ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ 00191721

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
341285 270521
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5399 3669
Надходження від повернення авансів 3020 62 38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 16 18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 549 98
Надходження від операційної оренди 3040 504 314
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 41763 22438
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 303898 ) ( 238086 )
Праці 3105 ( 40350 ) ( 31264 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14196 ) ( 11927 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12251 ) ( 7871 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 397 ) ( 749 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2201 ) ( 1111 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 16285 6088
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2752 ) ( 1132 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2752 -1132
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 4979 4727
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 37500 37
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 19648 ) ( 8738 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 5487 ) ( 667 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 31455 ) ( 200 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -14111 -4841
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -578 115
Залишок коштів на початок року 3405 678 552
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -14 11
Залишок коштів на кінець року 3415 86 678

Примітки: Згiдно з МСБО 7 суб’єкт господарювання може застосовувати прямий або непрямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про грошовi потоки. ПРАТ "ВАВК" застосував прямий метод.


Керівник

 

(підпис)

Голубєв Дмитро Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Османова Ірина Олександрівна