ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 0
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Голубєв Д.О.

(прізвище та ініціали керівника)

 Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  
4. Місцезнаходження емітента Україна, 85721, Донецька область, Волноваський, смт. Володимирiвка, вулиця Заводська, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента 062 4445000, відсутній
6. Адреса електронної пошти vaok@gir.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
03.04.2019
Протокол Загальних зборів акціонерів № протокол №3 вiд 03.04.2019 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://vaok.pat.ua

 

03.04.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)