ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 44628 44158 10 8 44638 44166
будівлі та споруди 28313 26994 0 0 28313 26994
машини та обладнання 15794 15640 10 8 15804 15648
транспортні засоби 374 1350 0 0 374 1350
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 147 174 0 0 147 174
2. Невиробничого призначення: 303 225 0 0 225 303
будівлі та споруди 242 212 0 0 242 212
машини та обладнання 10 9 0 0 10 9
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 51 0 0 0 51 0
інші 0 4 0 0 0 4
Усього 44931 44383 10 8 44941 44391
Опис У звітному 2016 році Товариством основні засоби використовувались в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби, та незначна кількість орендованих. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства: Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. № 1. Виключення складають лише видобувна техніка, деякі інструменти та прилади в каоліновому кар'єрі, який знаходиться в безпосередній близькості до комбінату. Комісія з введення основних засобів встановлює термін корисного використання на підставі правовстановлюючих документів, але не менше термінів, які визначені Податковим Кодексом України, згідно з класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів. Терміни корисного використання об'єктів основних засобів встановлюються підприємством при визнанні цього об'єкта активом. Термін користування основними засобами по групах становить: будівлі від 20 до 100 років; споруди від 15 років, передавальні пристрої від 10 до 50 років; машини та обладнання від 5 до 30 років; транспортні засоби від 5 до 40 років; інші основні засоби від 2 до 40 років. Основні виробничі потужності підприємства включають : вогнетривке виробництво, цех випалу каоліну на шамот, каоліновий кар'єр, ремонтно - механічний цех , енергетичний цех , транспортні - цех безрейкового транспорту і залізничний цех та інші допоміжні підрозділи. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмосилікатних шамотних вогнетривких виробів по повному технологічному циклі. Зростання виробничих потужностей не очікується. Планів щодо розширення або удосконалення капітального будівництва немає. Метод фінансування – самофінансування. Рух основних засобів на протязі звітного 2016 року характеризується наступними показниками. Протягом звiтного перiоду введено основних засобiв на суму 5654 тис. грн., у т. ч.: машини та обладнання 4328 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар 96 тис.грн; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 18 тис. грн; транспортні засоби 1211 тис. грн; бібліотечні фонди 1 тис.грн. Залишок "Капiтальних iнвестицiй" на кiнець звiтного року складає 4610 тис.грн. , у тому числi : капiтальне будiвництво 1332 тис. грн.; придбання (виготовлення) основних засобiв 2672 тис. грн.; придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 4 тис. грн.; придбання НА 34 тис.грн.; інші 568 тис.грн. Протягом звiтного перiоду вибуло основних засобiв на суму 227 тис.грн. , зi зносом 225 тис.грн., у тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої 73 тис. грн. зi зносом 73 тис.грн; машини та обладнання 130 тис.грн. зi зносом 128 тис.грн; бібліотечні фонди 2 тис.грн зі зносом 2 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар 19 тис.грн. зi зносом 19 тис.грн; малоцінні необоротнi матерiальнi активи 3 тис.грн. зi зносом 3 тис.грн.; Станом на 31.12.2016р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 140422 тис. грн., у тому числі: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 64473 тис. грн; б) машини та обладнання 68666 тис.грн.; в) транспортнi засоби 5451 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 1446 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 41 тис.грн.; е) iншi основнi засоби 4 тис.грн.; ж) бiблiотечнi фонди 54 тис. грн.; з) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 274 тис. грн.; і) інші 13 тис. грн. У складi основних засобiв знаходяться основнi засоби , що переданi в операцiйну оренду. Первісна вартiсть основних засобів, що переданi в операцiйну оренду на кінець 2016 року складає 1614 тис. грн. зi зносом 1231 тис. грн. Протягом 2016 року нарахована амортизацiя у сумi 6202 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 1400 тис.грн.; б) машини та обладнання 4482 тис. грн.; в) транспортнi засоби 235 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 63 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 3 тис.грн.; е) бiблiотечнi фонди 1 тис. грн.; ж) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 15 тис. грн.; з) інші необоротні матеріальні активи 3 тис.грн. Залишок накопиченого зносу на кiнець звiтного перiоду становить 96031 тис. грн., у тому числi: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 37268 тис.грн.; машини та обладнання 53016 тис. грн.; транспортнi засоби 4101 тис. грн.; iнструменти, прилади i iнвентар 1280 тис. грн.; iншi основнi засоби 4 тис.грн.; бiблiотечнi фонди 54 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 274 тис. грн.; багаторiчнi насадження 28 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи 6 тис.грн. Об'єктом амортизації являються усі основні засоби ( крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Активи утримуються шляхом використання в виробництві, здаються в операційну оренду. Основні засоби виробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 44166 тис. грн., з них передані в операційну оренду 8 тис. грн., у тому числі : а) будiвлi i споруди 26994 тис.грн., з них орендовані 0 тис.грн.; б) машини i обладнання 15648 тис.грн., з них орендовані 8 тис.грн.; в) транспортнi засоби 1350 тис.грн., орендованих немає; г) iншi 174 тис.грн., з них орендовані 0 тис. грн. Основні засоби невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 225 тис. грн., з них передані в операційну оренду на 0 тис. грн., а саме: а) будiвлi i споруди 212 тис.грн., з них орендовані 0 тис.грн.; б) машини i обладнання 9 тис.грн., не орендовані; в) транспортнi засоби 0 тис.грн.; г) iншi 4 тис.грн. не орендовані.. Усього основні засоби виробничого та невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 44391 тис. грн., з них передані в операційну оренду 8 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення складає: а) будiвлi i споруди та передавальні пристрої 57 %; б) машини i обладнання 77 %; в) транспортні засоби 75 %; г) iншi 88 %. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення у порівняні з попереднім роком має незначне збільшення. Ступінь зносу основних засобів невиробничого призначення: а) будiвлi i споруди 84 %; б) машини i обладнання 85 %; в) iншi 96 %. У звітному періоді відбулося незначне збільшення ступеня зносу основних засобів невиробничого призначення таких як будiвлi i споруди; та незначне зменшення ступеня зносу машин i обладнання; ступень зносу інші залишився без змін. Використання обладнання по цехам у 2016 роцi не зменшилося по відношенню до попереднього року. По ступiню використання основнi засоби використовуються не на всю виробничу потужнiсть, у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi експлуатацiї обладнання та iнших засобiв в бiльшому об'ємi . Мета Товариства збiльшення об'ємiв збуту продукцiї для загрузки виробничих потужностей. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища. Екологiчних питань, по використанню основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 30504 20062
Статутний капітал (тис.грн.) 3027 3027
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3027 3027
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 27477 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 27477 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17035 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17035 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.