ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00191721
Територія   за КОАТУУ 1421555600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20
Середня кількість працівників1 880    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вулиця Заводська, будинок 1, смт.Володимирiвка, Волноваський р-н, Донецька обл., Донецька область, 85721, Україна, 062 4445000
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 1
первісна вартість 1001 148 148
накопичена амортизація 1002 145 147
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4610 4510
Основні засоби: 1010 44391 42557
первісна вартість 1011 140422 145372
знос 1012 96031 102815
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 1315 2566
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 50319 49634
II. Оборотні активи
Запаси 1100 57013 79328
Виробничі запаси 1101 37764 40846
Незавершене виробництво 1102 2514 9509
Готова продукція 1103 15808 28198
Товари 1104 927 775
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 68018 96147
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
749 397
з бюджетом 1135 16 19
у тому числі з податку на прибуток 1136 16 19
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7554 7637
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 28500
Гроші та їх еквіваленти 1165 678 86
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 678 86
Витрати майбутніх періодів 1170 81 74
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 1854 1081
Усього за розділом II 1195 135963 213269
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 8 8
Баланс 1300 186290 262911

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3027 3027
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 12171 12172
Додатковий капітал 1410 18 15
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1000 1000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14288 51290
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 30504 67504
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 2020 2020
Векселі видані 1605 10127 22628
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 86686 113947
за розрахунками з бюджетом 1620 825 1229
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 7377 7701
за розрахунками з оплати праці 1630 3277 3906
за одержаними авансами 1635 752 1182
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 5243 7584
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 39479 35210
Усього за розділом IІІ 1695 155786 195407
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 186290 262911

Примітки: Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"


Керівник

 

(підпис)

Голубєв Дмитро Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Османова Ірина Олександрівна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.