ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00191721
Територія   за КОАТУУ 1421555600
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20
Середня кількість працівників1 870    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вулиця Заводська, будинок 1, смт.Володимирiвка, Волноваський р-н, Донецька обл., Донецька область, 85721, Україна, 062 332 00 60
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 6 3
первісна вартість 1001 165 148
накопичена амортизація 1002 159 145
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4509 4610
Основні засоби: 1010 44890 44391
первісна вартість 1011 134644 140422
знос 1012 89754 96031
Інвестиційна нерухомість: 1015 51 0
первісна вартість 1016 351 0
знос 1017 300 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 18 0
Відстрочені податкові активи 1045 853 1315
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 50327 50319
II. Оборотні активи
Запаси 1100 49247 57013
Виробничі запаси 1101 29239 37764
Незавершене виробництво 1102 4267 2514
Готова продукція 1103 14614 15808
Товари 1104 1127 927
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 58058 68018
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
769 749
з бюджетом 1135 10 16
у тому числі з податку на прибуток 1136 10 16
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7445 7554
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 552 678
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 552 678
Витрати майбутніх періодів 1170 88 81
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 348 1854
Усього за розділом II 1195 116517 135963
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 8 8
Баланс 1300 166852 186290

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3027 3027
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 12171 12171
Додатковий капітал 1410 20 18
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1000 1000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3844 14288
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 20062 30504
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 2020 2020
Векселі видані 1605 3576 10127
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 78752 86686
за розрахунками з бюджетом 1620 512 825
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 8280 7377
за розрахунками з оплати праці 1630 4447 3277
за одержаними авансами 1635 1258 752
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 4756 5243
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 43189 39479
Усього за розділом IІІ 1695 146790 155786
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 166852 186290

Примітки: Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") на основі історичної вартості, за винятком окремих фінансових інструментів, які були враховані за справедливою вартістю. Далі приводиться розкриття основних положень облікової політики, на основі яких готувалася дана фінансова звітність. Положення облікової політики послідовно застосовувалися по відношенню до всіх представлених в звітності періодів, за винятком спеціально обумовлених випадків. ПАО "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" найстаріше вогнетривке підприємство України. Ще в 1897 р. представники бельгійського акціонерного товариства по угоді на оренду Володимировських общинних земель збудували керамічний завод. Публічне акціонерне товариство "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" створене наказом Міністерства промисловості України від 29листопада 1993 року №314 шляхом перетворення державного підприємства "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" у відкрите акціонерне товариство згідно з наказом Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 року №210. У зв'язку з вимогами та положеннями Закону України "Про акціонерні товариства", 15.07.2011р. на позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" прийнято рішення про зміну найменування товариства на Публічне акціонерне товариство "Великоанадольський вогнетривкий комбінат". Товариство зареєстроване у Волноваській державній районній адміністрації розпорядженням представника Президента України №476 ВІД 30.11.93 року, товариству присвоєно ідентифікаційний код 00191721. ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат"є юридичною особою, має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, діє на основі комерційного розрахунку, самофінансування та самоокупності. Сферою діяльності підприємства ПАТ "ВАВК" є експлуатація Володимировського родовища вторинного каоліну, виробництво вогнетривів, виробництво і реалізація товарів народного вжитку, надання послуг іншим юридичним особам, населенню, зовнішньоекономічна діяльність. Продукція , яку виробляє Великоанадольський вогнетривкий комбінат: -каолін Володимирського родовища марок КВ-1, КВ-2, КВ-3; -порошки мелені шамоту марки ПШК; -маса мулітова ковшова марки ММК-65; -вироби вогнетривкі шамотні загального призначення марок ША; -вироби вогнетривкі для футеровки вагранок марки ШАВ-33; -шамотно-каолінові теплоізоляційні вироби; -вироби вогнетривкі для футеровки сталерозливних ковшів марок ШКУ-37, ШКП-38; -вироби вогнетривкі для футеровки коксових печей марок ШК-28, ШК-35, ШК-37, ШК-38. Товариство зареєстровано на території України і здійснює ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України "О внесенні змін до Закону України "Про бухгалтерський Облік і фінансову звітність в Україні"» від 12.05.2011р. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облік і звітність в Україні (ПСБО); його функціональною валютою є українська гривня. Офіційний курс долара США по відношенню до української гривні, встановлений Національним Банком України, склав 24,000668 грн. і 27,19085800 грн. за один долар США на 31 грудня 2015 р. та на 31 грудня 2016 р. відповідно. Офіційний курс євро по відношенню до української гривні, встановлений Національним Банком України, склав 26,223129 грн. і 28,422604 грн. за один євро на 31 грудня 2015 р. та на 31 грудня 2016 р. відповідно. Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку із застосуванням програмного продукту "1-С Бухгалтерія". Керівник товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-ХIV. На підприємстві видано Наказ "Про облікову політику" . Облікова політика протягом звітного періоду, була незмінною. Визнання і оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до вимог МСФО. При складані фінансової звітності товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника. В звітному періоді на підставі наказу № 302 від 30.09.2016р. була проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Облік нематеріальних активів. Нематеріальні активи на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФО № 38 "Нематеріальні активи". Первісна вартість станом на 31.12.2016р. становить 148 тис. грн. зі зносом 145 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, який встановлюється підприємством. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів не визначається. Визнання, склад, повнота оцінки нематеріальних активів, відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації), реалізації та іншого вибуття відповідають МСФО № 38 "Нематеріальні активи". На ПАТ "ВАВК" немає нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності; оформлених в заставу; створених підприємством; отриманих за рахунок цільових асигнувань. Незавершені капітальні інвестиц на кінець звітного періоду 4610 тис.грн. Облік основних засобів. Основні засоби на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; інші необоротні матеріальні активи. Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Об'єкт основних визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів відображаються в обліку по історичній собівартості. Витрати, що пов'язані з ремонтом основних засобів відносяться на витрати періоду. Ліквідаційна вартість основних засобів не визначається. До складу основних засобів відповідної групи зараховуються матеріальні активи, які використовуються підприємством з метою використання їх в процесі виробництва продукції, постачання товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій, і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і вартістю більш ніж 2500 грн. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включені активи, які використовуються на підприємстві більш ніж один рік або операційний цикл та вартістю до 2500 грн. Амортизація нараховується в розмірі 100% в момент передачі до експлуатації. Аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно до наказу Міністерства статистики від 29.12.1995р. № 352 із застосуванням типових форм первинної облікової документації. Об'єктом амортизації є основні засоби. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати пов'язані з реконструкцією і зведенням об'єктів основних засобів капіталізувалися на рахунках "Капітальні інвестиції". При нарахуванні амортизації підприємство використовує норми і методи нарахування амортизації, передбачені МСФО 16 "Основні засоби", а саме прямолінійний метод. Протягом звітного періоду методи нарахування амортизації були незмінними. На підприємстві аналітичний і синтетичний облік основних засобів, усi операцiї з надходження, зносу (амортизацiї), реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до МСФО 16 "Основнi засоби". Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне обслуговування і витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Використовуються в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за 2016 рiк не було. Протягом звiтного перiоду введено основних засобiв на суму 5654 тис. грн., у т. ч.: будинки, споруди i передавальнi пристрої 0 тис. грн; транспортні засоби 1211 ти.грн.; машини та обладнання 4328 тис. грн; iнструменти, прилади, iнвентар 96 тис.грн; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 18 тис. грн; бібліотечні фонди 1 тис.грн. Залишок "Капiтальних iнвестицiй" на кiнець звiтного року складає 4610 тис.грн., у тому числi : капiтальне будiвництво 1332 тис. грн.; придбання (виготовлення) основних засобiв 2672 тис. грн.; придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 4 тис. грн.; придбання НМА 34 тис.грн.; інші 568 тис.грн. Протягом звiтного перiоду вибуло основних засобiв на суму 227 тис.грн., зi зносом 225 тис.грн., у тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої 73 тис. грн. зi зносом 73 тис.грн; машини та обладнання 130 тис.грн. зi зносом 128 тис.грн; бібліотечні фонди 2 тис.грн зі зносом 2 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар 19 тис.грн. зi зносом 19 тис.грн; малоцінні необоротнi матерiальнi активи 3 тис.грн. зi зносом 3 тис.грн.; Станом на 31.12.2016р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 140422 тис. грн., у тому числі: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 64473 тис. грн; б) машини та обладнання 68666 тис.грн.; в) транспортнi засоби 5451 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 1446 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 41 тис.грн.; е) iншi основнi засоби 4 тис.грн.; ж) бiблiотечнi фонди 54 тис. грн.; з) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 274 тис. грн.; і) інші 13 тис. грн. У складi основних засобiв знаходяться основнi засоби , що переданi в операцiйну оренду , площа не значна, тому інвестиційну діяльність не виділено Протягом 2016 року нарахована амортизацiя у сумi 6202 тис.грн., у тому числi: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 1400 тис.грн.; б) машини та обладнання 44482 тис. грн.; в) транспортнi засоби 235 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 63 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 3 тис.грн.; е) бiблiотечнi фонди 1 тис. грн.; ж) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 15 тис. грн.; з) інші необоротні матеріальні активи 3 тис.грн. Залишок накопиченого зносу на кiнець звiтного перiоду становить 96031тис. грн., у тому числi: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 37268 тис.грн.; машини та обладнання 53016 тис. грн.; транспортнi засоби 4101 тис. грн.; iнструменти, прилади i iнвентар 1280 тис. грн.; iншi основнi засоби 4 тис.грн.; бiблiотечнi фонди 54 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 274 тис. грн.; багаторiчнi насадження 28 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи 6 тис.грн. Інвестиційна нерухомість на початок звітного року 51 тис.грн., первісна вартість 351 тис.грн., знос 300 тис.грн. Інвестиційна нерухомість на кінець звітного року 0 тис.грн., первісна вартість 0 тис.грн., залишок зносу на кiнець звiтного перiоду інвестиційної нерухомості 0 тис.грн. Об'єктом амортизації являються усі основні засоби ( крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Використання обладнання по цехам у 2016 роцi не зменшилося по вiдношенню до попереднього року у зв'язку зі збільшенням ринку збуту готової продукції. По ступiню використання основнi засоби використовуються не на всю виробничу потужнiсть, у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi експлуатацiї обладнання та iнших засобiв в бiльшому об'ємi. Мета Товариства збiльшення об'ємiв збуту продукцiї для загрузки виробничих потужностей. Облік фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. Фінансових інвестицій у 2016році не було. До складу необоротних активів також віднесено відстрочені податкові активи у сумі 1315 тис. грн. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відкладений податки і визнаються в прибутку або збитку за рік. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний і попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до винятка, існуючого для первісного визнання, відкладені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання за операціями, не пов’язаними із об’єднаннями бізнесу, якщо такі не роблять впливу ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Балансова величина відкладеного податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду і застосування яких очікується в період відновлення тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань. Розрахунки проводяться згідно з МСФО 12 "Податок на прибуток". Облік оборотних активів. Облік запасів на підприємстві здійснюється згідно з МСБО 2. Для цілей бухгалтерського обліку запасів включають: основні і допоміжні матеріали, малоцінні, швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані виробничі запаси і товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, яка визначається згідно до МСБО 2. Транспортно-заготівельні витрати включаються в первинну вартість придбаних запасів. При передачі у виробництво, продажу або вибутті виробничих запасів застосовується метод FIFО. Списання готової продукції до реалізації, сировини та палива у виробництво проводиться по методу середньозваженої вартості, при вибутті товарів в громадському харчуванні застосовується метод ціни продажу. Списання матеріалів проводиться на підставі встановлених лімітів, актів на списання, які підписуються уповноваженими особами та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються підприємством на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Вартість переданих в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, відповідно до вимог МСФО 2 "Запаси", виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів. Інформація відображається в примітках до фінансової звітності згідно з аналітичними даними і до МСБО 2. Облікова політика в частині оцінки вибуття запасів, здійснюється згідно з МСБО 2. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво та готова продукція відображається у фінансовій звітності за фактичною собівартістю. Для калькулювання фактичної собівартості продукції, що випускається на Товаристві застосовується попередільний та позамовний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в один переділ по кожному основному цеху. На кінець звітного періоду балансова вартість запасів 57013 тис. грн., а саме: -виробничі запаси 37764 тис.грн. -готова продукція 15808 тис. грн. -незавершене виробництво 2514 тис.грн. -товари 927 тис.грн. Облік дебіторської заборгованості. Поточна дебіторська заборгованість за товари і послуги признається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації і оцінюється по первинній вартості. У балансі на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається по чистій реалізаційній. Первісна вартість заборгованості складає 68018 тис.грн. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за наступними термінами: - до 3-х місяців; - від 3-х до 6-ти місяців; - від 6-ти до 12 місяців; - понад 12 місяців. Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних періодів і враховуючи наявністі об’єктивних свідчень того, що Товариство не зможе стягнути дебіторську заборгованість. Резерв сумнівних на 31.12.2016 р. с кладає 3457 тис.грн. Дебіторська заборгованість відображається згідно з МСФО. Інша поточна дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складає 7445 тис.грн., на кінець звітного періоду 7554 тис.грн. , збільшення на сумму 109 тис.грн. відбулося за рахунок заборгованності робітників за виконавчими листами. Залишок грошових коштів у національній валюті на 31.12.2016р. становить 678 тис.грн., грошові кошти в іноземній валюті на кінець звітного року відсутні. Інші оборотні активи на початок звітного періоду становлять 348 тис.грн., на кінець звітного періоду 1854 тис.грн. , до складу інших оборотних активів включені податкове зобов’язання, строк сплати якого не наступив, податкові зобов'язання по одержаним передплатам за товари, роботи, послуги . Необоротні активи та групи вибуття, які утримуються для продажу, та припинена діяльність. Необоротні активи та групи вибуття визнаються на підприємстві відповідно до МСФО "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", коли очікується отримати економічні вигоди від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у їх теперішньому стані; здійснення їх продажу має високу ймовірність, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості. Необоротні активи та групи вибуття на кінець звітного періоду становлять по балансовій вартості 8 тис. грн. Облік власного капіталу. Згідно з рішенням зборів акціонерів від 29.03.2002 року № 1 були внесені зміни у розмір статутного фонду. Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку був зареєстрований додатковий випуск акцій, свідоцтво № 370/1/02 від 26 липня 2002р. Заявлений статутний фонд був сформований повністю і на той момент становив 2026730 грн. Збільшення статутного фонду здійснилося за рахунок частки коштів від індексації основних фондів, яка була у складі іншого додаткового капіталу. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 26.03.2004р.) було прийнято рішення про збільшення статутного фонду шляхом відкритої підписки на акції. Протоколом загальних зборів №2 від 23.07.2004р. було затверджено звіт про результати підписки на акції п'ятої емісії, згідно з якого при проведенні п'ятої емісії додатково випущено 2000000 (два мільйона) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 (п'ятдесят копійок) гривень кожна. Загальна номінальна вартість додаткового випуску акцій збільшена на 1000000 (один мільйон) гривень. Загальний розмір статутного фонду становить 3026730 (три мільйони двадцять шість тисяч сімсот тридцять) грн. статутний капітал розподілений на 6053460 (шість мільйонів п’ятдесят три тисячі чотириста шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 (п’ятдесят копійок) грн. кожна. На виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2010 році було змiнено форму iснування акцiй iз документарної в бездокументарну. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 26.03.2010р. (протокол № 1 від 26.03.2010р.) було прийнято рішення здійснити дематеріалізацію простих іменних акцій Товариства. Реєстрація випуску простих іменних акцій у бездокументарній формі існування була зареєстрована ДКЦПФР 5 травня 2010р. (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 147-1/1/10) у кількості 6 053 460 ( шiсть мiльйонiв п'ятдесят три тисячi чотириста шiстдесят) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 (п'ятдесят копiйок) гривень кожна на суму загального обсягу 3 026 730,00 ( три мiльйони двадцять шiсть тисяч сiмсот тридцять) гривнi. Статутний фонд сформований повністю, в строки визначені діючим законодавством. Статутний фонд сформовано майновими та грошовими внесками акціонерів та засновників. З метою бухгалтерського обліку статутний фонд відображаються на рахунку 40 "Статутний капітал". До складу власного капіталу віднесено інший додатковий капітал у сумі 18 тис.грн. На кінець звітного періоду капітал у дооцінках склав 12171 тис.грн. Резервний капітал протягом року не змінено і складає 1000 тис.грн., нерозподілений прибуток на кінець періоду склав 10444 тис.грн. У звітному періоді одержано прибуток у сумі 10444 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів проводиться на підставі даних бухгалтерської звітності, та згідно Методичним рекомендаціям щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, яки схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Розрахункова вартість чистих активів (30504 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу (3027 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Облік довгострокових та поточних зобов'язань. Зобов'язання признаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує імовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення. Довгострокові фінансові зобов’язання в системі МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що гроші мають тимчасову вартість (тобто поточна вартість майбутніх фінансових потоків може істотно відрізнятися від їх номінальної вартості), для забезпечення порівнянності фінансової звітності являється необхідність в дисконтуванні. Дисконтування - це приведення майбутніх грошових потоків до поточного періоду з урахуванням зміни вартості грошей з плином часу. В балансі станом на 31.12.2016р. відображені видані векселі на сумму 10127 тис.грн., продисконтовані згідно з МСФО. Короткостроковий кредит у формі овердрафт наданий ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» з лімітом 2500 тис.грн., овердрафт надано 05.11.2013р. , фіксована процентна ставка за користування 18% річних. Станом на 31.12.2016р. непогашена частина боргу склала 2020 тис.грн. Кредит у формі овердрафт було отримано для поповнення обігових коштів Товариства. До складу поточних зобов’язань віднесено: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 86686 тис.грн.; поточні зобов’язання за розрахунками: -з одержаних авансів 752 тис.грн.; -з бюджетом 825 тис.грн.; -зі страхування 7377 тис.грн; -з оплати праці 3277тис.грн; -інші поточні зобов’язання 39479 тис.грн, поточні забезпечення склали 5243 тис.грн. До складу інших поточних зобов’язань віднесена заборгованість по розрахункам з податкового кредиту, строк сплати якого не настав, позичені кошти небанківських установ. Поточні зобов'язання відображаються в балансі в сумі погашення і складають на кінець звітного періоду 155786 тис.грн. Визнання, облік та оцінка зобов’язань підприємства відображається згідно МСФО 37 "Зобов'язання". Співвідношення власних і позикових засобів характеризуються наступними даними: власний капітал становить 30504 тис.грн або 16 %, позикові кошти становлять 155786 тис.грн. або 84 %, у тому числі поточної кредиторської заборгованості 86686 тис.грн., та інші. Облік доходів і витрат. Доходи відображаються в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО 18 "Доходи". Доход відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані, або підлягають отриманню. Витрати відображаються відповідно до вимог МСФО. Податковий облік доходів і витрат ведеться згідно з Законом України "Податковий Кодекс України" 32755-VI від 2.12.2010р. Інформація про доходи і витрати відображена у Звіті про фінансові результати, форма № 2.


Керівник

 

(підпис)

Голубєв Дмитро Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Османова Ірина Олександрівна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.