ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Голубєв Д.О.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00191721
4. Місцезнаходження Україна, 85721, Донецька область, Волноваський р-н, Донецька обл., смт.Володимирiвка, вулиця Заводська, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс 062 4445000, відсутній
6. Електронна поштова адреса vaok_jurist@gir.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

vaok.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2018

(дата)