ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00191721

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
270521 165141
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3669 2634
Надходження від повернення авансів 3020 38 72
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 18 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 98 0
Надходження від операційної оренди 3040 314 464
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 22438 18124
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 238086 ) ( 147728 )
Праці 3105 ( 31264 ) ( 23361 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 11927 ) ( 11332 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7871 ) ( 5454 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 749 ) ( 772 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 110 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1111 ) ( 548 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6088 -2870
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1132 ) ( 196 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1132 -196
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 4727 8989
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 37 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 8738 ) ( 3183 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 667 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 200 ) ( 2672 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4841 3134
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 115 68
Залишок коштів на початок року 3405 552 491
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 11 -7
Залишок коштів на кінець року 3415 678 552

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено згідно з МСФО7 "Звіт про рух грошових коштів". Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначено за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку. Надходження за звітний період 2016 рік : - від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склали 270521 тис.грн., у цій сумі відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). - від покупців і замовників авансів склали 3669 тис. грн., у цій сумі відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг); - від повернення авансів 38 тис.грн. - відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами; - від установ банків відсотків за поточними рахунками 18 тис.грн.- відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку; - надходження від операційної оренди склали 314 тис.грн; - надходження від боржників, неустойки склали 98 тис.грн.; - інші надходження склали 22438 тис.грн. - відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів. Витрачання за звітний період 2016 року: - на оплату товарів (робіт, послуг) склали 238086 тис.грн. - відображено грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги; - на оплату авансів склали 749 тис. грн. - відображено суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані); - на оплату працівникам 31264 тис.грн. - відображено витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород; - на оплату зобов'язань з податків та зборів 7871 тис.грн.- відображена сума сплачених до бюджету податків та зборів; - на оплату відрахувань на соціальні заходи 11927 тис. грн. - відображена сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування; - інші витрачання склали 1111 тис.грн. - наведена сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів. У звітному періоді : чистий рух коштів від операційної діяльності у сумі 6088 тис.грн.; чистий рух коштів від фінансової діяльності у сумі 1132 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період 115 тис. грн. Залишок коштів на початок року 552 тис. грн. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів склав : 11 тис. грн. - відображена сума грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду. Залишок грошових коштів у національній валюті на поточному рахунку у банку на кінець звітного періоду становить 678 тис.грн., грошових коштів в іноземній валюті немає. Грошових коштів у касі немає. У звітному періоді дивіденди акціонерам не сплачувались, викуплених Товариством акцій немає.


Керівник

 

(підпис)

Голубєв Дмитро Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Османова Ірина Олександрівна