ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05.2010147-1/1/10Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA 4000067235Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.560534603026730100
На виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" було змiнено форму iснування акцiй iз документарної в бездокументарну. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 26.03.2010р. (протокол № 1 від 26.03.2010р.) було прийнято рішення здійснити дематеріалізацію простих іменних акцій Товариства. Дата припинення ведення реєстру 01.07.2010р. Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску простих іменних акцій у кількості 6053460 шт., на загальну суму 3026730,00 грн, номінальною вартістю 0 грн. 50 коп. у бездокументарній формі існування № 147-1/1/10 від 05.05.2010р. Департамент кодифікації цінних паперів Національного депозитарію України присвоїв код цінних паперів (ISIN) UA 4000067235. У 2016 році прості іменні акції в бездокументарній формі, були включені в Біржовий список Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС” , рішенням Біржового комітету (протокол № 58 від 29.12.2016 р.), у якості позалістингових цінних паперів. У звітному періоді торгівля цінними паперами емітентом на організованих внутрішніх ринках не здійснювалась. Акції емітента обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Торгівля цінними паперами емітентом на зовнішніх ринках не здійснювалась. Заяв на допуск в лістинг емітент не подавав. Емітент лістинг/делістинг не проходив. На дату звiту загальна кiлькiсть акцiй 6053460 штук , номiнальною вартiстю 0,50 грн., загальна номiнальна вартiсть акцiй 3026730,00 грн., форма існування бездокументарна. У 2017 роцi емітент додатковий випуск акцiй не здійснював. На дату звіту Товариство не має викуплених власних акцій.