ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 44158 42383 8 5 44166 42388
будівлі та споруди 26994 25693 0 0 26994 25693
машини та обладнання 15640 14481 8 5 15648 14486
транспортні засоби 1350 2093 0 0 1350 2093
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 174 116 0 0 174 116
2. Невиробничого призначення: 225 169 0 0 225 169
будівлі та споруди 212 159 0 0 212 159
машини та обладнання 9 7 0 0 9 7
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 4 3 0 0 4 3
Усього 44383 42552 8 5 44391 42557
Опис У звітному 2017 році Товариством основні засоби використовувались в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби, та незначна кількість орендованих. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства: Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. № 1. Виключення складають лише видобувна техніка, деякі інструменти та прилади в каоліновому кар'єрі, який знаходиться в безпосередній близькості до комбінату. Комісія з введення основних засобів встановлює термін корисного використання на підставі правовстановлюючих документів, але не менше термінів, які визначені Податковим Кодексом України, згідно з класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів. Терміни корисного використання об'єктів основних засобів встановлюються підприємством при визнанні цього об'єкта активом. Термін користування основними засобами по групах становить: будівлі від 20 до 100 років; споруди від 15 років, передавальні пристрої від 10 до 50 років; машини та обладнання від 5 до 30 років; транспортні засоби від 5 до 40 років; інші основні засоби від 2 до 40 років. Основні виробничі потужності підприємства включають : вогнетривке виробництво, цех випалу каоліну на шамот, каоліновий кар'єр, ремонтно - механічний цех , енергетичний цех , транспортні - цех безрейкового транспорту і залізничний цех та інші допоміжні підрозділи. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмосилікатних шамотних вогнетривких виробів по повному технологічному циклі. Зростання виробничих потужностей не очікується. Планів щодо розширення або удосконалення капітального будівництва немає. Метод фінансування – самофінансування. Рух основних засобів на протязі звітного 2017 року характеризується наступними показниками. Протягом звiтного перiоду введено основних засобiв на суму 5092 тис. грн., у т. ч.: машини та обладнання 3817 тис.грн.; будинки та передавальні пристрої 47 тис.грн; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 170 тис. грн; транспортні засоби 1058 тис. грн. Залишок "Капiтальних iнвестицiй" на кiнець звiтного року складає 4510 тис.грн. , у тому числi : капiтальне будiвництво 1332 тис. грн.; придбання (виготовлення) основних засобiв 2562 тис. грн.; придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 11 тис. грн.; придбання НА 37 тис.грн.; інші 568 тис.грн. Протягом звiтного перiоду вибуло основних засобiв на суму 142 тис.грн. , зi зносом 128 тис.грн., у тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої 57 тис. грн. зi зносом 43 тис.грн; машини та обладнання 8 тис.грн. зi зносом 8 тис.грн; транспортні засоби 32 тис.грн. зі сносом 32 тис.грн.; бібліотечні фонди 12 тис.грн зі зносом 12 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар 27 тис.грн. зi зносом 27 тис.грн; малоцінні необоротнi матерiальнi активи 6 тис.грн. зi зносом 6 тис.грн.; Станом на 31.12.2017р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 145372 тис. грн., у тому числі: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 64463 тис. грн; б) машини та обладнання 72475 тис.грн.; в) транспортнi засоби 6477 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 1419 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 41 тис.грн.; е) iншi основнi засоби 4 тис.грн.; ж) бiблiотечнi фонди 42 тис. грн.; з) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 438 тис. грн.; і) інші 13 тис. грн. У складi основних засобiв знаходяться основнi засоби , що переданi в операцiйну оренду. Первісна вартiсть основних засобів, що переданi в операцiйну оренду на кінець 2017 року складає 1680 тис. грн. зi зносом 1304 тис. грн. Протягом 2017 року нарахована амортизацiя у сумi 6912 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 1388 тис.грн.; б) машини та обладнання 4982 тис. грн.; в) транспортнi засоби 315 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 52 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 3 тис.грн.; е) бiблiотечнi фонди 0 тис. грн.; ж) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 170 тис. грн.; з) інші необоротні матеріальні активи 2 тис.грн. Залишок накопиченого зносу на кiнець звiтного перiоду становить 102815 тис. грн., у тому числi: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 38613 тис.грн.; машини та обладнання 57990 тис. грн.; транспортнi засоби 4384 тис. грн.; iнструменти, прилади i iнвентар 1305 тис. грн.; iншi основнi засоби 4 тис.грн.; бiблiотечнi фонди 42 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 438 тис. грн.; багаторiчнi насадження 31 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи 8 тис.грн. Об'єктом амортизації являються усі основні засоби ( крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Активи утримуються шляхом використання в виробництві, здаються в операційну оренду. Основні засоби виробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 42388 тис. грн., з них передані в операційну оренду 5 тис. грн., у тому числі : а) будiвлi i споруди 25693 тис.грн., з них орендовані 0 тис.грн.; б) машини i обладнання 14486 тис.грн., з них орендовані 5 тис.грн.; в) транспортнi засоби 2093 тис.грн., орендованих немає; г) iншi 92 тис.грн., з них орендовані 0 тис. грн. Основні засоби невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 169 тис. грн., з них передані в операційну оренду на 0 тис. грн., а саме: а) будiвлi i споруди 159 тис.грн., з них орендовані 0 тис.грн.; б) машини i обладнання 7 тис.грн., не орендовані; в) транспортнi засоби 0 тис.грн.; г) iншi 3 тис.грн. не орендовані. Усього основні засоби виробничого та невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 42557 тис. грн., з них передані в операційну оренду 5 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення складає: а) будiвлi i споруди та передавальні пристрої 59 %; б) машини i обладнання 80 %; в) транспортні засоби 68 %; г) iншi 92 %. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення у порівняні з попереднім роком має незначне збільшення. Ступінь зносу основних засобів невиробничого призначення: а) будiвлi i споруди 88 %; б) машини i обладнання 88 %; в) iншi 97 %. У звітному періоді відбулося незначне збільшення ступеня зносу основних засобів невиробничого призначення. Використання обладнання по цехам у 2017 роцi не зменшилося по відношенню до попереднього року. По ступiню використання основнi засоби використовуються не на всю виробничу потужнiсть, у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi експлуатацiї обладнання та iнших засобiв в бiльшому об'ємi . Мета Товариства збiльшення об'ємiв збуту продукцiї для загрузки виробничих потужностей. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища. Екологiчних питань, по використанню основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 67504 30504
Статутний капітал (тис.грн.) 3027 3027
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3027 3027
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 64477 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 64477 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 27477 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 27477 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.