ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2020 X X
у тому числі:
Гривневий кредит у формі овердрафт, з лімітом 2500 тис. грн.05.11.201320201804.11.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 22628 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 22628 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1229 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 169530 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 195407 X X
Опис Поточні зобов'язання відображені в балансі в сумі погашення і складають на кінець звітного періоду 195407 тис. грн., до складу поточних зобов’язань віднесено: 113947 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.; 1229 тис. грн. - за розрахунками з бюджетом; 7701 тис.грн - за розрахунками зі страхування; 3906 тис.грн - за розрахунками з оплати праці; 1182 тис. грн - кредиторська заборгованість за одержаними авансами; 7584 тис. грн. - поточні зобов’язання до складу яких входять забезпечення виплат персоналу - віднесено нарахований резерв відпусток працівникам на 2017р., та резерв на пенсійне забезпечення на 2017р.; 35210 тис.грн. - інші поточні зобов’язання; 22628 тис.грн. - видані векселя, продисконтовані згідно з МСФО. 2020 тис.грн. - короткостроковий кредит у формі овердрафт наданий ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» з лімітом 2500 тис.грн., овердрафт надано 05.11.2013р. , фіксована процентна ставка за користування 18% річних. Дата погашення 04.11.2014р. Станом на 31.12.2017р. непогашена частина боргу склала 2020 тис.грн. Кредит у формі овердрафт було отримано для поповнення обігових коштів Товариства. До складу інших поточних зобов’язань віднесена заборгованість по розрахункам з податкового кредиту, строк сплати якого не настав. Довгострокових зобов’язань станом на кінець звітного періоду немає. Товариство не являється емітентом інших цінних паперів, крім акцій. Співвідношення власних і позикових засобів характеризуються наступними даними: власний капітал становить 26 % або 67504 тис.грн., позикові кошти у вигляді поточної кредиторської заборгованості, займи, векселі становлять 74 % або 195407 тис.грн.