ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джоджуа Реваз Анзорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "Красногорівський вогнетривкий завод"
00191744
генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2017, на 3 роки
9) опис Джоджуа Реваз Анзорович є Головою Наглядової ради Товариства з 28.11.2017р. Рішення про обрання Джоджуа Реваза Анзоровича, 1979 року народження, Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради 28.11.2017р. (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 28.11.2017р.). Рішення про обрання Джоджуа Реваза Анзоровича, 1979 року народження, членом Наглядової ради прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 28.11.2017 р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Джоджуа Р.А. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020 р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11. 2017 року (Протокол № 2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11.2017р.), Товариством укладений Договiр з Членом Наглядової ради Товариства Джоджуа Ревазом Анзоровичем вiд 28.11.2017р., згiдно з яким Член Наглядової ради здiйснює свої права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Красногорівський вогнетривкий завод" (ЄДРПОУ: 00191744, місцезнаходження: вул. Ахтирського, буд. 4, м. Красногорівка, Мар'їнський р-н, Донецька обл., 85630) директор з економіки та фінансів, генеральний директор, з березня 2017 року по теперішній час – ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ: 35832123, місцезнаходження: вул. Космічна, буд. 49-Б, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49040) заступник генерального директора зі стратегії та розвитку. Винагорода особі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 16 років, стаж керівної роботи 15 років. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шатов Євген Станіславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ТОВ "АРГУС"
30981991
заступник директора з кадрів і соціальних питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2017, на 3 роки
9) опис Рішення про обрання Шатова Євгена Станіславовича, 1980 року народження, членом Наглядової ради прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Шатов Є.С. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11. 2017 року (Протокол № 2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11.2017р.), Товариством укладений Договiр з Членом Наглядової ради Товариства, Шатовим Євгеном Станіславовичем, вiд 28.11.2017р., згiдно з яким Член Наглядової ради здiйснює свої права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «АРГУС» (ЄДРПОУ: 30981991, місцезнаходження: вул. Космічна, буд. 49-Б, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49040) - заступник директора з кадрів і соціальних питань по теперішній час. Винагорода особі не виплачувалась. Загальний стаж роботи років 16, стаж керівної роботи 5 роки.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Османова Ірина Олександрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища неповна
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат"
00191721
заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2012, безстроково
9) опис Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Османову Ірину Олександрівну, 1966 року народження, призначено на посаду Головного бухгалтера згідно Наказу Генерального директора Товариства №103 від 31.07.2012р., на термін безстроково. Османова І.О. працює головним бухгалтером Товариства з 01.08.2012р. Повноваження та обов'язки визначені посадовою iнструкцiєю. Згідно з функцiями i обов'язками Головний бухгалтер зобов'язаний: забезпечити ведення бухгалтерського i податкового облiку, складання звiтностi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Забезпечити, вiдповiдно до дiючого законодавства i локальних нормативних актiв, додержання термiнiв представлення звiтностi та iншої iнформацiї до податкових органiв, позабюджетних фондiв, органiв державної статистики. Забезпечити незмiннiсть протягом поточного року прийнятої методологiї вiдображення господарських операцiй i оцiнки майна комбiнату. Органiзувати збирання i аналiз iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть комбiнату. Забезпечити облiк надходження грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити вiрогiдний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, обiт та послуг. Забезпечити ведення податкового облiку згiдно вимогам чинного законодавства, правильне нарахування i своєчасне надання iнформацiї для перерахування до бюджетiв усiх рiвнiв i страхових фондiв податкiв i зборiв у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Брати участь у оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею i вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, розкрадання i псування активiв комбiнату. Забезпечити перевiрку органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, а також своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. Забезпечити схороннiсть бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому порядку до архiву. Забезпечити облiк розрахункiв по заробiтнiй платi з працiвниками комбiнату, нарахованiй на основi представлених належним чином оформлених первинних документiв у вiдповiдностi з iнструкцiями та положеннями, що дiють на комбiнатi. Забезпечити бухгалтерський облiк i звiтнiсть з капитальних i фiнансових iнвестицiй. Забезпечити ведення бухгалтерського облiку i складання звiтностi з використанням сучасних засобiв обчислювальної технiки. Iнiцiювати i брати участь у впровадженнi нових iнформацiйних технологiй з метою удосконалення бухгалтерського облiку. Органiзувати контроль вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, забезпечених належним чином оформленими первинними документами. Органiзувати контроль дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей. Органiзувати контроль дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, розрахункiв i фiнансових зобов'язань. Органiзувати контроль законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, втрат, дебiторської заборгованостi та iнших коштiв. Брати участь спiльно з iншими пiдроздiлами та службами комбiнату у економiчному аналiзi фiнансово-господарської дiяльностi комбiнату за даними бухгалтерського облiку та звiтностi за МСФЗ, внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. Посадова особа не дала згоди на розголошування відомостей про розмір винагороди. Посадова особа Османова Ірина Олександрівна володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00007648518%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особі виплачувалась винагорода відповідно штатного розкладу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2012 року головний бухгалтер ПАТ "ВАВК" (з 30.11.2017р.- ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 37 років, з них стаж керівної роботи 18 років.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каракай Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "Красногорівський вогнетривкий завод"
00191744
директор з економіки та фінансів
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2017, на 3 роки
9) опис Рішення про обрання Каракай Олександра Олександровича, 1980 року народження, членом Наглядової ради прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.). Фізична особа є представником акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр.особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Каракай О.О. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11. 2017 року (Протокол № 2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11.2017р.), Товариством укладений Договiр з Членом Наглядової ради Товариства, Каракай Олександром Олександровичем, вiд 28.11.2017р., згiдно з яким Член Наглядової ради здiйснює свої права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: КП «Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва» (ЄДРПОУ: 32496693, місцезнаходження: вул. Шевченка, буд. 127, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84130) - головний бухгалтер, начальник департаменту з організації закупівель; ПАТ «КРВЗ» (ЄДРПОУ: 00191744, місцезнаходження: вул. Ахтирського, буд. 4, м. Красногорівка, Мар'їнський р-н, Донецька обл., 85630) - директор з економіки та фінансів. З березня 2017 року по теперішній час – ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ: 35832123, місцезнаходження: вул. Космічна, буд. 49-Б, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49040) заступник генерального директора з фінансів та аналізу. Винагорода особі не виплачувалась. Загальний стаж роботи років 16, стаж керівної роботи 15 років. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голубєв Дмитро Олексійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "Красногорівський вогнетривкий завод"
00191744
заступник директора по виробництву
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2018, на 1 рік
9) опис Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 23.04.2018р. (протокол №8 від 23.04.2018р.). Обрання посадової особи виконано на підставі прийняття Статуту у новій редакції та створення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції. Посадова особа Голубєв Дмитро Олексійович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Генерального директора. Дата вступу до повноважень з 23.04.2018р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2018р. до 22.04.2019р. включно. Особі виплачувалась винагорода відповідно до умов контракту та штатного розкладу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора по виробництву ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» (ЄДРПОУ: 00191744, місцезнаходження: вул. Ахтирського, буд. 4, м. Красногорівка, Мар'їнський р-н, Донецька обл., 85630), з 15.04.2015р. Генеральний директор ПАТ «ВАВК» (з 30.11.2017р.- ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 20 років, стаж керівної роботи 18 років.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горбатенко Дмитро Геннадійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "КДЗ"
00191738
начальник КРВ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.11.2017, на 3 роки
9) опис На першому засіданні Ревізійної комісії Товариства, яке відбулося 29.11.2017 р., було прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Горбатенко Дмитра Геннадійовича (протокол засідання РК №1 від 29.11.2017 р.). Рішення про обрання Горбатенко Дмитра Геннадійовича, 1982 року народження, членом Ревізійної комісії прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.), за пропозицією акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Горбатенко Д.Г. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. На пiдставi рiшення Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11. 2017 року (Протокол № 2 Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11.2017р.) Товариством укладений Договiр з Членом Ревізійної комісії Товариства, Горбатенко Дмитром Геннадійовичем, вiд 28.11.2017р., згiдно з яким Член Ревізійної комісії здiйснює свої права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «КрВЗ» (ЄДРПОУ: 00191744, місцезнаходження: вул. Ахтирського, буд. 4, м. Красногорівка, Мар'їнський р-н, Донецька обл., 85630) начальник КРВ; ПРАТ «КДЗ» (ЄДРПОУ: 00191738, місцезнаходження: вул. Шмідта, буд. 3, м. Покровськ, Донецька обл., 85300) начальник КРВ по теперішній час. Винагорода особі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 15 років, стаж керівної роботи 13 років. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Беспятий Володимир Сергійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "ВАВК"
00191721
начальник КРВ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2017, 3 роки
9) опис Рішення про обрання Беспятого Володимира Сергійовича, 1976 року народження, членом Ревізійної комісії прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.), за пропозицією акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Беспятий В.С. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. На пiдставi рiшення Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11. 2017 року (Протокол № 2 Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11.2017р.) Товариством укладений Договiр з Членом Ревізійної комісії Товариства, Беспятим Володимиром Сергійовичем, вiд 28.11.2017р., згiдно з яким Член Ревізійної комісії здiйснює свої права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «ДМЗ» (ЄДРПОУ: 05393056, місцезнаходження: вул. Маяковського, буд. 3, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49064) начальник СБ; ПАТ «ВАВК» заступник начальника КРВ. Винагорода особі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 26 років, стаж керівної роботи 12 років.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нірець Олексій Валерійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "КРВЗ"
00191744
ПАТ "КРВЗ" начальний КРВ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2017, 3 роки
9) опис Рішення про обрання Нірець Олексія Валерійовича, 1975 року народження, членом Ревізійної комісії прийнято на позачергових загальних зборах акціонерів емітента 28.11.2017р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ВАВК" №2 від 28.11.2017р.), за пропозицією акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», частка юр. особи в статутному капіталі емітента 44,248066%. Нірець О.В. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 28.11.2020р. Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. На пiдставi рiшення Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11. 2017 року (Протокол № 2 Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ВАВК» вiд 28.11.2017р.) Товариством укладений Договiр з Членом Ревізійної комісії Товариства, Нірець Олексієм Валерійовичем, вiд 28.11.2017р., згiдно з яким Член Ревізійної комісії здiйснює свої права, обов’язки та повноваження на безоплатнiй основi. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «КВЗ» (ЄДРПОУ: 00191767, місцезнаходження: вул. Перемоги, буд. 2, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 49001) начальник КРВ; ПАТ «ДВЗ» (ЄДРПОУ: 34283984, місцезнаходження: вул. О.Тихого, буд. 121-А, смт. Олексієво-Дружківка, м. Дружківка, Донецька обл., 84293) начальник КРВ; ПАТ «ВАВК» начальник КРВ. Винагорода особі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 26 років, стаж керівної роботи 6 років. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Голова Наглядової радиДжоджуа Реваз Анзоровичд/н0000
Член Наглядової радиШатов Євген Станіславовичд/н0000
Головний бухгалтерОсманова Ірина Олександрівнад/н4637.649-54630
Член Наглядової радиКаракай Олександр Олександровичд/н0000
Генеральний директорГолубєв Дмитро Олексійовичд/н0000
Голова Ревізійної комісіїГорбатенко Дмитро Геннадійовичд/н0000
Член Ревізійної комісіїБеспятий Володимир Сергійовичд/н0000
Член Ревізійної комісіїНірець Олексій Валерійовичд/н0000
Усього 463 7.649-5 463 0