ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 42383 43175 5 3 42388 43178
будівлі та споруди 25693 24409 0 0 25693 24409
машини та обладнання 14481 15920 5 3 14486 15923
транспортні засоби 2093 2710 0 0 2093 2710
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 116 136 0 0 116 136
2. Невиробничого призначення: 169 113 0 0 169 113
будівлі та споруди 159 106 0 0 159 106
машини та обладнання 7 3 0 0 7 3
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 3 4 0 0 3 4
Усього 42552 43288 5 3 42557 43291
Опис У звітному 2018 році Товариством основні засоби використовувались в виробничому процесі, на виробничих ділянках, в цехах. Використовуються власні основні засоби, та незначна кількість орендованих. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства: Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. № 1. Виключення складають лише видобувна техніка, деякі інструменти та прилади в каоліновому кар'єрі, який знаходиться в безпосередній близькості до комбінату. Комісія з введення основних засобів встановлює термін корисного використання на підставі правовстановлюючих документів, але не менше термінів, які визначені Податковим Кодексом України, згідно з класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів. Терміни корисного використання об'єктів основних засобів встановлюються підприємством при визнанні цього об'єкта активом. Термін користування основними засобами по групах становить: будівлі від 20 до 100 років; споруди від 15 років, передавальні пристрої від 10 до 50 років; машини та обладнання від 5 до 30 років; транспортні засоби від 5 до 40 років; інші основні засоби від 2 до 40 років. Основні виробничі потужності підприємства включають : вогнетривке виробництво, цех випалу каоліну на шамот, каоліновий кар'єр, ремонтно - механічний цех , енергетичний цех , транспортні - цех безрейкового транспорту і залізничний цех та інші допоміжні підрозділи. Підприємство спеціалізується на виробництві алюмосилікатних шамотних вогнетривких виробів по повному технологічному циклі. Зростання виробничих потужностей не очікується. Планів щодо розширення або удосконалення капітального будівництва немає. Метод фінансування – самофінансування. Рух основних засобів на протязі звітного 2018 року характеризується наступними показниками. Протягом звiтного перiоду введено основних засобiв на суму 7189 тис. грн., у т. ч.: машини та обладнання 5945 тис.грн.; будинки та передавальні пристрої 73 тис.грн; інструменти, прилади, інвентар 69 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 70 тис. грн; транспортні засоби 1031 тис. грн.; бібліотечні фонди 1 тис.грн. Залишок "Капiтальних iнвестицiй" на кiнець звiтного року складає 6344 тис.грн. , у тому числi : капiтальне будiвництво 1332 тис. грн.; придбання (виготовлення) основних засобiв 4405 тис. грн.; придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 5 тис. грн.; придбання НА 34 тис.грн.; інші 568 тис.грн. Протягом звiтного перiоду вибуло основних засобiв на суму 61 тис.грн. , зi зносом 49 тис.грн., у тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої 55 тис. грн. зi зносом 43 тис.грн; бібліотечні фонди 6 тис.грн зі зносом 6 тис.грн; Станом на 31.12.2018р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 152500 тис. грн., у тому числі: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 64481 тис. грн; б) машини та обладнання 78420 тис.грн.; в) транспортнi засоби 7508 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 1488 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 41 тис.грн.; е) iншi основнi засоби 4 тис.грн.; ж) бiблiотечнi фонди 37 тис. грн.; з) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 508 тис. грн.; і) інші 13 тис. грн. У складi основних засобiв знаходяться основнi засоби , що переданi в операцiйну оренду. Первісна вартiсть основних засобів, що переданi в операцiйну оренду на кінець 2018 року складає 1423 тис. грн. зi зносом 1264 тис. грн. Протягом 2018 року нарахована амортизацiя у сумi 6443 тис.грн у тому числi: а) будинки, споруди та передавальні пристрої 1395 тис.грн.; б) машини та обладнання 4507 тис. грн.; в) транспортнi засоби 415 тис.грн.; г) iнструменти, прилади, iнвентарь 50 тис.грн.; д) багаторiчнi насадження 3 тис.грн.; е) бiблiотечнi фонди 1 тис. грн.; ж) малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 70 тис. грн.; з) інші необоротні матеріальні активи 2 тис.грн. Залишок накопиченого зносу на кiнець звiтного перiоду становить 109209 тис. грн., у тому числi: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 3965 тис.грн.; машини та обладнання 62497 тис. грн.; транспортнi засоби 4799 тис. грн.; iнструменти, прилади i iнвентар 1355 тис. грн.; iншi основнi засоби 4 тис.грн.; бiблiотечнi фонди 37 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 508 тис. грн.; багаторiчнi насадження 34 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи 10 тис.грн. Об'єктом амортизації являються усі основні засоби ( крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Активи утримуються шляхом використання в виробництві, здаються в операційну оренду. Основні засоби виробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 43178 тис. грн., з них передані в операційну оренду 3 тис. грн., у тому числі : а) будiвлi i споруди 24409 тис.грн., з них орендовані 0 тис.грн.; б) машини i обладнання 15923 тис.грн., з них орендовані 3 тис.грн.; в) транспортнi засоби 2710 тис.грн., орендованих немає; г) iншi 136 тис.грн., з них орендовані 0 тис. грн. Основні засоби невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 113 тис. грн., з них передані в операційну оренду на 0 тис. грн., а саме: а) будiвлi i споруди 106 тис.грн., з них орендовані 0 тис.грн.; б) машини i обладнання 3 тис.грн., не орендовані; в) транспортнi засоби 0 тис.грн.; г) iншi 4 тис.грн. не орендовані. Усього основні засоби виробничого та невиробничого призначення за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 43291 тис. грн., з них передані в операційну оренду 3 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення складає: а) будiвлi i споруди та передавальні пристрої 61 %; б) машини i обладнання 80 %; в) транспортні засоби 64 %; г) iншi 91 %. Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення у порівняні з попереднім роком має незначну різницю. Ступінь зносу основних засобів невиробничого призначення: а) будiвлi i споруди 92 %; б) машини i обладнання 95 %; в) iншi 80 %. У звітному періоді відбулося незначне збільшення ступеня зносу основних засобів невиробничого призначення, а саме будівлі і споруди та машини та обладнання, та незначне зменшення ступеня зносу інших основних засобів. Використання обладнання по цехам у 2018 роцi не зменшилося по відношенню до попереднього року. По ступiню використання основнi засоби використовуються не на всю виробничу потужнiсть, у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi експлуатацiї обладнання та iнших засобiв в бiльшому об'ємi . Мета Товариства збiльшення об'ємiв збуту продукцiї для загрузки виробничих потужностей. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища. Екологiчних питань, по використанню основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 67047 67504
Статутний капітал (тис.грн.) 3027 3027
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3027 3027
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 64020 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 64020 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 64477 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 64477 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.