ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
1. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб не заповнені, так як емітент не створював дочірніх підприємств, представництв, філій та будь - яких інших юридичних осіб. 2. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнена, так як Товариство не обирало корпоративного секретаря. 3. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнена, так як Товариство не має державної частки у статутному фонді, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцінка емітента у вiдповiдностi до ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не проводилась. 4. Інформація про дивіденди не заповнена, так як сум нарахованих та виплачених акціонерам дивідендів за результатами звітного періоду 2016р. та періоду, що передував звітному немає. За 2015-2016 роки дивіденди не нараховувались і не виплачувалися. 5. Інформація про процентні облігації емітента не заповнена. Протягом звiтного перiоду Товариство процентних облiгацiй не випускало, проценти по облiгацiям не сплачувало. 6. Інформація про дисконтні облiгацiї не заповнена. Протягом звiтного перiоду Товариство дисконтні облігації не випускало; проценти по дисконтним облiгацiям не сплачувало. 7. Інформація про цільові ( безпроцентні) облігації не заповнена. Протягом звітного періоду Товариство цільові ( безпроцентні) облігації не випускало. 8. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не заповнена. Протягом звiтного перiоду Товариство iншi цiннi папери (емiсiя яких підлягає реєстрації) не випускало. 9. Інформація про похідні цінні папери не заповнена. Протягом звітного періоду Товариство похідні цiннi папери не випускало. 10. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнена. Протягом звітного періоду викуплених Товариством власних акцій немає. 11. Інформація, відносно прийняття рішеня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", на момент прийняття не являлась особливою інформацією. 12. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, так як рішення в звітному періоді не приймались. 13. Інформація про прийняття рішеня про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтерисованість відсутня, так як рішення в звітному році не приймались. 14. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надана, у зв`язку з її відсутністю. 15. Інформація про випуск іпотечних облігацій не надана, так як протягом звітного періода Товариство облігації не випускало, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, оскільки іпотечні облігації не випускались, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв. 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнена, так як протягом звітного періоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв. 19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв відсутня- за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв,Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв. 20. Основнi вiдомостi про ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН, Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН та цiльових облiгацiй. 21. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН, Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН та цiльових облiгацiй. 22. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН, Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН та цiльових облiгацiй. 23. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН, Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН та цiльових облiгацiй. 24. Правила ФОН - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН, Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН та цiльових облiгацiй. 25. Відомості про аудиторський висновок (звіт) не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. 26. Рiчна фiнансової звiтнiстi, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 27. Чергові загальні збори акціонерів Товариства за підсумками роботи 2016 року призначено на 25 квітня 2017 року. 28. Посадові особи не дали згоди на розкриття паспортних даних. 29. Товариство складає Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), тому форма Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнена. 30. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися.