ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма* Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** УКРАЇНА, Київська область, д/н, місто Київ, 04107, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Правила ЦДЦП № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591 04 04
Факс д/н
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Згiдно п.2, ст.9 Закону України "Про депозитарну систему України" функцiонує вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв; веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України".

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23785133
Місцезнаходження** УКРАЇНА, Київська область, д/н, місто Буча, 08292, вул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АЕ №294645
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014
Міжміський код та телефон (044) 2289165
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Реквізити зберігача, у якого емітентом були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій - повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” (ТОВ «ОРК»). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 302636, номер запису1 266 105 0003 001200, дата проведення державної реєстрації 31.01.2001р., орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Донецької міської ради. Місцезнаходження: 08392, Київська область, м. Буча, вул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253 , ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи: серія АЕ № 294645, видано НКЦПФР 16.12.2014р., строк дії ліцензії необмежений. Між ПрАТ «ВАВК» та ТОВ «ОРК» був укладений договір про відкриття/ обслуговування рахунків у цінних паперах та договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ»
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37024556
Місцезнаходження** УКРАЇНА, Київська область, д/н, місто Київ, 03179, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4352
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.03.2010
Міжміський код та телефон + 38 (050) 384 5758
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторські послуги Товариству надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ». Товариство не змінювало аудитоську фірму, яка надає аудиторські послуги.Згідно договора № 01/99-Юр-60/19 від 28.12.2018 року аудитор приймає на себе зобов"язання здійснити аудиторську перевірку річної звітності ПрАТ "ВАВК" за 2018 рік.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя "Аска"
Організаційно-правова форма* Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження** УКРАЇНА, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69005, Перемоги, 97-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 377552
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.01.2008
Міжміський код та телефон (044) 520 22 20
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис Основна страхова дiяльнiсть на ПАТ "ВАВК" здiйснюється Приватним акціонерним товариством "Українською акцiонерною страховою компанiєю "Аска", скор. ПРАТ "УАСК АСКА". Здiйснює свою дiяльнiсть на основi лiцензiї виданої Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 377552 вiд 17.01.2008р. Термін дії ліцензії безстроково.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.