ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37024556
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, м. Київ, 03179, вул.Академіка Єфремова буд. 9, кв.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4352
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) № 212/4, 25.03.2010
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту № 01/99-Юр-60/19, 28.12.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 29.12.2018 - 29.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 40000
Текст аудиторського звіту ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ» Код ЄДРПОУ 37024556. Свідоцтво АПУ № 4352 03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 + 38 (050) 384 5758 + 38 (067) 322 4651 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Думка Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат», (надалі за текстом «Товариство»), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, та приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018р. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Ми звертаємо увагу на Примітку 1 у фінансовій звітності, в якій розкриваються, що виробничі потужності Товариства знаходяться на території, прилеглій до території проведення заходів антитерористичної операції (АТО). Такі події та умови вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. За оцінками управлінського персоналу вжито достатньо необхідних заходів для забезпечення стабільного функціонування та розвитку Товариства в осяжному майбутньому. Управлінській персонал не планує ліквідувати та припинити діяльність Товариства. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Облік дебіторської заборгованості за продукцію (Див. Примітки до ф. 1 «Баланс», дебіторська заборгованість) Визнання, оцінка і облік заборгованості за продукцію. Ми визначили це питання як ключове у зв’язку з суттєвістю залишків за статтею «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги», основної господарської діяльності операцій з реалізації продукції, суб’єктивності судження керівництва щодо ризиків від знецінення заборгованості. Інформація щодо дебіторської заборгованості наведено в примітці 1. Відповідно до МСФЗ дебіторська заборгованість при первісному визнанні оцінюються за амортизованою вартістю, з використанням методу ефективної ставки відсотка (дисконтування), відповідно до МСФЗ 9. Подальша їх оцінка повинна здійснюватися також за амортизованою вартістю із тестуванням щодо до зменшення її корисності. Визначення ефективної ставки відсотка є предметом оцінок та суджень керівництва. За оцінками керівництва вплив обліку за амортизованою вартістю у порівнянні з собівартістю не є суттєвим, тому не використовується для обліку короткострокової дебіторської заборгованості. Натомість, Товариством здійснюється перевірка дебіторської заборгованості на зменшення корисності (тест на знецінення) із розкриттям результатів такого знецінення в Примітках 1 та 2 до фінансовій звітності. Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення оцінок та суджень керівництва стосовно класифікації заборгованості, визначення ефективної ставки відсотка, строку повернення дебіторської заборгованості, проведення перевірки можливої втрати корисності активів. Серед іншого нами були здійснені відповідні запити до управлінського персоналу, проведено аналіз оцінок суджень та припущень управлінського персоналу стосовно питань обліку дебіторської заборгованості, перевірка облікових практик Товариства на їх відповідність вимогам МСФЗ та обліковій політиці, перевірку договорів, проведення альтернативних розрахунків, здійснення запитів щодо підтвердження залишків дебіторської заборгованості та обсягів розрахунків з контрагентами Оцінка боргових фінансових інструментів за амортизованою вартістю (Див. Примітки до ф. 1 «Баланс», кредиторська заборгованість) Оцінки фінансових інструментів за амортизованою вартістю. Ми визначили це питання як ключове у зв’язку з суттєвістю залишків за статтею «Векселі надані», суб’єктивності судження керівництва щодо визначення ефективної ставки відсотка при визначенні амортизованої вартості векселів наданих У відповідності до вимог МСФЗ боргові фінансові інструменти, в тому числі векселі надані, при первісному визнанні оцінюються за амортизованою вартістю у випадках, зазначених в МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Подальша їх оцінка здійснюється за амортизованою вартістю відповідно. Для визначення амортизованої вартості векселів наданих управлінський персонал застосовує судження стосовно ефективної ставки відсотка щодо боргових інструментів. Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення облікових політик та практик Товариства, проведення обговорення з управлінським персоналом процесу визначення ефективної ставки відсотка, перевірку умов договорів про надання векселів. Облік кредиторської заборгованості (Див. Примітки до ф. 1 «Баланс», кредиторська заборгованість) Визнання, оцінка і облік кредиторської заборгованості. Ми визначили це питання як ключове у зв’язку з суттєвістю залишків за статтею «Кредиторська заборгованість». Інформація щодо кредиторської заборгованості наведено в примітці 1. Відповідно до МСФЗ кредиторська заборгованість при первісному визнанні оцінюються за амортизованою вартістю, з використанням методу ефективної ставки відсотка (дисконтування), відповідно до МСФЗ 9. Подальша її оцінка повинна здійснюватися також за амортизованою вартістю. Визначення ефективної ставки відсотка є предметом оцінок та суджень керівництва. Товариство не використовує для обліку короткострокової кредиторської заборгованості визначення амортизованої вартості. Облік кредиторської заборгованості здійснюється у сумі що належить до повернення Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення оцінок та суджень керівництва стосовно обліку кредиторської заборгованості, строку погашення Серед іншого нами були здійснені відповідні запити до управлінського персоналу, перевірку договорів, проведення альтернативних розрахунків, здійснення запитів щодо підтвердження залишків заборгованості та обсягів розрахунків з контрагентами. Інша інформація Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2018 рік, складеного у відповідності до вимог ст. 40, ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду. Ми описуємо суттєві питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, а саме: Ми перевірили п. п. ІІІ.І.-ІІІ.ІV. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління (Звіту керівництва) Товариства: • посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; • пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень; • інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; • персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. III.V.-III.IX. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління (Звіту керівництва) Товариства, щодо яких висловлюємо свою думку : • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; • інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; • повноваження посадових осіб Товариства. На нашу думку інформація, що викладена в пунктах III.V.-III.IX. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту керівництва (Звіту про управління) Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає регламентним документам. Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Мирослав Юхимович Арцев Директор Арцев М.Ю. м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 29 березня 2019 року