ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2017
Кворум зборів** 97.695
Опис У звітному періоді відбулися річні загальні збори акціонерів за підсумками роботи 2016 року. 1. Дата проведення зборів - " 25 " квітня 2017 р.; 2. Місцезнаходження Товариства: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул.Заводська, буд.1; 3. Місце проведення реєстрації акціонерів: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул.Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх; 4. Місце проведення зборів – 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул.Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх; 5. Час початку Зборів – 12 год. 00 хв.; 6. Час закінчення Зборів – 13 год. 00 хв.; 7. Загальні збори відбуваються в очній формі.; 8. Вид зборів: - річні; 9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах (нада- "Збори"), складено Центральним депозитарієм ПАТ "НДУ" станом на 24 годину 19 квітня 2017р.; 10. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 2043 осіб, у тому числі- 2039 (дві тисячі тридцять дев’ять ) фізичних осіб та 4 (чотири) юридичних особи. Загальна кількість цінних паперів 6 053 460 шт, загальна номінальна вартість 3 026 730,00 грн. Кількість голосуючих цінних паперів 4 773 285 шт.; 11.. Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного ПАТ "НДУ"станом на 24 годину 19.04.2017р. реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 15 від 10.03.2017р.) у складі: - Ульяницька Тетяна Василівна; - Марченко Юлія Василівна; - Головецька Оксана Олексіївна. До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Головою Реєстраційної комісії Ульяницьку Т.В.; 12. Реєстраційною комісією встановлено наступне: - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 053 460 шт. - Акції, викуплені Товариством відсутні. - Кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 4 773 285 шт. - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає: 4 663 239 голосів, що становить 77,0343 відсотків від загальної кількості акцій (голосів) Товариства, або 97,695 відсотків від голосуючих акцій (голосів) Товариства, що забезпечує кворум Зборів, визначений діючим законодавством України. 13. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 15 від 10.03.2017р.) призначено: - головуючого Зборів - Хомяк Едуарда Анатолійовича; - секретарем Зборів - Стригу Валентину Василівну. 14. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 15 від 10.03.2017р.) ухвалено Порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування). Порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Про обрання лічильної комісії Зборів. 2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками. 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 5. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2016 році. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 17 від 07.04.2017р.) затверджено 5 бюлетенів: В перший бюлетень включене питання порядку денного № 1. Голосування з цього питання здійснюється шляхом простого голосування. В другий бюлетень включене питання порядку денного № 2. Голосування з цього питання здійснюється шляхом простого голосування. В третій бюлетень включене питання порядку денного № 3. Голосування з цього питання здійснюється шляхом простого голосування. В четвертий бюлетень включене питання порядку денного № 4. Голосування з цього питання здійснюється шляхом простого голосування. В п’ятий бюлетень включене питання порядку денного № 5. Голосування з цього питання здійснюється шляхом простого голосування. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії Зборів». СЛУХАЛИ: Пропозицію Головуючого зборів Хомяк Едуарда Анатолійовича щодо персонального складу Лічильної комісії Зборів, яким запропоновано обрати її у наступному складі: Голова комісії - Ульяницька Тетяна Василівна; член комісії - Марченко Юлія Василівна; член комісії - Головецька Оксана Олексіївна. Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного. Було запропоновано підсумки підрахунку голосів по першому питанню порядку денного покласти на реєстраційну комісію Зборів. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. Пропозицію по питанню № 1 поставлено на голосування, бюлетень перший. Підрахунок голосів при голосуванні з першого питання здійснюється реєстраційною комісією. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1) Обрати лічильну комісію у складі: Ульяницька Тетяна Василівна – голова комісії Марченко Юлія Василівна – член комісії Головецька Оксана Олексіївна – член комісії 2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного. Рішення по першому питанню прийняте. Підрахунок голосів при голосуванні з наступних питань здійснює лічильна комісія. По другому питанню порядку денного: «Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками». СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича, який звітував про роботу виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду та проінформував Збори про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. Надійшла пропозиція - затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та визнати роботу Генерального директора задовільною та такою, що цілком відповідає інтересам, та меті діяльності Товариства. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. Пропозицію по питанню № 2 поставлено на голосування, бюлетень другий. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства. Рішення по другому питанню прийняте. По третьому питанню порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками». СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича, який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році. Надійшла пропозиція затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. Пропозицію по питанню № 3 поставлено на голосування, бюлетень третій. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. 2. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Рішення по третьому питанню прийняте. По четвертому питанню порядку денного:«Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік». СЛУХАЛИ: Голову зборів Хомяк Е.А. який запропонував до затвердження річний звіт Товариства за 2016 рік. Учасники зборів були заздалегідь ознайомлені з зазначеним звітом. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. Пропозицію по питанню № 4 поставлено на голосування, бюлетень четвертий. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік. Рішення по четвертому питанню прийняте. По п’ятому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2016 році». СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Османову Ірину Олександрівну, яка доповіла, що фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Запропонувала прибуток, що відображений в фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2016р. у сумі 10 444 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. Пропозицію по питанню № 5 поставлено на голосування, бюлетень п’ятий. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Отриману суму прибутку у розмірі 10444 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Рішення по п’ятому питанню прийняте. Питання порядку денного Зборів вичерпані. Рішення з питань порядку денного Зборів прийняті. Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 28.11.2017
Кворум зборів** 97.695
Опис У звітному періоді відбулися позачергові загальні збори акціонерів. Особа, яка ініціювала проведення позачергових загальних зборів акціонерів - Наглядова Рада Товариства. 1. Дата та час проведення позачергових загальних зборів - «28» листопада 2017 р. о 12:00 годині. 2. Місце проведення позачергових загальних зборів – 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх. 3. Місцезнаходження Товариства: 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1. 4. Місце проведення реєстрації акціонерів: 85721, Донецька обл., Волноваський р- смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх. 5. Загальні збори відбуваються в очній формі. 6. Вид зборів: позачергові. 7. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих позачергових загальних зборах Товариства: 22 листопада 2017 року станом на 24:00 годину. 8. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 2054 особи. Загальна кількість цінних паперів 6 053 460 шт., загальна номінальна вартість 3 026 730,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій 4 773 285 шт. 9. Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» 22.11.2017р. станом на 24 годину, реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 3 від 10.10.2017р.) у складі: Ульяницька Тетяна Василівна; Марченко Юлія Василівна; Головецька Оксана Олексіївна. До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії Ульяницьку Т.В. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 28.11.2017р.). 10. Реєстраційною комісією встановлено наступне: - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 053 460 шт. - Акції, викуплені Товариством відсутні. - Кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 4 773 285 шт. - Для участі у позачергових загальних зборах ПАТ «ВАВК» зареєстровано 12 (дванадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 663 239 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев`ять) штук акцій, з яких усі 4 663 239 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев`ять) штук акцій є голосуючими. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму складає 97,695% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, Збори ПАТ «ВАВК» визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 від 28.11.2017р.) . 11. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 10.10.2017р.) призначено: - головою Зборів - Хомяк Едуарда Анатолійовича; - секретарем Зборів - Стригу Валентину Василівну. 12. Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування». Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 6 від 14.11.2017р.) затверджено 14 бюлетенів. Порядок денний Зборів: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів. 2. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 3. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 5. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для реєстрації статуту в новій редакції у державного реєстратора. 6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції (Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства). 7. Про затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. 9. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення. 14. Про надання повноважень на підписання значних правочинів які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО По першому питанню порядку денного: "Обрання лічильної комісії Зборів". СЛУХАЛИ: Пропозицію Голови зборів щодо персонального складу Лічильної комісії Зборів, яким запропоновано обрати її у наступному складі: Голова комісії Ульяницька Тетяна Василівна; Член комісії Марченко Юлія Василівна; Член комісії Головецька Оксана Олексіївна. Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного. Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило. Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування. Підрахунок голосів при голосуванні з першого питання здійснюється реєстраційною комісією відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №3 від 10.10.2017р.). Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «1) Обрати лічильну комісію у складі: Ульяницька Тетяна Василівна – голова комісії Марченко Юлія Василівна – член комісії Головецька Оксана Олексіївна – член комісії 2) Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного». По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу Товариства». СЛУХАЛИ: Начальник юридичного відділу Товариства Хомяк Едуард Анатолійович доповів, що з 01.05.2016 року вступили в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України від 07.04.2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», якими серед інших знімаються обмеження на існування приватних акціонерних товариств з великою кількістю акціонерів, і запропонував змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство». Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство». По третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства». СЛУХАЛИ: Начальник юридичного відділу Товариства Хомяк Едуард Анатолійович доповів, що через зміну типу Товариства виникає необхідність затвердження нового найменування Товариства. Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Змінити найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства: Повні найменування: - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"; - російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ"; - англійською мовою: PRIVATE JOINT–STOCK COMPANY "VELIKOANADOLSKY REFRACTORY INTEGRATED PLANT". Скорочені найменування: - українською мовою: ПрАТ "ВАВК"; - російською мовою: ЧАО "ВАОК"; - англійською мовою: РrJSC "VRIP"». Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Змінити найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства: Повні найменування: - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"; - російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ"; - англійською мовою: PRIVATE JOINT–STOCK COMPANY "VELIKOANADOLSKY REFRACTORY INTEGRATED PLANT". Скорочені найменування: - українською мовою: ПрАТ "ВАВК"; - російською мовою: ЧАО "ВАОК"; - англійською мовою: РrJSC "VRIP"». По четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції». СЛУХАЛИ: Начальника юридичного відділу Хомяка Е.А. який доповів, що для приведення Статуту у відповідність із змінами в законодавстві України, що відбулися за період від затвердження діючої редакції Статуту Товариства, та зі зміною типу та найменування Товариства з ПАТ «ВАВК» на ПрАТ «ВАВК», яке стає правонаступником ПАТ «ВАВК», необхідно внести відповідні зміни у цей документ. Враховуючи значну кількість змін до Статуту, запропоновано викласти та затвердити його у вигляді нової редакції. Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Згідно зі зміною типу та найменування Товариства з ПАТ «ВАВК» на ПрАТ «ВАВК», яке стає правонаступником ПАТ «ВАВК», внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції». Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Згідно зі зміною типу та найменування Товариства з ПАТ «ВАВК» на ПрАТ «ВАВК», яке стає правонаступником ПАТ «ВАВК», внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції». По п’ятому питанню порядку денного: «Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для реєстрації Статуту в новій редакції у державного реєстратора». СЛУХАЛИ: Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Уповноваженим для підписання Статуту Товариства від імені позачергових загальних зборів акціонерів Товариства затвердити голову позачергових загальних зборів акціонерів Хомяк Едуарда Анатолійовича та секретаря зборів Стригу Валентину Василівну. Для проведення державної реєстрації призначити начальника юридичного відділу Товариства Хомяк Едуарда Анатолійовича». Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Уповноваженим для підписання Статуту Товариства від імені позачергових загальних зборів акціонерів Товариства затвердити голову позачергових загальних зборів акціонерів Хомяк Едуарда Анатолійовича та секретаря зборів Стригу Валентину Василівну. Для проведення державної реєстрації призначити начальника юридичного відділу Товариства Хомяк Едуарда Анатолійовича». По шостому питанню порядку денного: «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції (Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства)». СЛУХАЛИ: Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Затвердити Положення приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»: - про загальні збори акціонерів Товариства; - про наглядову раду Товариства; - про виконавчий орган Товариства». Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Затвердити Положення приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»: - про загальні збори акціонерів Товариства; - про наглядову раду Товариства; - про виконавчий орган Товариства». По сьомому питанню порядку денного: «Про затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства». СЛУХАЛИ: Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Затвердити Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат». Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Затвердити Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат». По восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства». СЛУХАЛИ: Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради: Джоджуа Реваз Анзорович Член Наглядової ради: Каракай Олександр Олександрович Член Наглядової ради: Шатов Євген Станіславович». Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у діючому складі: Голова Наглядової ради: Джоджуа Реваз Анзорович Член Наглядової ради: Каракай Олександр Олександрович Член Наглядової ради: Шатов Євген Станіславович». По дев’ятому питанню порядку денного: «Про обрання членів наглядової ради Товариства». СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів, що у процесі підготовки позачергових загальних зборів були внесені пропозиції щодо трьох кандидатур, які вказані у бюлетенях для голосування. Відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду Товариства, доповів про термін повноважень Наглядової ради та кількісний склад. Надав інформацію про кандидатів в члени наглядової ради Товариства: Кандидат 1. Джоджуа Реваз Анзорович. Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1979. Освіта вища ДонДМУ ім.М.Горького, Лікарська справа. ДонНТУ, Економіка підприємства. ДонНУЕіТ ім.М.Туган-Барановського, Кандидат економічних наук. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: ПАТ "КРВЗ" директор з економіки та фінансів, генеральний директор. З березня 2017 року по теперішній час – ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» заступник генерального директора зі стратегії та розвитку. Загальний стаж роботи років 15, стаж керівної роботи 14 років. Кандидат 2. Каракай Олександр Олександрович. Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1980. Освіта вища ДонНУЕіТ ім.М.Туган-Барановського, Облік і аудит.Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: КП «Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва» - головний бухгалтер, начальник департаменту з організації закупівель; ПАТ «КРВЗ» - директор з економіки та фінансів. З березня 2017 року по теперішній час – ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» заступник генерального директора з фінансів та аналізу. Загальний стаж роботи років 15, стаж керівної роботи 14 років. Кандидат 3. Шатов Євген Станіславович. Фізична особа є представником акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1980. Освіта вища ДонЕМ технікум, Технік-механік. ДонІСО, Психологія. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: ТОВ «АРГУС» - заступник директора з кадрів і соціальних питань по теперішній час. Загальний стаж роботи років 15, стаж керівної роботи 4 роки. Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства у кількісному складі 3 особи, на термін 3 роки. Дата вступу до повноважень членів наглядової ради Товариства з моменту прийняття рішення. 1. Член Наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович. 2. Член Наглядової ради Каракай Олександр Олександрович. 3. Член Наглядової ради Шатов Євген Станіславович». Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування. Підсумки кумулятивного голосування до складу Наглядової ради Кількість кумулятивних голосів загалом за дійсними бюлетенями 13 989 717 Подано голосів «ЗА» кандидатів: 1. Джоджуа Реваз Анзорович – 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів за дійсними бюлетенями 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. 2. Каракай Олександр Олександрович – 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. 3. Шатов Євген Станіславович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт. Прийнято рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства у кількісному складі 3 особи, на термін 3 роки. Дата вступу до повноважень членів наглядової ради Товариства з моменту прийняття рішення. 1. Член Наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович 2. Член Наглядової ради Каракай Олександр Олександрович 3. Член Наглядової ради Шатов Євген Станіславович». По десятому питанню порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів». СЛУХАЛИ: Голова зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами новообраної Наглядової ради. Уповноваженим для підписання договорів з членами новообраної Наглядової ради затвердити генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича. Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Уповноваженим для підписання договорів з членами наглядової ради затвердити генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича». Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Уповноваженим для підписання договорів з членами наглядової ради затвердити генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича». По одинадцятому питанню порядку денного: «Про обрання членів ревізійної комісії Товариства». СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів що у процесі підготовки позачергових загальних зборів були внесені пропозиції щодо трьох кандидатур, які вказані у бюлетенях для голосування. Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства, доповів про термін повноважень Ревізійної комісії та кількісний склад. Надав інформацію про кандидатів в члени ревізійної комісії Товариства. Всі кандидати є представниками акціонера ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента складає 44,248066%. Кандидат 1. Фізична особа Горбатенко Дмитро Геннадійович. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1982. Освіта вища ДонНУ, Фінанси. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: ПАТ «КрВЗ» начальник КРВ; ПАТ «КДЗ» начальник КРВ по теперішній час. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 12 років. Кандидат 2. Фізична особа Беспятий Володимир Сергійович. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1976. Освіта вища ХНУВС, Правознавство. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: ПрАТ «ДМЗ» начальник СБ; ПАТ «ВАВК» начальник КРВ, заступник начальника КРВ по теперішній час. Загальний стаж роботи 25 років, стаж керівної роботи 11 років. Кандидат 3. Фізична особа Нірець Олексій Валерійович. Фізична особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Рік народження 1975. Освіта вища ДонНУ, Правознавство. Найменування підприємств та попередні посади, які займав останні 5 років: ПАТ «КВЗ» начальник КРВ; ПАТ «ДВЗ» начальник КРВ; ПАТ «ВАВК» заступник начальника КРВ; начальник КРВ по теперішній час. Загальний стаж роботи 25 років, стаж керівної роботи 5 років. Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Обрати ревізійну комісію Товариства у кількісному складі 3 особи на термін 3 роки. Дата вступу до повноважень членів ревізійної комісії Товариства з моменту прийняття рішення. 1. Член Ревізійної комісії Горбатенко Дмитро Геннадійович. 2. Член Ревізійної комісії Беспятий Володимир Сергійович. 3. Член Ревізійної комісії Нірець Олексій Валерійович». Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування. Підсумки кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії. Кількість кумулятивних голосів загалом за дійсними бюлетенями 13 989 717 Подано голосів «ЗА» кандидатів: 1. Горбатенко Дмитро Геннадійович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів за дійсними бюлетенями 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. 2. Беспятий Володимир Сергійович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. 3. Нірець Олексій Валерійович - 4 663 239 голосів, від загальної кількості кумулятивних голосів 33,33 % ; від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах 33,33 %. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт. Прийнято рішення: «Обрати ревізійну комісію Товариства у кількісному складі 3 особи, на термін 3 роки. Дата вступу до повноважень членів ревізійної комісії Товариства з моменту прийняття рішення. 1. Член Ревізійної комісії Горбатенко Дмитро Геннадійович. 2. Член Ревізійної комісії Беспятий Володимир Сергійович. 3. Член Ревізійної комісії Нірець Олексій Валерійович». По дванадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства». СЛУХАЛИ: Голова зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства. Ознайомив присутніх з умовами цивільно-правових договорів. Уповноваженим для підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства запропонував затвердити генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича. Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноваженим для підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства затвердити генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича». Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноваженим для підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства затвердити генерального директора Товариства Голубєва Дмитра Олексійовича». По тринадцятому питанню порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення». СЛУХАЛИ: Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів на суму що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення: - реалізація продукції власного виробництва - граничною сукупною вартістю 360 млн. грн. - придбання природного газу - граничною сукупною вартістю 70 млн. грн. - купівлі сировини - граничною сукупною вартістю 60 млн. грн. - закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю 80 млн. грн.». Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Більш як 50 (п’ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів ПАТ «ВАВК» від їх загальної кількості, згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення: - реалізація продукції власного виробництва - граничною сукупною вартістю 360 млн. грн. - придбання природного газу - граничною сукупною вартістю 70 млн. грн. - купівлі сировини - граничною сукупною вартістю 60 млн. грн. - закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю 80 млн. грн.». По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Про надання повноважень на підписання значних правочинів які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення». СЛУХАЛИ: Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування. На голосування поставлений наступний проект рішення: «Надати генеральному директору Голубєву Д.О. повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення». Голосування проводилося бюлетенем № 14 для голосування. Голосування: "За" 4 663 239 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; "Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Утримались" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Не брали участі у голосуванні" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; "Визнані недійсними" 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВАВК», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення: «Надати генеральному директору Голубєву Д.О. повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення». Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова позачергових загальних зборів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосив збори закритими. Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило будь яких зауважень та пропозицій.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.