ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Органами управління Товариством є Загальні збори акціонерів (вищий орган Товариства), Наглядова Рада (наглядовий орган Товариства) і Дирекція (колегіальний виконавчий орган Товариства). До складу Дирекції входить Генеральний директор, директор з фінансів і економіки, начальник юридичного відділу. Організаційна структура управління ПрАТ "ВАВК" на дату надання інформації наступна. Генеральному директору підпорядковані: головний інженер, головний технолог, директор з виробництва, заступник генерального директора з якості, директор по персоналу, директор з гірничих робіт, відділ управління справами, заступник генерального директора з охорони праці, яким в свою чергу підпорядковані цехи, відділи, служби. Головному інженеру підпорядковані: проектно-конструкторський відділ, лабораторія захисту повітряного басейну, заступник головного інженера з капітальних ремонтів, залізничний цех та цех безрейкового транспорту; головний механік, якому в свою чергу підпорядковані відділ головного механіка, ремонтно-механічний цех, ділянка по ремонту обладнання; головний енергетик, в підпорядкуванні якого знаходяться енергетичний цех, відділ головного енергетика, енергослужба, електротехнічна лабораторія, головний метролог. Головному технологу підпорядковується технічний відділ, науково-дослідницька група, теплотехничне бюро, технологічна група. Директору з фінансів і економіки підпорядковується відділ збуту, відділ матеріально-технічного постачання, планово-економічний відділ, фінансовий відділ, цех громадського харчування, головна бухгалтерія, контрольно-ревізийний відділ, відділ по обліку виробництва готової продукції. Директору з виробництва підпорядковується виробничий відділ, вогнетривкий цех №1, №2,№3, диспетчерська служба відеоконтролю. Директору з якості підпорядковується відділ технічного контролю, центральна заводська лабораторія. Директору по персоналу підпорядковується відділ з організаціїі праці і заробітної плати, відділ кадрів та техничного навчання, гуртожиток. У звітному періоді Товариство дочірні підприємства, представництва, філії та інші відокремлені структурні підрозділи не створювало.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 889 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працівників - середня чисельнiсть працюючих по цивiльно - правовим договорам 12 осіб; - середня чисельнiсть працюючих за сумiсництвом 41 особа. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2018 рiк 71 432,3 тис. грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2017 рік 49477,2 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2016 рік 36 075,8 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2015 рік 29 164,1 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2014 рік 26 793,4 тис.грн. У звітному періоді відбулося збільшення розміру фонду оплати праці, відносно попереднього року на 21 995,1 тис.грн., пов’язано зі збільшенням, згідно законодавству, мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 року- 3723,00 грн., збільшення годинних тарифних ставок з 01.06.2018року на 15%, зростанням середньої чисельності робітників на 62 людини. Данi за останнi 5 рокiв про середньооблiкову чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу підприємства (осiб): 2014р. 761; 2015р. 760, 2016р. 816; 2017р. 809; 2018р. 889, у тому числі, промислово виробничій персонал (осiб): 2013р. 691; 2014р. 750; 2015р. 750; 2016р. 806; 2017р.800; 2018р. 880. Середня заробітна плата (по середній чисельності в еквіваленті повної зайнятості ) за останні 5 років : 2014р. 3037,8грн.; 2015р. 3219,0грн.; 2016р. 3630,8 грн.; 2017р.4896,8 грн.; 2018р. 6711,0 грн. Кадрова політика в напрямку професійного навчання працівників цілеспрямована на формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дає змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва. Кадрова політика у сфері професійного розвитку працівників формується за принципами: - доступності професійного розвитку працівникам; - вільного вибору Товариством форм і методів забезпечення професійного розвитку працівників з урахуванням специфіки їх роботи; - додержання інтересів працівника; - безперервності процесу професійного розвитку працівників протягом усього періоду трудової діяльності. Основними напрямами діяльності Товариства у сфері професійного розвитку працівників є: - розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників; - визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників; - розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників; - організація професійного навчання працівників; - добір педагогічних кадрів та фахівців для проведення професійного навчання працівників безпосередньо у Товаристві; - ведення первинного та статистичного обліку кількості працівників, зокрема тих, які пройшли професійне навчання; - стимулювання професійного зростання працівників; - забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у Товаристві або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж один раз на п'ять років; - визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення; - проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників. Для виконання програми навчання на 2019 рік затверджені: • план професійно-технічного навчання персоналу на 2019 рік; • план первинної підготовки, перепідготовки; • план навчання на курсах цільового навчання; • план навчання керівних працівників і спеціалістів підприємства; • план навчання та атестація працівників комбінату на семінарах. Функції з організації професійного навчання покладені на інженера з підготовки кадрів відділку кадрів та технічного навчання. Професійне навчання працівників за робітничими професіями забезпечується шляхом: - курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах; - індивідуального навчання, що передбачає навчання на робочому місці під керівництвом кваліфікованих робітників - інструкторів виробничого навчання. Майстри виробничого навчання мають вищу освіту та стаж роботи за відповідною спеціальністю не менш як три роки. Інструктори виробничого навчання із складу кваліфікованих робітників мають стаж роботи за професією не менш як три роки та рівень кваліфікації (розряд, клас, категорію) не нижчий, ніж передбачено навчальними планами і програмами, за якими здійснюється навчання робітників. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам підприємства, Товариство здiйснює заходи пов'язанi з пiдвищенням квалiфiкацiї працiвникiв. Показники пiдготовки кадрiв у звiтному 2018 роцi наступнi: 1. Первина підготовка, перепідготовка усього 108 осіб, у тому числi: - первинна підготовка 23 особи; - перепідготовка 85 осіб. 2. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, всього 120 осіб, у тому числi: - на виробничо-технічних курсах 48 осіб; - на курсах цільового призначення 33 особи; - на семінарах 39 осіб. 3. Пiдвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв та спецiалiстiв, усього 196 осіб , у тому числi: - з вiдривом вiд підприємства у навчальних центрах 26 осiб. Усього 424 особи (було заплановано 358 осіб). Програма пiдготовки кадрiв на 2019 рiк наступна: 1. Первина підготовка, перепідготовка усього 131 особа, у тому числi : - первинна підготовка 25 осіб; - перепідготовка 106 осіб; - з відривом від підприємства немає. 2. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, всього 213 осіб, у тому числi: - на семінарах 30 осіб; - на курсах цiльового призначення 183 особи. 3. Пiдвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв та спецiалiстiв , усього 59 осіб, у тому числi : - на пiдприємствi 46 осіб; - з вiдривом вiд підприємства у навчальних центрах 13 осiб; Усього 403 особи.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання У звітному 2018 році Товариство до будь- яких обєднань підприємств не входить
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності У звітному періоді емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь- яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство зареєстровано на території України і здійснює ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України «О внесенні змін до Закону України «Про бухгалтерський Облік і фінансову звітність в Україні» від 12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облік і звітність в Україні (ПСБО); його функціональною валютою є українська гривня. На підприємстві видано Наказ «Про облікову політику» . Облікова політика протягом звітного періоду, була незмінною. Визнання і оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до вимог МСБО. При складані фінансової звітності товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника. У відповідності до МСФЗ облікова політика це сукупність принципів, стандартів, правил, методів і процедур обліку, які застосовуються підприємством при підготовці фінансової звітності, веденні бухгалтерського обліку, а також при плануванні виробництва і реалізації продукції, розробці прогнозів і бізнес-планів. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна (квартальна) звітність складається з наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс складається на останній день звітного періоду (квартал, рік). Бухгалтерський облік активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат ведеться з використанням Робочого плану рахунків. Для забезпечення достовірності облікових даних перед складанням річної звітності проводиться інвентаризація активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.94г. (зі змінами та доповненнями). Облікова політика підприємства будується на основі таких основоположних принципах: - підприємство повинно готувати фінансову звітність, за винятком звіту про рух грошових коштів, на основі принципу нарахування, який полягає у визнанні операцій та інших подій у тому періоді, в якому вони мали місце, незалежно від того, коли надійшли або були передані грошові кошти; - елементи фінансової звітності визнаються, коли вони задовольняють визначення і критерії визнання, представленим в Концепції МСФО; - відповідності доходів і витрат - доходи і витрати визнаються у фінансовій звітності того періоду, в якому вони були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення; витрати визнаються в періоді визнання відповідних доходів; - безперервність діяльності підприємства розглядається як безперервна протягом наступних дванадцяти місяців діяльність, а також не існує жодних намірів та зобов'язань ліквідувати або зупинити діяльність підприємства. У разі наміру керівництва припинити будь-яким чином будь-які види діяльності або операції, відображення господарських операцій в звітності здійснюється відповідно до вимог спеціального стандарту IFRS 5; - суттєвість - це допущення або спотворення інформації про статті фінансової звітності які можуть, як кожне окремо, так і в сукупності, вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі цієї фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру конкретного допущення або спотворення інформації, оцінюваних в контексті супутніх обставин. Фінансова звітність за 2018 рік була підготовлена відповідно вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності. Визнання і оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до вимог МСФЗ. Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку із застосуванням програмного продукту "1-С Бухгалтерія". Керівник Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-ХIV. Валютою обліку і звітності для цілей підготовки фінансової звітності є Національна валюта України гривня, закруглена до тисяч. Податкова звітність складається в гривнях без копійок. При складані фінансової звітності Товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника. У звітному періоді на підставі наказу №285 від 27.09.2018р. була проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Виробничі потужності Товариства знаходяться на території, прилеглій до території проведення заходів антитерористичної операції (АТО). Такі події та умови вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Але, управлінським персоналом вжито достатньо необхідних заходів для забезпечення стабільного функціонування та розвитку Товариства в осяжному майбутньому. Управлінській персонал не планує ліквідувати та припинити діяльність Товариства. Необоротні активи. Нематеріальні активи на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСБО № 38 «Нематеріальні активи». При первісному визнанні в фактичну вартість основних засобів і нематеріальних активів, включаються всі витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням відповідного активу. У фактичну вартість активів, зведених (споруджених) власними силами включаються витрати на матеріали, прямі витрати на оплату праці, всі інші витрати безпосередньо пов'язані з приведення активів в робочий стан для використання їх за призначенням, витрати на демонтаж і переміщення активів і відновлення займаної ними ділянки, і капіталізовані витрати на позики. Витрати на придбання программного забезпечення, нерозривно пов'язаного з функціональним призначенням відповідного обладнання, капіталізуються у вартості цього обладнання. Ліквідаційна вартість визначається як вартість вигідної реалізації матеріалів, отриманих від демонтажу об’єктів основних засобів. Прийняті методи та розрахункові терміни корисної служби об'єктів, забезпечують користувачів фінансової звітності доступом до інформації, що дозволяє її аналізувати. Об'єкти, які відповідають визначенню основних засобів, але мають незначну вартість, списуються на витрати в момент їх передачі в експлуатацію. Витрати на поточне обслуговування основних засобів визнаються у витратах у тому періоді, в якому вони були понесені. Знос нараховується на суму, що амортизується і є вартістю придбання активу, або іншу вартість, яка використовується замість вартості придбання, за вирахуванням ліквідаційної вартості. Для нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів товариство використовує прямолінійний метод. Облік нематеріальних активів. Нематеріальні активи на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФЗ № 38 "Нематеріальні активи". Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, який встановлюється підприємством. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів не визначається. Визнання, склад, повнота оцінки нематеріальних активів, відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації), реалізації та іншого вибуття відповідають МСФО № 38 "Нематеріальні активи". Облік основних засобів. Основні засоби на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСФО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; інші необоротні матеріальні активи. Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Об'єкт основних визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів відображаються в обліку по історичної собівартості. Витрати, що пов'язані з ремонтом основних засобів відносяться на витрати періоду. Ліквідаційна вартість основних засобів не визначається. До складу основних засобів відповідної групи зараховуються матеріальні активи, які використовуються підприємством з метою використання їх в процесі виробництва продукції, постачання товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій, і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і вартістю більш ніж 2500 грн. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включені активи, які використовуються на підприємстві більш ніж один рік або операційний цикл та вартістю до 2500 грн. Амортизація нараховується в розмірі 100% в момент передачі до експлуатації. Аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно до наказу Міністерства статистики від 29.12.1995р. № 352 із застосуванням типових форм первинної облікової документації. Об'єктом амортизації є основні засоби. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати пов'язані з реконструкцією і зведенням об'єктів основних засобів капіталізувалися на рахунках "Капітальні інвестиції". При нарахуванні амортизації підприємство використовує норми і методи нарахування амортизації, передбачені МСФО 16 "Основні засоби", а саме прямолінійний метод. Протягом звітного періоду методи нарахування амортизації були незмінними. На підприємстві аналітичний і синтетичний облік основних засобів, усi операцiї з надходження, зносу (амортизацiї), реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до МСФО 16 "Основнi засоби". Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне обслуговування і витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Облік фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. З метою складання фінансової звітності класифікуються за категоріями: • призначені для торгівлі; • утримувані до погашення; • наявні для продажу. Інвестиції, що мають фіксований термін погашення і утримувані до погашення, обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю. Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відкладений податки і визнаються в прибутку або збитку за рік. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний і попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до винятка, існуючого для первісного визнання, відкладені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання за операціями, не пов’язаними із об’єднаннями бізнесу, якщо такі не роблять впливу ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Балансова величина відкладеного податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду і застосування яких очікується в період відновлення тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань. Розрахунки проводяться згідно з МСФО 12 "Податок на прибуток". Облік оборотних активів. Облік запасів на підприємстві здійснюється згідно з до МСБО 2. Для цілей бухгалтерського обліку запасів включають: основні і допоміжні матеріали, малоцінні, швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані виробничі запаси і товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, яка визначається згідно до МСБО 2. Транспортно-заготівельні витрати включаються в первинну вартість придбаних запасів. При передачі у виробництво, продажу або вибутті виробничих запасів застосовується метод FIFО. Списання готової продукції до реалізації, сировини та палива у виробництво проводиться по методу середньозваженої вартості, при вибутті товарів в громадському харчуванні застосовується метод ціни продажу. Списання матеріалів проводиться на підставі встановлених лімітів, актів на списання, які підписуються уповноваженими особами та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються підприємством на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Вартість переданих в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, відповідно до вимог МСФО 2 "Запаси", виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів. Інформація відображається в примітках до фінансової звітності згідно з аналітичними даними і до МСБО 2. Облікова політика в частині оцінки вибуття запасів, здійснюється згідно з до МСБО 2. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво та готова продукція відображається у фінансовій звітності за фактичною собівартістю. Для калькулювання фактичної собівартості продукції, що випускається на Товаристві застосовується попередільний та позамовний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в один переділ по кожному основному цеху. Облік дебіторської заборгованості. Поточна дебіторська заборгованість за товари і послуги признається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації і оцінюється по первинній вартості. У балансі на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається по чистій реалізаційній. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за наступними термінами: до 3-х місяців; від 3-х до 6-ти місяців; від 6-ти до 12 місяців; понад 12 місяців. Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних періодів і враховуючи наявність об’єктивних свідчень того, що Товариство не зможе стягнути дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається згідно з МСФО. Необоротні активи та групи вибуття, які утримуються для продажу, та припинена діяльність. Необоротні активи та групи вибуття визнаються на підприємстві відповідно до МСФО "Необоротні активи", утримувані для продажу, та припинена діяльність», коли очікується отримати економічні вигоди від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у їх теперішньому стані; здійснення їх продажу має високу ймовірність, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості. Облік власного капіталу. З метою бухгалтерського обліку статутний фонд відображаються на рахунку 40 "Статутний капітал". Розрахунок вартості чистих активів проводиться на підставі даних бухгалтерської звітності, та згідно Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Облік довгострокових та поточних зобов'язань. Зобов'язання признаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує імовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення. Довгострокові фінансові зобов’язання в системі МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що гроші мають тимчасову вартість (тобто поточна вартість майбутніх фінансових потоків може істотно відрізнятися від їх номінальної вартості), для забезпечення порівнянності фінансової звітності являється необхідність в дисконтуванні. Дисконтування - це приведення майбутніх грошових потоків до поточного періоду з урахуванням зміни вартості грошей з плином часу. Визнання, облік та оцінка зобов’язань підприємства відображається згідно МСФО 37 "Зобов'язання", Облік доходів і витрат. Доходи відображаються в фінансовій звітності відповідно до вимог МСФО 18 "Доходи". Доход відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Витрати відображаються відповідно до вимог МСФО. Податковий облік доходів і витрат ведеться згідно з Законом України "Податковий Кодекс України" 32755-VI від 2.12.2010р. Інформація про доходи і витрати відображена у Звіті про фінансові результати, форма № 2. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового доходу товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах, згідно Податкового Кодексу України. Підприємство є платником податку на додану вартість
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Сферою діяльності ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» є виробництво вогнетривкої продукції, алюмосилiкатних шамотних виробiв, призначених для футеровки внутрiшнiх поверхонь доменних, мартенiвських і коксових печей, залiзорозливних і чугуновозних ковшiв, вагранок, виготовленнi набивних мас, шамоту, каолiну, порошкiв, мертелiв, надання послуг юридичним особам, населенню (оренда транспорту та інші), зовнішньоекономічна діяльність. З усього розмаїття вогнетривів, що використовуються на вітчизняних підприємствах, значна частка припадає на алюмосилікатні вироби. Їх хіміко-мінеральний склад і відпрацьовані технології виготовлення дозволяють добиватися високої термічної і антикорозійної стійкості, стійкості до проникнення шлаку та металу, уникати утворення тріщин після нагрівання і охолоджування. Це забезпечує тривалий термін служби футеровки й її рівномірний знос. Саме ці якості і необхідні для чорної і кольорової металургії, для коксохімічного виробництва, випалу цементу, в установках високотемпературних хімічних процесів та ін. На підставі аналізу потреб в вогнетривкій продукції гірничо - металургійним комплексом та іншими галузями, на підприємстві прогнозується виробництво вогнетривкої продукції і мелених матеріалів. ПрАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" виробляє вогнетривкі вироби: нормальні, складні, особоскладні, ковшові, чугуновозні, доменні, коксові, легковагі, шамотно-цементні, вироби для рекуператорів, повітронагрівальні, кислотривкі, гніздові, високоглиноземисті, БМКП-80; а також мелені порошки: ММЛ-65-1; ММК-74-2; МШ-28, 36,39,42,45, ПШКА, ПШКВЕ. Шамотно-каолінові вогнетриви стійкі до корозії і забезпечують рівномірний знос футеровки, стійкі до проникнення шлаку та металу, не мають тріщин після нагрівання й охолодження, мають тривалий термін служби, що забезпечує економію витрат на утримання теплових агрегатів і ковшів для розливання металу. Діапазон використання вогнетривів, що виготовляються комбінатом, досить великий. Вироби виробництва Великоанадольського вогнетривкого комбінату використовуються у таких галузях промисловості як металургійна, машинобудівна, коксохімічна, скляна, харчова, у теплоенергетиці та енергозбереженні, будівництві та ін. Пріоритетні сегменти ринку – металургійні та коксохімічні підприємства України та зарубіжжя, будівничі компанії. Ринок збуту зосереджений на підприємствах Україні, країнах СНД, експортуються більш ніж 20 країнам далекого зарубіжжя. За 2018р відвантаження продукції ПрАТ «Великоанадольський вогнетривких комбінат» склало 75,1% по Україні, на експорт - 24,9%, в порівнянні з 2017р - по Україні 82,7%, на експорт - 17,3%. Виробництво і постачання продукції як на український ринок так і за кордон в порівнянні 2017 роком значно збільшилася. Номенклатура виробів, що постачаються розширюється. Основними споживачами у звітному 2018 році були ПРАТ «Запоріжкокс», ПРАТ «Авдіївський КХЗ», ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», «ПАТ «Запоріжсталь», ПРАТ «Азовсталь», ПРАТ «Дніпровський металургійний комбінат», ПРАТ ММК ім. Ілліча. Пошук нових ринків збуту відбувається за рахунок впровадження нових видів шамотної вогнетривкої продукції, а так само шляхом налагодження партнерських відносин серед інших споживачів. В даний час за результатами 2018 р підприємство ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» займає перше місце на ринку шамотних вогнетривів України. Частка поставок вогнетривкої шамотної продукції ПрАТ «ВАВК» становить 38% на ринкуУкраїни. Основними конкурентами комбінату є ВАТ «Запорізький вогнетривкий завод» - частка поставок вогнетривкої шамотної продукції на ринку України - 28,4% та ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» - 25,9%. Збут продукції здійснюється за допомогою керівної компанії ООО «ГІР Інтернешнл». В умовах ринкових відносин і конкурентного середовища ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» постійно контролює рівень цін на вогнетривку шамотну продукцію та їх динаміку в цілях збереження співвідношення між ринковою ціною та собівартістю продукції. В даний час у ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» практично з усіма підприємствами в Україні, які споживають вогнетривкі вироби, налагоджені партнерські відносини з постачання продукції. Робота будується на принципах збереження наявних споживачів, а також залучення нових, за рахунок якості шамотної вогнетривкої продукції та впровадження нових видів шамотної вогнетривкої продукції. Основні постачальники сировини: ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», ПАТ Дружківське рудоуправління, ПАТ Кіровоградське рудоуправління, ПАТ «Веско», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування Iнформацiя про придбання активiв за останнi 5 рокiв. За 2018 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 7189 тис.грн., у тому числi: а) машини та обладнання 5945 тис.грн.; б) iнструменти, прилади, інвентар 69 тис.грн.; в) малоцінні необоротні матерiальнi активи 70 тис.грн.; г) транспортні засоби 1031 тис.грн.; д) бібліотечні фонди 1 тис. грн.; е) будинки, споруди та передавальні пристрої 73 тис.грн. За 2017 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 5092 тис.грн., у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 47 тис.грн.; б) машини та обладнання 3817 тис.грн.; в) iнструменти, прилади, iнвентар -.; г) малоцінні необоротні матерiальнi активи 170 тис.грн.; д) транспортні засоби 1058 тис.грн. За 2016 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 5654 тис.грн., у тому числi: а) машини та обладнання 4328 тис.грн.; б) iнструменти, прилади, інвентар 96 тис.грн.; в) малоцінні необоротні матерiальнi активи 18 тис.грн.; г) транспортні засоби 1211 тис.грн.; д) бібліотечні фонди 1 тис. грн. За 2015 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 3283 тис.грн., у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 86 тис. грн.; б) машини та обладнання 3137 тис.грн.; в) iнструменти, прилади, інвентар 17 тис.грн.; г) малоцінні необоротні матерiальнi активи 30 тис.грн.; д) транспортні засоби 12 тис.грн.; е) бібліотечні фонди 1 тис.грн. За 2014 рік Товариством було придбано (введено) основних фондiв на суму 1427 тис.грн., у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 382 тис. грн.; б) машини та обладнання 969 тис.грн.; в) iнструменти, прилади, інвентар 27 тис.грн.; г) малоцінні необоротні матерiальнi активи 13 тис.грн.; д) транспортні засоби 23 тис.грн.; е) інші необоротні матеріальні активи 13 тис. грн. За останi 5 рокiв були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Протягом 2018 року вибуло основних засобiв на суму 61 тис.грн. зi зносом 49 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 55 тис. грн. зі зносом 43 тис.грн; б) бібліотечні фонди 6тис.грн. зі зносом 6 тис.грн. Протягом 2017 року вибуло основних засобiв на суму 142 тис.грн. зi зносом 128 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 57 тис.грн. зi зносом 43 тис.грн; б) машини та обладнання 8 тис.грн. зi зносом 8 тис.грн; в) транспортнi засоби 32 тис.грн. зi зносом 32 тис. грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентар 27 тис.грн. зi зносом 27 тис.грн; д) бібліотечні фонди 12 тис. грн. зі зносом 12 тис.грн.; е) малоцінні необоротнi матерiальнi активи 6 тис.грн. зi зносом 6тис.грн. Протягом 2016 року вибуло основних засобiв на суму 227 тис.грн. зi зносом 225 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальнi пристрої 73 тис. грн. зі зносом 73 тис.грн; б)машини та обладнання 130 тис.грн. зi зносом 128 тис.грн; в) малоцінні необоротнi матерiальнi активи 3 тис.грн. зi зносом 3 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентар 19 тис.грн. зі зносом 19 тис.грн.; д) бібліотечні фонди 2 тис.грн. зі зносом 2 тис.грн. Протягом 2015 року вибуло основних засобiв на суму 286 тис.грн. зi зносом 286 тис.грн у тому числi: а) машини та обладнання 120 тис.грн. зi зносом 120 тис.грн; б) транспортнi засоби 164 тис.грн. зi зносом 164 тис. грн.; в) малоцінні необоротнi матерiальнi активи 2 тис.грн. зi зносом 2 тис.грн. Протягом 2014 року вибуло основних засобiв на суму 91 тис.грн. зi зносом 52 тис.грн у тому числi: а) машини та обладнання 1 тис.грн. зi зносом 1 тис.грн; б) транспортнi засоби 90 тис.грн. зi зносом 51 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основні засоби на підприємстві для цілей обліку класифікуються і відображаються в обліку згідно МСБО 16 «Основні засоби». Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; інші необоротні матеріальні активи. Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Об'єкт основних визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів відображаються в обліку по історичної собівартості. Витрати, що пов'язані з ремонтом основних засобів відносяться на витрати періоду. Ліквідаційна вартість основних засобів не визначається. До складу основних засобів відповідної групи зараховуються матеріальні активи, які використовуються підприємством з метою використання їх в процесі виробництва продукції, постачання товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій, і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і вартістю більш ніж 6000 грн. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включені активи, які використовуються на підприємстві більш ніж один рік або операційний цикл та вартістю до 6000 грн. Амортизація нараховується в розмірі 100% в момент передачі до експлуатації. Аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно до наказу Міністерства статистики від 29.12.1995р. № 352 із застосуванням типових форм первинної облікової документації. Об'єктом амортизації є основні засоби. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати пов'язані з реконструкцією і зведенням об'єктів основних засобів капіталізувалися на рахунках «Капітальні інвестиції». При нарахуванні амортизації підприємство використовує норми і методи нарахування амортизації, передбачені МСБО 16 «Основні засоби», а саме прямолінійний метод. Протягом звітного періоду методи нарахування амортизації були незмінними. На підприємстві аналітичний і синтетичний облік основних засобів, усi операцiї з надходження, зносу (амортизацiї), реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне обслуговування і витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Використовуються в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за 2018 рiк не було. Протягом звiтного перiоду введено основних засобiв на суму 7189 тис. грн у тому числi: будинки, споруди i передавальнi пристрої 73 тис. грн; транспортні засоби 1031 тис.грн; машини та обладнання 5945 тис. грн; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 70 тис. грн.. бібліотечні фонди 1 тис.грн. Залишок "Капiтальних iнвестицiй" на кiнець звiтного року складає 6344 тис.грн. , у тому числi : капiтальне будiвництво 1332 тис. грн.; придбання (виготовлення) основних засобiв 4405 тис. грн.; придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 5 тис. грн.; придбання (створення) нематеріальних активів 34 тис.грн.; інші 568тис.грн. Протягом звiтного перiоду вибуло основних засобiв на суму 61 тис.грн. зi зносом 49 тис.грн., у тому числi: будинки та споруди 55 тис.грн. зi зносом 43 тис. грн.; бібліотечні фонди 6 тис.грн зі зносом 6 тис.грн Станом на 31.12.2018р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 152500 тис. грн., у тому числі: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 64481 тис. грн; б) машини та обладнання 78420 тис.грн.; в) транспортнi засоби 7508 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 1488 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 41 тис.грн.; е) iншi основнi засоби 4тис.грн.; ж) бiблiотечнi фонди 37 тис. грн.; з) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 508 тис. грн.; и)інші необоротні матеріальні активи 13 тис. грн. У складi основних засобiв знаходяться основнi засоби , що переданi в операцiйну оренду, площа не значна, тому інвестиційна діяльність не виділено. Протягом 2018 року нарахована амортизацiя у сумi 6443 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 139 5тис.грн.; б) машини та обладнання 4507 тис. грн.; в) транспортнi засоби 415 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 50 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 3 тис.грн.; е) бiблiотечнi фонди 1тис. грн.; ж) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 70 тис. грн.. з) інші необоротні матеріальні активи 2 тис.грн. Залишок накопиченого зносу на кiнець звiтного перiоду становить 109209 тис. грн. , у тому числi: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 39965 тис.грн.; машини та обладнання 62497 тис. грн.; транспортнi засоби 4799 тис. грн.; iнструменти, прилади i iнвентар 1355 тис. грн.; iншi основнi засоби 4 тис.грн.; бiблiотечнi фонди 37 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 508 тис. грн.; багаторiчнi насадження 34 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи 10 тис.грн. Об'єктом амортизації являються усі основні засоби ( крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). По ступiню використання основнi засоби використовуються не на всю виробничу потужнiсть, у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi експлуатацiї обладнання та iнших засобiв в бiльшому об'ємi. Мета Товариства збiльшення об'ємiв збуту продукцiї для загрузки виробничих потужностей.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми, які впливають на діяльність підприємства, наступні: 1. Зростання цін на енергоносії та паливно- мастильні матеріали, які залишаються на загальнодержавному рівні досить високими і нестабільними, значно гальмують складання прогнозів і планів на більш тривалі проміжки часу. 2. Недостатня кількість інвестицій в галузь. 3. Значний рівень зносу виробничих потужностей. 4. Недосконале законодавство. 5. Загальна економічна криза в Україні. 6. Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги. В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які впливають на діяльність ПрАТ "ВАВК". Негативні явища, а саме, політична нестабільність, високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату, безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Стан справ на вітчизняному ринку вогнетривкої продукції негативно вплинув і на діяльність та економічне становище ПрАТ "ВАВК". Погіршення фінансового стану підприємств вогнетривкої галузі значно змінило ситуацію на вогнетривкому ринку України. Серед основних причин слід відзначити скорочення попиту на продукцію підприємств української вогнетривкої підгалузі. Це пов`язано як із загальним зниженням потреби металургів у вогнетривах (через зменшення обсягів виплавки сталі), так і зі збільшення попиту на ті види вогнетривів, які не виробляються в Україні, або виробляються в обмеженій кількості з імпортної сировини. Крім того, вітчизняні металурги, як і в усьому світі, прагнуть ефективніше використовувати металургійні агрегати і збільшувати стійкість футеровок, у зв`язку з чим питома витрата вогнетривів поступово знижується. Внутрішній ринок України позбавлений системного та ефективного державного стимулювання. Це, в свою чергу, перешкоджає планомірному і постійному розвитку галузі. Тому українські металурги, підводячи підсумки роботи за звітний рік, уникають робити прогнози на майбутнє. У такому ж становищі опинився і ПрАТ "ВАВК". Тяжко робити прогнози на майбутнє, поки не стане зрозуміло, як буде змінюватися світовий ринок вогнетривкої продукції в 2019 році. Але не зважаючи на це, основними завданнями в роботі основних і допоміжних цехів та служб Товариства є подальше підвищення ефективності виробництва, прискорення науково- технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої роботи підприємства. З метою забезпечення виконання замовлень по поставках вогнетривів, неформованих матеріалів, а також виконання експортних поставок у 2019 році, Товариством проведено дослідження потреб в вогнетривкій продукції на підставі проведенного аналізу, затверджений план по виробництву вогнетривкої продукції в 2019 році. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмосилікатних шамотних виробів, призначених для футеровки внутрішніх поверхонь доменних, мартенівських і коксових печей, залізорозливних і чугуновозних ковшів, вагранок, шамоту, каоліну, порошків, мертелів. Діяльність підприємства тісно пов`язана з суспільно- політичним життям країни. Всі існуючи економічні, політичні, виробничо-технологічні, соціальні та інші фактори, так чи інакше впливають на діяльність Товариства. Є інші фактори ризику, пов`язані зі змінами в податковій системі держави, неплатоспроможністю замовників, можливістю невиконання договорів замовниками. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента пов`язані зі змінами кон`юнктури ринку, в якому діє Товариство, які є передбачуваними та регулярно відслідковуються Товариством, форс-мажорні обставини, зокрема події надзвичайного характеру, війни і військов ідії. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень значний. В діяльності Товариства відсутній такий фактор ризику, як конфлікт інтересів у керівництва Товариства. Виробничі потужності Товариства знаходяться на території, прилеглій до території проведення заходів антитерористичної операції (АТО). Такі події та умови вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Але, управлінським персоналом вжито достатньо необхідних заходів для забезпечення стабільного функціонування та розвитку Товариства в осяжному майбутньому. Управлінській персонал не планує ліквідувати та припинити діяльність Товариства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Полiтика ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на: безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробнично-господарської дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу; фiнансування природоохоронних проектiв пiдприємства; досягнення найбiльш ефективних економiчних та фiнансових показникiв на основi взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами; постiйне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства. Основне джерело фiнансування дiяльностi пiдприємства, це самофiнансування. Для поточних потреб використовується робочий капiтал пiдприємства. Співвідношення власних і позикових засобів характеризуються наступними даними: власний капітал становить 67 047 тис.грн або 24%, позикові кошти у вигляді поточної кредиторської заборгованості, займи становлять 212 398 тис. грн або 76 %. Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувалось за рахунок поточної дiяльностi. Підприємство закінчило звітний рік зі збитком у сумі 395 тис.грн. ПрАТ "ВАВК" намагається розробляти і дотримуватись політики, яка б задовольнила покращення стану щодо фiнансування своєї дiяльностi. Проводиться робота з розробки нових видiв продукцiї, нових методiв організацiї керівництва і виробництва. Проводиться політика заохочування постiйних споживачiв продукцiї шляхом утворення бiльш вигiдних умов. Вдосконавлюється полiтика вiдносно стратегiчного розвитку пiдприємства, яка б дозволила збiльшити фiнансовi надходження. Підприємство є приватним акціонерним товариством і його розвиток здійснюється виключно за рахунок самофінансування. Емітент державними кредитами та державною підтримкою не користується. Для забеспечення безперебойного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Портфель заказів на 2019 рік в стадіїї розробки та укладення. На кінець звітного періоду у ПрАТ "ВАВК" були договори, які укладені та ще не виконані. Надати більш об"єктивну інформацію стосовно вартості укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) немає можливості, у зв"язку з відсутністю необхідного програмного забезпечення.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегія подальшої діяльності Товариства- це пiдвищення технiчного рiвня виробництва, його ефективностi, зменшення матерiальних, трудових, енергетичних та фiнансових витрат на виробництво продукцiї, постiйне пiдвищення якостi продукції та її конкурентоспроможності, збільшення обсягів збуту продукції, збільшення частки ринку i розширення ринку, стратегія модернiзацiї товару, покращення фінансово-економічного становища, покриття збитків та отримання прибутку. Основними завданнями в роботі основних та допоміжних цехів і служб Товариства в 2019 році є: подальше підвищення ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої роботи підприємства. З метою забезпечення виконання замовлень по поставках вогнетривів, неформованих матеріалів, а також виконання експортних поставок у 2019 році, Товариством були затверджені заходи та завдання на 2019 рік, на підставі аналізу потреб в вогнетривкій продукції гірничо- металургійним комплексом та іншими галузями, а також виконання експортних поставок на підприємстві був затверджений план по виробництву вогнетривкої продукції в 2019 році. Затверджені наступні заходи і завдання: - організаційно - технічні заходи щодо забезпечення плану виробництва; - організаційно -технічні заходи щодо раціонального використання сировини; - план впровадження досягнень науки і техніки; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення умов праці; - організаційно -технічні заходи з охорони праці; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення якості продукції, що випускається; - заходи щодо забезпечення підприємства ТМЦ, формування мінімальних запасів ТМЦ та сировини на складах для безперебійної роботи підприємства; - організаційно -технічні заходи по економії теплоенергоресурсів; - план підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Для забезпечення стабільної роботи і виконання планів виробництва найважливішими стратегічними завданнями є підвищення ефективності виробництва та підвищення економічних показників за рахунок: 1. Удосконалення організації виробництва, підвищення ролі та відповідальності керівних працівників у всіх ланках виробництва, підвищення рівня організаторської роботи, оперативності, виконавчої дисципліни. 2. Зниження енергоємності, економії матеріальних ресурсів, більш повне використання відходів виробництва і вторинної сировини. 3. Підвищення якості продукції, що випускається за рахунок суворого дотримання технологічних процесів 4. Зниження браку і відходів у виробництві вогнетривкої продукції. 5. Зниження втрат у виробництві. 6. Виконання робіт з механізації та автоматизації виробничих процесів. 7. Забезпечення стійкої роботи теплових агрегатів, освоєння і впровадження нових видів вогнетривів для футеровки тунельних вагонів і обертових печей, з метою зниження витрат природного газу в теплових агрегатах. 8. Належного догляду за обладнанням, своєчасної і якісної підготовки та проведення ремонтів устаткування і агрегатів згідно графіків. 9. Виробництво і постачання продукції з встановленою номенклатурою, відповідно до укладених договорів. 10. Збільшення оборотності оборотних коштів. 11. Поліпшення профілактичної роботи з охорони праці, техніки безпеки. 12. Поліпшення підготовки робочих кадрів та підвищення їх кваліфікації.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Протягом звiтного перiоду ПрАТ "ВАВК" не здiйснювало витрат на дослiдження та розробки.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.