ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 25779 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 25779 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1366 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 185253 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 212398 X X
Опис Поточні зобов'язання відображені в балансі в сумі погашення і складають на кінець звітного періоду 212398 тис. грн., до складу поточних зобов’язань віднесено: 147472 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.; 1366 тис. грн. - за розрахунками з бюджетом, ( у т.ч. з податку на прибуток-182 тис.грн.); 6099 тис.грн - за розрахунками зі страхування; 2556 тис.грн - за розрахунками з оплати праці; 721 тис. грн - кредиторська заборгованість за одержаними авансами; 9289 тис. грн. - поточні зобов’язання до складу яких входять забезпечення виплат персоналу - віднесено нарахований резерв відпусток працівникам на 2018р., та резерв на пенсійне забезпечення на 2018р.; 19116 тис.грн. - інші поточні зобов’язання; 25779 тис.грн. - видані векселя, продисконтовані згідно з МСФО. До складу інших поточних зобов’язань віднесена заборгованість по розрахункам з податкового кредиту, строк сплати якого не настав. Довгострокових зобов’язань станом на кінець звітного періоду немає. Товариство не являється емітентом інших цінних паперів, крім акцій. Співвідношення власних і позикових засобів характеризуються наступними даними: власний капітал становить 24 % або 67047 тис.грн., позикові кошти у вигляді поточної кредиторської заборгованості, займи, векселі становлять 76 % або 212398 тис.грн.