ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
28 листопада 2017 року вiдбулися позачергові Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» (Протокол № 2 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28 листопада 2017 року), на яких прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» змiнене на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»(скорочене найменування: ПрАТ «ВАВК»). Таким чином, станом на 31.12.2017 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» (надалi – ПрАТ «ВАВК» або Емiтент, або Товариство) є акцiонерним товариством, тип якого - «Приватне акцiонерне товариство», тому Рiчна iнформацiя ПрАТ «ВАВК» за 2017 рiк надається вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826, та включає: титульний аркуш; змiст; основнi вiдомостi про емiтента; iнформацiю про посадових осiб емiтента; iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента; iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв; вiдомостi про цiннi папери емiтента, а саме, інформацію про випуск акцій емітента; iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду; iнформацiю про стан корпоративного управлiння (для акцiонерних товариств); рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; вiдомостi про аудиторський висновок (звiт). ПрАТ «ВАВК» не є емiтентом облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв, тому у складi Рiчної iнформацiї за 2017 рiк вiдсутня та не заповнюється наступна iнформацiя: - «iнформацiя про облiгацiї емiтента»; - «iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом»; - «iнформацiя про похiднi цiннi папери». Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду відсутня, так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп (продаж ранiше викуплених товариством) власних акцiй. «Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)» не заповнюється, тому що ПрАТ «ВАВК» не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Так як Рiчна iнформацiя ПрАТ «ВАВК» за 2017 рiк надається вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826, тому не вимагається для розкриття у складi Рiчної iнформацiї ПрАТ «ВАВК» за 2017 рiк наступна iнформацiя: - «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi»; - «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» - «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря»; - «Iнформацiя про рейтингове агентство»; - «Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)»; - «Iнформацiя про дивiденди»; - «Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент»; - «Опис бiзнесу»; - «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв»; - «Текст аудиторського висновку (звiту)»; - «Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)». ПрАТ «ВАВК» не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, емiтентом iпотечних облiгацiй, емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому у складi Рiчної iнформацiї за 2017 рiк вiдсутня та не заповнюється наступна iнформацiя: - «Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй»; - «Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття», а саме: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року; - «Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття»; - «Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв»; - «Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв»; - «Основнi вiдомостi про ФОН»; - «Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН»; - «Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН»; - «Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН»; - «Правила ФОН». Додаткова iнформацiя Емiтента: Обрання корпоративного секретаря не передбачено Статутом ПрАТ «ВАВК». Протягом звiтного перiоду ПрАТ «ВАВК» не приймало участi в створеннi юридичних осiб. ПрАТ «ВАВК» не має акцiонерiв-фiзичних осiб, якi б мали у прямому володiннi частку у статутному капiталi Товариства у розмiрi 10 % або бiльше. За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiоду вiдсутня. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заінтересованість протягом звiтного перiоду вiдсутня. ПрАТ «ВАВК» надає рiчну фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк, складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. ПрАТ «ВАВК» веде Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом, тому Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнюється.