ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2018
Кворум зборів** 93.493
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. У звітному періоді, а саме 18.04.2018 року, відбулися річні загальні збори акціонерів за підсумками роботи у 2017 році. Місце проведення загальних зборів – 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах Товариства: 12 квітня 2018 року станом на 24:00 годину. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 2051 особа. Загальна кількість цінних паперів 6 053 460 шт., загальна номінальна вартість 3 026 730,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій 4 773 355 шт. Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» 12.04.2018р. станом на 24 годину, реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 5 від 02.03.2018р.) у складі: Ульяницька Тетяна Василівна; Марченко Юлія Василівна; Головецька Оксана Олексіївна. До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії Ульяницьку Т.В. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 18.04.2018р.). Реєстраційною комісією встановлено наступне: ? Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 053 460 шт. ? Акції, викуплені Товариством відсутні. ? Кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 4 773 355 шт. - Для участі у Загальних зборах ПрАТ «ВАВК» зареєстровано 8 (вісім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 462 739 (чотири мільйони чотириста шістдесят дві тисячі сімсот тридцять дев`ять) штук акцій, з яких усі 4 462 739 (чотири мільйони чотириста шістдесят дві тисячі сімсот тридцять дев`ять) штук акцій є голосуючими. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму складає 93,4927% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, Збори ПрАТ «ВАВК» визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 від 18.04.2018р.) . Пропозицiї щодо включення до порядку денного додаткових питань та про виключення з порядку денного вже iснуючих питань не надходило. Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування». Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 7 від 04.04.2018р.) затверджено 12 бюлетенів. 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 5. Розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році. 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 8. Ліквідація одноосібного виконавчого органу та створення колегіального виконавчого органу Товариства. 9. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію). 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 12. Надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення. По першому питанню порядку денного прийнято рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Ульяницька Тетяна Василівна - голова комісії; Марченко Юлія Василівна - член комісії; Головецька Оксана Олексіївна - член комісії. Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного. По другому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Генеральному директору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу Генерального директора задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства. По третьому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. По четвертому питанню порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. По п`ятому питанню порядку денного вирішили: Отриману суму прибутку у розмірі 37002 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. По шостому питанню порядку денного вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору, Наглядовій раді, Ревізійній комісії та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, та прийняти наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. По восьмому питанню порядку денного вирішили: 8.1.Ліквідувати одноосібний виконавчий орган Товариства. 8.2.Створити колегіальний виконавчий орган Товариства – Дирекцію. 8.3. Визначити склад Дирекції у кількості трьох осіб, до якої входять: - Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу; - Директор з фінансів та економіки – член колегіального виконавчого органу; - Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу. 8.4.Визначити, що рішення щодо створення колегіального виконавчого органу Товариства набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. По дев`ятому питанню порядку денного вирішили: 9.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 9.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції. По десятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію. По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення: - реалізація продукції власного виробництва - граничною сукупною вартістю 500 млн. грн. - придбання природного газу - граничною сукупною вартістю 70 млн. грн. - купівлі сировини - граничною сукупною вартістю 60 млн. грн. -закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю 100 млн. грн. По дванадцятому питанню порядку денного вирішили: Надати генеральному директору Голубєву Д.О. повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення. З першого- восьмого, десятого та дванадцятого питань рiшення прийнятi простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах ПрАТ "ВАВК" та є власниками голосуючих з цих питань акцiй, згiдно зi ст.42 Закону Укракїни "Про акцiонернi товариства". З дев`ятого питання рiшення прийняте бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах ПрАТ "ВАВК" та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, згiдно зi ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства". З одинадцятого питання рiшення прийняте бiльш нiж 50 (п'ятдесят) вiдсотками голосiв акцiонерiв ПрАТ "ВАВК" вiд їх загальної кiлькостi, згiдно зi ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства". Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень. Позачергових зборів акціонерів не відбувалось. У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні