкої продукції, а так само шляхом налагодження партнерських відносин серед інших споживачів. Основні конкуренти ПАТ "ВАВК" виробники шамотної вогнетривкої продукції. . Самими небезпечним конкурентом були і залишаються ПАТ «Запорiжвогнетрив», ПАТ «Часов-Ярський вогнетривкий комбінат». Перспектива розвитку попиту на шамотнi вогнетриви буде мати мiсце у випадку пiдвищення службових властивостей вогнетривів чи значного зниження цiн у порiвняннi з цiнами конкурентiв, а також освоєння нових видiв конкурентноздатної продукції. Враховуючи це, на підставі дослідження потреб в вогнетривкій продукції гірничо - металургійним комплексом та іншими галузями, на ПАТ "ВАВК" прогнозується виробництво вогнетривкої продукції. Постачальниками за основними видами сировини та матерiалiв , що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання являються: ПАТ «Ватутинський комбінат вогнетривів», ПАТ «Кіровоградське рудоуправління», ТОВ «ВЕСКО», ПрАТ «Курдюмовський завод кислотривких виробів», ТОВ «Азовекомет», ПАТ «Дружківське рудоуправління». За останнiй час значно пiдвищилися цiни на енергоносiї, сировину та матерiали, на транспортування, що погiршує фiнансове становище i в свою чергу змушує пiдвищувати цiни на вогнетривкi вироби. Щодо динамiки цiн не визначались. Перспективнi плани розвитку ПАТ "ВАВК". Основним перспективном планом розвитку являються: забезпечення стійкої роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, зміцнення технологічної дисципліни, прискорення науково-технічного прогрессу. З метою забезпечення стабільної роботи і виконання планів виробництва найважливішими завданнями є підвищення ефективності виробництва та підвищення економічних показників за рахунок: удосконалення організації виробництва, підвищення ролі та відповідальності керівних працівників у всіх ланках виробництва, підвищення рівня організаторської роботи, оперативності, виконавчої дисципліни; зниження енергоємності, економія матеріальних ресурсів, більш повне використання відходів виробництва і вторинної сировини; підвищення якості продукції, що випускається за рахунок суворого дотримання технологічних процесів; зниження браку і відходів у виробництві вогнетривкої продукції; зниження витрат у виробництві; виконання робіт з механізації та автоматизації виробничих процесів; забезпечення стійкої роботи теплових агрегатів, освоєння і впровадження нових видів вогнетривів для футеровки тунельних вагонів і обертових печей, з метою зниження витрат природного газу в теплових агрегатах; належного догляду за обладнанням, своєчасної і якісної підготовки та проведення ремонтів устаткування і агрегатів згідно графіків; виробництво і постачання продукції з встановленою номенклатурою відповідно до укладених договорів; збільшення оборотності оборотних коштів; поліпшення профілактичної роботи з охорони праці, техніки безпеки; поліпшення підготовки робітничих кадрів та підвищення їх кваліфікації. На наступний рік заплановано: забезпечити виконання правил технічної експлуатації устаткування, додержання графіків ремонтів; дотримуватися встановлених норми витрат сировини, енергетичних ресурсів та інших матеріалів; забезпечити безумовне виконання замовлень згідно договорів та контрактів по вогнетривкій продукції в наступному році, своєчасне виконання заявок споживачів, підвищити організаційну роль виробничих служб по виконанню добових графіків; створити необхідні запаси сировини, палива та інших матеріалів, що забезпечують стабільну роботу обладнання і агрегатів; згідно програми технічного розвитку для забезпечення виконання плану виробництва у наступному році проаналізувати стан технологічного обладнання, забезпечити своєчасність проведення профілактичних ремонтів; скоротити простої залізничного транспорту при вантажно-розвантажувальних роботах; підвищити контроль за правильною експлуатацією технологічного устаткування і агрегатів; встановити щомісячний контроль за дотриманням норм витрат сировини, палива, електроенергії, матеріалів; підвищити ефективність контролю технології з метою зниження відходів випускаємої продукції; поліпшити роботу всіх видів транспорту, скоротити простої транспортних засобів, не допускати нераціональних перевезень вантажів; забезпечити контроль за впровадженням у виробництво заходів науково-технічного прогресу. Найважливішими завданнями в роботі основних і допоміжних цехів та служб є подальше підвищення ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої роботи підприємства. Для виконання цих завдань на 2017 рік затверджені наступні заходи і завдання: - організаційно - технічні заходи щодо забезпечення плану виробництва; - організаційно -технічні заходи щодо раціонального використання сировини; - план впровадження досягнень науки і техніки; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення умов праці; - організаційно -технічні заходи з охорони праці; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення якості продукції, що випускається; - план впровадження нової вимірювальної та випробувальної техніки; - організаційно -технічні заходи по економії палива; - організаційно -технічні заходи по економії теплоенергоресурсів; - план підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Iнформацiя про придбання активiв за останнi 5 рокiв. За 2016 рік Товариством було придбано (введено) основних фондів на сумму 5654 тис.грн., у тому числі: а) машини та обладнання 4328 тис.грн.; б) інструменти, прилади, інвентар 96 тис.грн.; в) малоцінні необоротні активи 18 тис.грн.; г) транспортні засоби 1211 тис.грн.; д) бібліотечні фонди 1 тис.грн. За 2015 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 3283 тис.грн., у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 86 тис. грн.; б) машини та обладнання 3137 тис.грн.; в) iнструменти, прилади, інвентар 17 тис.грн.; г) малоцінні необоротні матерiальнi активи 30 тис.грн.; д) транспортні засоби 12 тис.грн.; е) бібліотечні фонди 1 тис. грн. За 2014 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 1427 тис.грн., у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 382 тис. грн.; б) машини та обладнання 969 тис.грн.; в) iнструменти, прилади, інвентар 27 тис.грн.; г) малоцінні необоротні матерiальнi активи 13 тис.грн.; д) транспортні засоби 23 тис.грн.; е) інші необоротні матеріальні активи 13 тис. грн. За 2013 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 3628 тис.грн., у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 744 тис. грн.; б) машини та обладнання 2805 тис.грн.; в) iнструменти, прилади, iнвентар 55 тис.грн.; г) малоцінні необоротні матерiальнi активи 15 тис.грн.; д) транспортні засоби 9 тис.грн. За 2012 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 2320 тис.грн., у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 421 тис. грн.; б) машини та обладнання 1793 тис.грн.; в) iнструменти, прилади, iнвентар 95 тис.грн.; г) бiблiотечнi фонди 1 тис.грн.; д) малоцінні необоротні матерiальнi активи 10 тис.грн. За останi 5 рокiв були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Протягом 2016 року вибуло основних засобів на суму 227 тис.грн. зі зносом 225 тис.грн., у тому числі: а) будівлі та споруди 73 тис.грн. зі зносом 73 тис.грн.; б) машини та обладнання 130 тис.грн. зі зносом 128 тис.грн.; в) малоцінні необоротні матеріальні активи 3 тис.грн. зі зносом 3 тис.грн.; г) інструменти, прилади, інвентар 19 тис.грн. зі зносом 19 тис.грн.; д) бібліотечні фонди 2 тис.грн. зі зносом 2 тис.грн. Протягом 2015 року вибуло основних засобiв на суму 286 тис.грн. зi зносом 286 тис.грн у тому числi: а) машини та обладнання 120 тис.грн. зi зносом 120 тис.грн; б) транспортнi засоби 164 тис.грн. зi зносом 164 тис. грн.; в) малоцінні необоротнi матерiальнi активи 2 тис.грн. зi зносом 2 тис.грн. Протягом 2014 року вибуло основних засобiв на суму 91 тис.грн. зi зносом 52 тис.грн у тому числi: а) машини та обладнання 1 тис.грн. зi зносом 1 тис.грн; б) транспортнi засоби 90 тис.грн. зi зносом 51 тис. грн. Протягом 2013 року вибуло основних засобiв на суму 3247 тис.грн. зi зносом 2002 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 2588 тис.грн. зi зносом 1504 тис.грн; б) машини та обладнання 546 тис.грн. зi зносом 385 тис.грн; в) транспортнi засоби 41 тис.грн. зi зносом 41 тис. грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентар 40 тис.грн. зi зносом 40 тис.грн; д) бібліотечні фонди 6 тис. грн. зі зносом 6 тис.грн.; е) малоцінні необоротнi матерiальнi активи 26 тис.грн. зi зносом 26 тис.грн. Протягом 2012 року вибуло основних засобiв на суму 2243 тис.грн. зi зносом 1901 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 639 тис. грн. зi зносом 612 тис.грн; б) машини та обладнання 1236 тис.грн. зi зносом 1088 тис.грн; в) транспортнi засоби 351 тис.грн. зi зносом 184 тис. грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентар 7 тис.грн. зi зносом 7 тис.грн; д)бібліотечні фонди 1 тис. грн. зі зносом 1 тис. грн.; е) малоцінні необоротнi матерiальнi активи 9 тис.грн. зi зносом 9 тис.грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу протягом звітного року не здійснювались. У звітному періоді Товариство не мало афілійованих осіб, дочірних/залежних підприємств та відокремлених підрозділів.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; інші необоротні матеріальні активи. Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Об'єкт основних визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів відображаються в обліку по історичної собівартості. Витрати, що пов'язані з поточним ремонтом основних засобів відносяться на витрати періоду. Ліквідаційна вартість основних засобів не визначається. До складу основних засобів відповідної групи зараховуються матеріальні активи, які використовуються підприємством з метою використання їх в процесі виробництва продукції, постачання товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій, і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і вартістю більш ніж 2500 грн. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включені активи, які використовуються на підприємстві більш ніж один рік або операційний цикл та вартістю до 2500 грн. Амортизація нараховується в розмірі 100% в момент передачі до експлуатації. Аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно до наказу Міністерства статистики від 29.12.1995р. № 352 із застосуванням типових форм первинної облікової документації. Об'єктом амортизації є основні засоби. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати пов'язані з реконструкцією і зведенням об'єктів основних засобів капіталізувалися на рахунках "Капітальні інвестиції". При нарахуванні амортизації підприємство використовує норми і методи нарахування амортизації, передбачені МСФО 16 "Основні засоби", а саме прямолінійний метод. Протягом звітного періоду метод нарахування амортизації був незмінним. На підприємстві аналітичний і синтетичний облік основних засобів, усi операцiї з надходження, зносу (амортизацiї), реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до МСФО 16 "Основнi засоби". Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне обслуговування і витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Використовуються в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби. Обмежень на використання майна немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за 2016 рiк не було. Значних правочинів щодо основних засобів у звітному періоді не було. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства: Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. № 1. Виключення складають лише видобувальна техніка, деякі інструменти та прилади в каоліновому кар'єрі, який знаходиться в безпосередній близькості до комбінату. Комісія з введення основних засобів встановлює термін корисного використання на підставі правовстановлюючих документів, але не менше термінів, які визначені Податковим Кодексом України, згідно з класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів. Терміни корисного використання об'єктів основних засобів встановлюються підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Термін користування основними засобами по групах становить: будівлі від 20 до 100 років; споруди від 15, передавальні пристрої від 10 до 50 років; машини та обладнання від 5 до 30 років; транспортні засоби від 5 до 40 років; інші основні засоби від 2 до 40 років. Основні виробничі потужності підприємства включають : вогнетривке виробництво з ділянкою випалу каоліну на шамот, каоліновий кар'єр, ремонтно - механічний цех, енергетичний цех , транспортні - цех безрейкового транспорту і залізничний цех та інші допоміжні підрозділи. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмосилікатних шамотних вогнетривких виробів. Виробничі процеси здійснюються за допомогою машин і механізмів: сушильний барабан; дезінтегратор, дробила; шаровий млин; дозатори; змішувач та інші. У вогнетривкому цеху (виробництво вогнетривів) знаходиться комплекс тунельних печей , помольне відділення, пресове відділення, склад готових виробів. Виробничі процеси здійснюються за допомогою машин і механізмів помольного, дробильного та пресово-формовочного обладнання , інше. Процес підготовки сировинних матеріалів для формування щільних виробів включає два паралельні потоки: приготування сполучної суміші та приготування шамоту, для легких виробів додатково включено потік підготовки вигоряючої добавки. Сполучна суміш подається за допомогою грейферних кранів в сушильний барабан, де висушується і надсилається в дезінтегратори для тонкого подрібнення, потім розсіюється на грохотах. Подрібнена суміш і шамот різних фракцій транспортується в пресове відділення. Спосіб формування виробів переважно напівсухий і пластичний. За допомогою вагових дозаторів проводиться дозування порошків. Після дозування компоненти шихти надходять для перемішування і зволоження в змішувальні бігуни. Готова вогнетривка шихта подається в шістнадцяти технологічних потоках для формування на гідравлічних і коліно- важільний пресах. Щільні і теплоізоляційні вироби обпікаються в тунельній печі довжиною 135 м при температурі 1300 - 1550 градусів Цельсія. Розвантаження пічних вагонеток і сортування обпалених виробів проводиться на складах готової продукції. Після приймання відділом технічного контролю вироби укладаються в пакети і упаковуються згідно з договірними умовами і складаються в штабеля або подаються до залізничних вагонів мостовими електричними кранами. Відвантаження механізовано на 100%. Впровадження нових технологій, розвиток сучасних технічних напрямів, організація роботи по-новому - все це основні завдання Товариства на майбутнє. Фахівці перебувають у творчих пошуках по освоєнню випуску нових видів вогнетривкої продукції і сучасних способів організації виробництва. Основними завданнями в роботі основних та допоміжних цехів і служб Товариства є: подальше підвищення ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої роботи підприємства. Перелік важливих придбань основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів за останні п'ять років: За 2016 рік – основні засоби: прес напівсухого пресування СМ 1 од. 392 тис.грн.; домкрат гідравлічний Д200П 2од. 58 тис.грн.; магнітний сепаратор 1 од. 26 тис.грн.; вентилятор силовий ВЦП 1 од. 29 тис.грн.; вентилятор ВРП 1 од. 30 тис.грн. МНМА: зварювальний інвертор ММА 300 1 од. 2,1 тис.грн.; пряма шліфмашина REBIR 1 од. 2,2 тис.грн.; кутова шліфмашина Makita 1,2 тис.грн. За попередні роки: домкрат гідравлічний Д10П80 1од. 7,7 тис.грн.; кутова шліф.машина BOSCH GWS 20-230 1од. 3,2 тис.грн.; комплект керосино-кисневого різання 1од. 3,1 тис.грн.; інвертор зварювальний 250А 1од. 3,7 тис.грн.; пральна машина Whirlpool 1од. 6,4 тис.грн.; перетворювач частоти 15 квт 1од. 17,1 тис.грн.; піввагон вжив. Модель 12-757 1од. 1616,6 тис.грн.; горизонтально-розточний верстат вжив. 1од. 137,5 тис.грн.; токарно-гвинторізний верстат вжив. 1од. 142,1 тис.грн.; токарно-карусельний верстат вжив. 1од. 219,0 тис.грн.; довбальний верстат 1од. 90,6 тис.грн.; консольно-фрезерний верстат 1од. 142,7 тис.грн.; прес фрикційний 1од. 247,9 тис.грн.; фрезерний верстат 1од. 199,1 тис.грн.; витратомір з інтегратором акустичний «Ехо-Р-02» 1од. 35,0 тис.грн. та ін. МНМА: пристрій гучномовний зв’язку ПГС-20д 1од. 11,9 тис.грн.; машина кутошліфувальна ЕМШУ-850-125 1од.1,8 тис.грн.; дриль 1050вт 1од. 1,5 тис.грн.; фекальний насос Werk SPW12 1од. 1,9 тис.грн.; зварювальний інвертор Техас ММА 300 1од. 2,2 тис.грн.; обігрівач Sensor SCF 2001 1од. 2,3 тис.грн.; кутова шліф машина «Фіолент» 1од. 1,2 тис.грн. та ін.. НМА : дод. вартість на спец. дозвіл 2,5 тис.грн. та ін.. За попередні роки: Ваги платформені ( з індикатором А12ЕSS) 1од. 2,7 тис.грн.; акумуляторний інструмент DIGIT SMART 1од. 26,8 тис.грн.; станція 0630-2 1од. 20,0 тис.грн.; муфельна піч СНОЛ 1од. 7,3 тис.грн.; агрегат насосний ЕВ 10-120-60 1од. 25,2 тис.грн.; монтажно-тяговий механізм SWH-1,6 1од. 3,2 тис.грн.; насос песковий ПК 63/22,5 1 од. 15,0 тис. грн.; таль ручна важільна 1,5 тн 1од. 3,2 тис.грн.; колориметр КФК-2 1од. 5,0 тис.грн.; БФП Принтер Canon 1од. 3,5 тис.грн.; молоток відбійний МО-3 1од. 1,4 тис.грн.; кутова шліфмашинка СПАРКІ 2квт 1од. 1,5 тис.грн.; кутова шліфувальна машина УШМ 2 од. 3,0 тис.грн.; алкотестер AlcoScan AL 1од. 1,8 тис.грн.; дриль 850 вт 1од. 0,7 тис.грн.; молоток відбійний МО-4Б (з пікою) 1од. 2,9 тис.грн., компресор гвинтовий Airpol 15 – 1 од. 114,5 тис.грн; прес гідравлічний, м.ДБ 2434 – 1од. 70,8 тис.грн.; ел.навантажувач ЕП-205 – 1 од. 66,6 тис.грн.; дробарка СМД109 – 1 од. 30,0 тис.грн.; акумуляторний інструмент ORGAPACK OR-Т250 – 1од. 24,0 тис.грн.; інструмент акумуляторний Signode ВХТ2 – 1од. 23,8 тис.грн.; насосний агрегат ЕВ 10-120-60 – 1од. 16,0 тис.грн.; димосос ДН-6,3 с ел. двиг. 7,5 квт -1 од. 14,3 тис.грн.; важільне обладнання – 1од.12,5 тис.грн.; сервер АСКУЕ – 1од. 3,3 тис.грн.; сервер для програми MEDOK- 1од. 5,7 тис.грн.; автоматичний бункерний дозатор сипучих матеріалів (цех № 2) – 2 од. 22,4 тис. грн..; водонагрівач Wheat/st GORENJE TGR 80V (ЦЗЛ) – 1 од. 1,3 тис.грн;обладнання для модернізації тунельної печі № 4 - 1943,4 тис.грн; водомір GROSSWASSER 40х (залізничний цех) -1 од. 0,6 тис.грн; зелені насадження 7,8 тис.грн; аквадистилятор ел. ДЕ-04М (ЦЗЛ)-1од. 4,2 тис.грн; краскопульт КРДП-3 (цех№ 2)- 1 од. 1,1 тис.грн; нежитлове приміщення -1 од. 281,9 тис.грн; система відеонагляду тун. Печі №4 (цех №2) – 1 од. 13,1 тис.грн; конвектор Ваlu 2000 Вт ВЕН-М2000- 2 од. (цех №2) 1,2 тис.грн; мотокоса ОМ Спарта 42 2,0 л.с. (ЗЦ) – 1од. 3,3 тис.грн; дод. До системи відео нагляду ( гол. Конт.) 10,6 тис.грн; кондиціонери – 5 од. (ВВ, СРТ, цех №2) 26,7 тис.грн; система відео нагляду (склад гот. виробів) 19,6 тис.грн.; перебалакувальне обладнання ПГС-10 – 2 од. (цех №3) 3,7 тис.грн; пристрій гучномовний ПГС-3 (ЦЗЛ,ЗЦ) – 2 од. 3,3 тис.грн; щит частотного управління 2 двигунами (цех №2) 195,1 тис.грн; тачка одноколісна зсилена д.400 мм (РСЦ)- 1 од. 1,0 тис.грн; ел.перфаратор GBN 2-26 800Вт BOSCH (гол.конт.,ОКТ) – 1 од. 1,8 тис.грн; система відеонагляду (обертова піч № 3) – 1 од. 2,9 тис.грн; морозильна камера GORENJE (їдальня) -1 од. 4,4 тис.грн; ваги кранові OS-5-A (5т)-1од. 6,5 тис.грн; ваги ел. лабораторні А 5000 «Axis» - 1 од. 3,7 тис.грн.; пристрій гучномовний ПГС-6 -1 од. 1,5 тис. грн.; тент Eltcover 10*15м – 1 од. 1,6 тис. грн.; та інші . Основні засоби виробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 44166 тис. грн., з них передані в операційну оренду 8 тис. грн., у тому числі : а) будiвлi i споруди 26994 тис.грн, з них орендовані 0 тис.грн; б) машини i обладнання 15648 тис.грн , з них орендовані 8 тис.грн.; в) транспортнi засоби 1350 тис.грн, орендованих немає; г) iншi 174 тис.грн. з них орендовані 0 тис. грн. Основні засоби невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 225 тис. грн., з них передані в операційну оренду на 0 тис. грн. , а саме: а) будiвлi i споруди 212 тис.грн , з них орендовані 0 тис.грн; б) машини i обладнання 9 тис.грн, не орендовані; в) транспортнi засоби 0 тис.грн; г) iншi 4 тис.грн. не орендовані; д) інвестиційної нерухомісті немає. Усього основні засоби виробничого та невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 44391 тис. грн., з них передані в операційну оренду 8 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення складає: а) будiвлi i споруди та передавальні пристрої 57 %; б) машини i обладнання 77 %; в) транспортні засоби 75 %; г) iншi 88 %. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення у порівняні з попереднім роком має незначне збільшення. Ступінь зносу основних засобів невиробничого призначення: а) будiвлi i споруди 84 %; б) машини i обладнання 85 %; в) транспортні засоби 0 %; г) iншi 96 %; д) інвестиційна нерухомість 0%. У звітному періоді відбулося незначне збільшення ступеня зносу основних засобів невиробничого призначення таких як будiвлi i споруди; та незначне зменшення ступеня зносу машин i обладнання; ступень зносу інші залишився без змін. Використання обладнання по цехам у 2016 роцi не зменшилося по відношенню до попереднього року. Активи утримуються шляхом використання в виробництвi, здаються в операцiйну оренду. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. На використання активiв пiдприємства не мають впливу несприятливi погоднi умови. ПАТ "ВАВК" веде власнi дослiдження та розробки, направленi на пiдвищення технiчного рiвня виробництва, його ефективностi, зменшення матерiальних, трудових, енергетичних та фiнансових витрат на виробництво продукцiї, пiдвищення її якостi та конкурентоспроможностi. Метод фiнансування - самофiнансування. Планiв щодо капiтального будiвництва Товариство немає, розширення не планується. Зростання виробничих потужностей не очiкується.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблеми, які впливають на діяльність підприємства, наступні: 1. Зростання цін на енергоносії та паливно- мастильні матеріали, які залишаються на загальнодержавному рівні досить високими і нестабільними, значно гальмують складання прогнозів і планів на більш тривалі проміжки часу. 2. Недостатня кількість інвестицій в галузь. 3. Значний рівень зносу виробничих потужностей. 4. Недосконале законодавство. 5. Загальна економічна криза в Україні. 6. Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги. В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які впливають на діяльність ПАТ "ВАВК". Негативні явища, а саме, політична нестабільність, високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату, безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Стан справ на вітчизняному ринку вогнетривкої продукції негативно вплинув і на діяльність та економічне становище ПАТ "ВАВК". Погіршення фінансового стану підприємств вогнетривкої галузі значно змінило ситуацію на вогнетривкому ринку України. Серед основних причин слід відзначити скорочення попиту на продукцію підприємств української вогнетривкої підгалузі. Це пов`язано як із загальним зниженням потреби металургів у вогнетривах (через зменшення обсягів виплавки сталі), так і зі збільшення попиту на ті види вогнетривів, які не виробляються в Україні, або виробляються в обмеженій кількості з імпортної сировини. Крім того, вітчизняні металурги, як і в усьому світі, прагнуть ефективніше використовувати металургійні агрегати і збільшувати стійкість футеровок, у зв`язку з чим питома витрата вогнетривів поступово знижується. Внутрішній ринок України позбавлений системного та ефективного державного стимулювання. Це, в свою чергу, перешкоджає планомірному і постійному розвитку галузі. Тому українські металурги, підводячи підсумки роботи за звітний рік, уникають робити прогнози на майбутнє. У такому ж становищі опинився і ПАТ "ВАВК". Тяжко робити прогнози на майбутнє, поки не стане зрозуміло, як буде змінюватися світовий ринок вогнетривкої продукції в 2017 році. Але не зважаючи на це, основними завданнями в роботі основних і допоміжних цехів та служб Товариства є подальше підвищення ефективності виробництва, прискорення науково- технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої роботи підприємства. З метою забезпечення виконання замовлень по поставках вогнетривів, неформованих матеріалів, а також виконання експортних поставок у 2017 році, Товариством проведено дослідження потреб в вогнетривкій продукції на підставі проведенного аналізу, затверджений план по виробництву вогнетривкої продукції в 2017 році. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмосилікатних шамотних виробів, призначених для футеровки внутрішніх поверхонь доменних, мартенівських і коксових печей, залізорозливних і чугуновозних ковшів, вагранок, шамоту, каоліну, порошків, мертелів. Діяльність підприємства тісно пов`язана з суспільно- політичним життям країни. Всі існуючи економічні, політичні, виробничо-технологічні, соціальні та інші фактори, так чи інакше впливають на діяльність Товариства. Є інші фактори ризику, пов`язані зі змінами в податковій системі держави, неплатоспроможністю замовників, можливістю невиконання договорів замовниками. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента пов`язані зі змінами кон`юнктури ринку, в якому діє Товариство, які є передбачуваними та регулярно відслідковуються Товариством, форс-мажорні обставини, зокрема події надзвичайного характеру, війни і військов ідії. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень значний. В діяльності Товариства відсутній такий фактор ризику, як конфлікт інтересів у керівництва Товариства. Ринок вогнетривів лихоманить уже давно. Однак до зростання конкуренції і падіння попиту зараз додався підвищений ризик, з яким вітчизняні пвдприємства не стикалися з часів Другої світової війни- загроза фізичного руйнування устаткування через військові дії, або зриву технологічних процесів. Прогнозувати, як будуть розвиватися події, дуже складно, проте важливо, щоб сторони конфлікту розуміли, що руйнування підприємств може спричинити за собою людські жертви і неминуче принесе бідність в регіон та державу. А це не може бути виправдане ідеологією. ПАТ "ВАВК" зареєстрований та здійснює свою діяльність на території проведення антитерористичної операції. Не зважаючи на це, Товариство продовжує в цих вкрай складних фінансових умовах працювати, зберігаючи робочі місця та підтримувати виробничі потужності у робочому стані. Через проведення на території Донецької області бойових дій, пов`язаних із проведенням антитерористичної операції, порушено або повністю зупинено господарську діяльність численної кількості підприємств, залізниці, що в свою чергу значно ускладнило для Товариства подальшу організацію виробництва (від закупівлі сировини, енергоносіїв, запчастин- до своєчасного отримання від контрагентів оплати за відвантажену продукцію). Всі ці зазначені обставини, що продовжують існувати на теперешній час. Так, через закриття та призупинення діяльності значної кількості підприємств на території області та пошкодження транспортної інфраструктури, значно зросли ціни на сировину, енергоносії, запасні частини для ремонту обладнання. Загальний фінансовий стан Товариства залишається нестабільним, через кризу в регіоні, ослабленість інфраструктури та зростання дебіторської та кредиторської заборгованності. Але ПАТ "ВАВК" залишається добросовісним платником податків, продовжує сплачувати до бюджету всі необхідні платежі, чим вносить свій вклад у відновлення економіки регіону та держави у цілому, не зважаючи на тривалу фінансову та соціально-економічну кризу.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звітний 2016 рік Товариством виплачені штрафні санкції в розмірі 466грн.99коп., у том числі: штраф по податку на нерухомість 48 грн.84коп.; штраф за несвоєчасне погашення заборгованності 158 грн.63коп.; штраф по рентній платі за користування надрами при видобутку прісних вод 259 грн.52коп.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Полiтика ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на: безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробнично-господарської дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу; фiнансування природоохоронних проектiв пiдприємства; досягнення найбiльш ефективних економiчних та фiнансових показникiв на основi взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами; постiйне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства. Основне джерело фiнансування дiяльностi пiдприємства, це самофiнансування. Для поточних потреб використовується робочий капiтал пiдприємства. Співвідношення власних і позикових засобів характеризуються наступними даними: власний капітал становить 30504 тис.грн або 16%, позикові кошти у вигляді поточної кредиторської заборгованості, займи становлять 155786 тис. грн або 84 %. Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувалось за рахунок поточної дiяльностi. Підприємство закінчило звітний рік з прибутком у сумі 10444 тис.грн. ПАТ "ВАВК" намагається розробляти і дотримуватись політики, яка б задовольнила покращення стану щодо фiнансування своєї дiяльностi. Проводиться робота з розробки нових видiв продукцiї, нових методiв організацiї керівництва і виробництва. Проводиться політика заохочування постiйних споживачiв продукцiї шляхом утворення бiльш вигiдних умов. Вдосконавлюється полiтика вiдносно стратегiчного розвитку пiдприємства, яка б дозволила збiльшити фiнансовi надходження. Крiм того йде пошук зовнiшнiх iнвесторiв. Підприємство є публічним акціонерним товариством і його розвиток здійснюється виключно за рахунок самофінансування. Підприємство державними кредитами та державною підтримкою не користується. Для розрахунку ключових показників фінансового стану ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" використовується інформація з форм бухгалтерської звітності №1 "Баланс", №2 "Звіт про фінансові результати" станом на 31.12.2016р. Коефіцієнт оборотності запасів = Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (стр.2050Ф.№2) /((Запаси на початок періоду* (стр. 1100 гр.3 Ф.№1) + запаси на кінець періоду* (стр. 1100 гр. 4 Ф.№1)):2= 236181/53130= 4,44. Результат вище норми (4) і підтверджує достатню оборотність запасів. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованності = Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів,послуг)(стр.2000Ф№2)/((Деб.заборгованність на початок періоду(стр.1125-стр.1155 гр.3 Ф№1)+ (Деб.заборгованністьна кінець періоду(стр.1125-стр.1155 гр.4 Ф№1)):2= 237888/55538,5 = 4,28. Показник більше нормативного значення (3,5-4,0), що підтверджує достатню оборотність дебіторської заборгованності. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованност = Собівартість реалізованної продуцції(товарів, робіт, послуг)(стр.2050 Ф№2)/((Кред.заборгованність на початок періоду(стр.1695 гр.3Ф№1)+ (Кред.заборгованність на кінець періоду(стр.1695гр.4Ф№1)):2= 236181/151288= 1,56. Значення нижче за нормативний показник (5), платоспроможність низька, підприємство повільно гасить свої зобов`язання. Для оцінки ліквідності підприємства і розрахунку коефіцієнтів використано дані по поточним (оборотним) активам. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)= Оборотні активи(стр.1195Ф№1)/ Поточні зобов`язання= 135963/155786= 0,87. Показник низький (норматив 8-9), це свідчить про недостатність у підприємства оборотних активів у порівнянні з поточними зобов`язаннями. Коефіцієнт швидкої ліквідності= Оборотні активи (стр.1195 Ф№1-Запаси(стр.1100 Ф№1)+ Витрати майбутніх періодів(стр.1170 Ф№1/ Поточні зобов'язання (стр.1695Ф№1)= 78950/155786= 0,51. Цей показник відображає частку короткострокових зобов`язань, яку підприємство може погасити за рахунок грошових коштів та надходжень по розрахунках з дебіторами, поточних фінансових інвестицій. Розрахований коефіцієнт менший нормативного значення (1). Коефіцієнт абсолютної ліквідності= Грошові кошти та їх еквіваленти(стр.1165Ф№1)/ Поточні зобов'язання (стр.1695 Ф№1)= 678/155786= 0,004. Показник характеризує, яка частка поточних зобов`язань може бути погашена грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями. Розрахований коефіцієнт більший нуля, що є оптимальним. Оцінка довгострокової платоспроможності підприємства. Коефіцієнт концентрації власного капіталу= Власний капітал (стр.1495Ф№1)/Активи підприємства (стр.1095+стр.1195 Ф№1)= 30504/186282= 0,16. Майно підприємства складаєтьсч із власних коштів на 16%. Коефіцієнт концентрації заємного капіталу= Заємний капітал (стр.1595+стр.1695 Ф№1)/ Активи підприємства (стр.1095+стр.1195 Ф№1)= 155786/186282= 0,84. Майно підприємства складається з 84% заємного капіталу. Співвідношення заємного та власного капіталу Заємний капітал/ Власний капітал складає 5,11. Це означає , що на кожну гривню власних коштів припадає 5,11 гривень заємного капіталу. Залежність від заємного капіталу достатньо велика. В цілому фінансовий стан підприємства стабільний. Підприємство відчуває вплив нестабільного економічного стану в країні. Наслідком цього є недостатня платоспроможність контрагентів за поточними зобов ' язаннями. Це призвело до недостатності у підприємства робочого капіталу для повного забеспечення поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності: 1. Зменшення дебіторської заборгованості. 2. Збільшення кількості оборотів дебіторської заборгованості ( у розумних межах). 3. Збільшення коефіцієнта поточної ліквідності. Для забеспечення безперебойного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Портфель заказiв на 2017 рiк в стадiї розробки та укладення. На кiнець звiтного перiоду в ПАТ "ВАВК" були договори, які укладені та ще не виконані. Надати більш об'єктивну інформацію стосовно вартості укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) немає можливості, у зв'язку з відсутністю необхідного програмного забезпечення.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегія подальшої діяльності Товариства пiдвищення технiчного рiвня виробництва, його ефективностi, зменшення матерiальних, трудових, енергетичних та фiнансових витрат на виробництво продукцiї, постiйне пiдвищення якостi продукції та її конкурентоспроможності, збільшення обсягів збуту продукції, збільшення частки ринку i розширення ринку, стратегія модернiзацiї товару, покращення фінансово-економічного становища, покриття збитків та отримання прибутку. Основнi стратегiї: збiльшення частки ринку i розширення ринку. В областi товарної полiтики - стратегiя модернiзацiї товару (постiйне пiдвищення якостi товару). На сьогоднi загрози банкрутства для Товариства не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi Товариства немає. Iнші фактори ризику, крiм тих, що пов'язанi зi спецiфiкою дiяльностi Товариства (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на вогнетривку продукцію, зростання цін на енергоресурси, сировину i матеріали тощо), це форс - мажорні обставини, зокрема, події надзвичайного характеру, війни і військові дії. Прогноз виробництва та розвитку Товариства на 2017 рік і заходи щодо його забезпечення наступні. Основними завданнями в роботі основних та допоміжних цехів і служб Товариства в 2017 році є: подальше підвищення ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої роботи підприємства. З метою забезпечення виконання замовлень по поставках вогнетривів, неформованих матеріалів, а також виконання експортних поставок у 2017 році, Товариством були затверджені заходи та завдання на 2017 рік, на підставі аналізу потреб в вогнетривкій продукції гірничо - металургійним комплексом та іншими галузями, а також виконання експортних поставок на підприємстві був затверджений план по виробництву вогнетривкої продукції в 2017 році. Затверджені наступні заходи і завдання: - організаційно - технічні заходи щодо забезпечення плану виробництва; - організаційно -технічні заходи щодо раціонального використання сировини; - план впровадження досягнень науки і техніки; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення умов праці; - організаційно -технічні заходи з охорони праці; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення якості продукції, що випускається; - план впровадження нової вимірювальної та випробувальної техніки; - організаційно -технічні заходи по економії палива; - організаційно -технічні заходи по економії теплоенергоресурсів; - план підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Для забезпечення стабільної роботи і виконання планів виробництва найважливішими стратегічними завданнями є підвищення ефективності виробництва та підвищення економічних показників за рахунок: 1. Удосконалення організації виробництва, підвищення ролі та відповідальності керівних працівників у всіх ланках виробництва, підвищення рівня організаторської роботи, оперативності, виконавчої дисципліни. 2. Зниження енергоємності, економії матеріальних ресурсів, більш повне використання відходів виробництва і вторинної сировини. 3. Підвищення якості продукції, що випускається за рахунок суворого дотримання технологічних процесів 4. Зниження браку і відходів у виробництві вогнетривкої продукції. 5. Зниження втрат у виробництві. 6. Виконання робіт з механізації та автоматизації виробничих процесів. 7. Забезпечення стійкої роботи теплових агрегатів, освоєння і впровадження нових видів вогнетривів для футеровки тунельних вагонів і обертових печей, з метою зниження витрат природного газу в теплових агрегатах. 8. Належного догляду за обладнанням, своєчасної і якісної підготовки та проведення ремонтів устаткування і агрегатів згідно графіків. 9. Виробництво і постачання продукції з встановленою номенклатурою, відповідно до укладених договорів. 10. Збільшення оборотності оборотних коштів. 11. Поліпшення профілактичної роботи з охорони праці, техніки безпеки. 12. Поліпшення підготовки робочих кадрів та підвищення їх кваліфікації. Розроблена стратегія подальшої діяльності ПАТ «ВАВК» у сфері якості. Стратегічна мета - отримання прибутку від постачання споживачам високоякісної вогнетривкої продукції. Основним напрямком політики Товариства в області якості є лідерство та прихильність керівництва управляти діяльністю підприємства відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 з метою забезпечення відповідності показників якості продукції вимогам споживачів і державних стандартів. Головна мета в області якості - безперервне вдосконалення виробництва високоякісної продукції, що задовольняє вимогам Замовника, що відповідає міжнародним і національним стандартам, обов'язковим вимогам. Керівництво підприємства для досягнення зазначених цілей бере на себе зобов'язання слідувати наступним принципам діяльності: - постійний зв'язок із замовником з метою оцінки їх задоволеності; - партнерські, взаємовигідні відносини з постачальниками; - впровадження нових технологій виробництва вогнетривкої продукції; - технічне переозброєння виробництва, реконструкція обладнання та впровадження енергозберігаючого обладнання; - вдосконалення процесів системи менеджменту якості; - підвищення кваліфікації персоналу. Ґрунтуючись на вимогах системи менеджменту якості, керівництво акціонерного товариства створює умови для постійного підвищення компетентності, обізнаності та загальної культури працівників, зацікавленості їх у результатах своєї праці, безперервного вдосконалення виробництва та постійного підвищення результативності системи якості.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Товариство веде власнi дослiдження та розробки, направленi на пiдвищення технiчного рiвня виробництва, його ефективностi, зменшення матерiальних, трудових, енергетичних та фiнансових витрат на виробництво продукцiї, пiдвищення її якостi та конкурентоспроможності. Джерелом фiнансування технiчного розвитку Товариства в звітному 2016 році були власні кошти Товариства (амортизація). На 2017 рік Товариством поставлені наступні цілі у сфері якості та конкурентоспроможності: 1 ціль. Підтримувати імідж підприємства як надійного постачальника високоякісної продукції. Показники і критерії для оцінки досягнення мети такі: 1.1.Частка реалізації в сегменті ринку вогнетривкої продукції не менше 25%. 1.2.Систематична оцінка задоволеності споживача і виконання їхніх зауважень і пропозицій - оцінка задоволеності споживачів проводитиметься у вигляді розсилання споживачам "Анкет задоволеності споживачів". 2 ціль. Вдосконалення технологічних процесів, технічне переозброєння виробництва. Показники і критерії для оцінки досягнення мети такі: 2.1. В об`ємі капітальних ремонтів пресів СМ виконати модернізацію автоматичної системи змішування і живлення СБ- сита розтирання. 2.2. Встановити на преса СМ регістратори вироблення пресу. 3 ціль. Зниження витрат на енергоносії при збереженні якості продукції, що випускається. Показники і критерії для оцінки досягнення мети такі: 3.1.Зниження витрат на енергоносії на 600 тис.грн. 4 ціль. Удосконалення системи менеджменту якості . Показники і критерії для оцінки досягнення мети такі: 4.1. Переробити документи системи якості згідно вимогам ISO 9001:2015. 4.2.Провести ресертифікаційний аудит відповідності системи менеджменту якості ПАТ «ВАВК» вимогам міжнародного стандарту ІСО 9001:2015. 5 ціль. Удосконалювати корпоративну культуру, що сприяє максимальної задоволеності персоналу, підвищення його професійної майстерності. Показники і критерії для оцінки досягнення мети такі: 5.1. Провести фахову підготовку з задовільною оцінкою складання іспитів 100% . 5.2.Залучення на підприємство молодих фахівців, забезпечення наступності поколінь. Згідно програми технічного розвитку для забезпечення стійкої, стабільної роботи підприємства, а також виконання встановлених планових обсягів виробництва і підвищення економічних показників Товариством у 2016 році виконувалися наступні заходи: 1. Зниження енергоємності, економія матеріальних ресурсів, більш повне використання відходів виробництва і вторинної сировини, 2. Підвищення якості продукції, що випускається за рахунок суворого дотримання технологічних процесів. 3. Зниження відходів у виробництві вогнетривкої продукції. 4. Зниження втрат у гірничому виробництві. 5. Виконання робіт з механізації та автоматизації виробничих процесів. 6. Забезпечення стійкої роботи теплових агрегатів, освоєння і впровадження нових видів вогнетривів для футеровки тунельних вагонів і обертових печей, з метою зниження витрат природного газу в теплових агрегатах. 7. Забезпечення належного догляду за обладнанням, своєчасної і якісної підготовки та проведення профілактичних ремонтів технологічного обладнання. Згідно з прогнозом виробництва і технічного розвитку на 2017 рік розроблені : - організаціоно - технічні заходи щодо забезпечення плану виробництва; - організаційно -технічні заходи щодо раціонального використання сировини; - план впровадження досягнень науки і техніки; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення умов праці; - організаційно -технічні заходи з охорони праці; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення якості продукції, що випускається; - план впровадження нової вимірювальної та випробувальної техніки; - організаційно -технічні заходи по економії палива; - організаційно -технічні заходи по економії теплоенергоресурсів; - план підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У звітному періоді позовні вимоги у розмірі на суму 10 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, та судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента не розглядались.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Якість продукції - визначальний фактор конкурентноздатності ПАТ "ВАВК". На ПАТ "ВАВК" розроблена і впроваджена система менеджменту якості. Система менеджменту якості сертифікована німецьким органом з сертифікації систем та персоналу TUV Thuringen e.V. У звітному періоді на підприємстві проведено ресертифікаційний аудит відповідності системи менеджменту якості ПАТ "ВАВК" вимогам міжнародного стандарту ІСО 9001:2008 та отримано сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам стандарту ІСО 9001:2008, який чинний з 31.12.2014р. до 30.12.2017р. ПАТ «ВАВК» застосовує систему менеджменту згідно з вказаним стандартом у наступних сферах діяльності: виробництво алюмосилікатних вогнетривких виробів, набивних мас, шамоту кускового та порошків шамоту, каоліну та мертелів. На всіх етапах виробництва здійснюється моніторинг характеристик сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що дозволяє випускати конкурентоздатну продукцію. Центральна заводська лабораторія підприємства атестована на право проведення випробувань вогнетривкої продукції і сировини. Основними завданнями в роботі основних та допоміжних цехів і служб Товариства є: підвищення ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої стабільної роботи підприємства. Динамiка показникiв результатiв господарювання Товариства за останнi 5 років: Виробництво вогнетривiв: 2012р. 38581,2 тон; 2013р. 49526,3 тон; 2014р. 58623,5 тон; 2015р. 48471,9 тон.; 2016р. 69060 тон. Продаж вогнетривiв: 2012р. 36955,3 тон; 2013р. 45531,8 тон; 2014р. 56964,6 тон; 2015р. 47622,2 тон.; 2016р. 68673,08тон. Товарна продукцiя в дiючих цiнах: 2012р. 109877 тис.грн.; 2013р. 116762,9 тис.грн.; 2014р. 137535,2 тис.грн.; 2015р. 154587,4 тис.грн.; 2016р. 235124,70 тис.грн. Чистий дохід ( виторг вiд реалiзацiї): 2012р. 104394 тис.грн.; 2013р. 111596 тис.грн; 2014р. 138109 тис.грн. ; 2015р. 158463 тис.грн.; 2016р. 237619,6 тис.грн. Вартiсть основних фондiв на початок року залишкова вартість: 2012р. 45778 тис.грн.; 2013р. 53023 тис.грн; 2014р. 51281 тис.грн. ; 2015р. 47174 тис.грн.; 2016р. 44890 тис.грн. Первiсна вартість на початок року: 2012р. 116826 тис.грн.; 2013р. 129117 тис. грн.; 2014р. 129499 тис.грн. ; 2015р. 130872 тис.грн. ; 2016р. 134644 тис.грн. Знос на початок року: 2012р. 71048 тис. грн.; 2013р. 76094 тис.грн.; 2014р. 78218 тис.грн.; 2015р. 83698 тис.грн.; 2016р. 89754 тис.грн. Введення основних фондiв: 2012р. 2320 тис. грн.; 2013р. 3628 тис.грн.; 2014р. 1427 тис.грн.; 2015р. 3283 тис.грн.; 2016р. 5654 тис.грн. Чистий прибуток: у 2012р. Збиток 21357 тис.грн.; 2013р. Збиток 10706 тис.грн.; 2014р. Збиток 28918 тис.грн.; 2015р. Збиток 30159 тис.грн. ; 2016р. прибуток 10444 тис.грн. Чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб): 2012р. 770; 2013р. 703; 2014р. 761; 2015р. 760; 2016р. 870, у тому числi ПВП (осiб): 2012р. 755; 2013р. 691; 2014р. 750; 2015р. 750; 2016р. 806. Середня заробітна плата по середній чисельності в еквіваленті повної зайнятості: 2012р. 2526,3 грн.; 2013р. 2682,0 грн.; 2014р. 3037,8 грн.; 2015р. 3219,0 грн.; 2016р. 3630,8 грн. На дату звіту Товариство немає викуплених власних акцій. У звітному періоді та попередньому дивіденди не виплачувались.