ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так* Ні*
З питань аудиту   X
З питань призначень   X
З питань винагород   X
Інше (запишіть) комітети не створювались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так* Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будьякі вимоги   X
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради зобов'язані: мати бездоганну ділову репутацію; діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у річних та позачергових Зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; дотримуватися встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Зборам і Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про дія-льність та фінансовий стан Товариства. X  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так* Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) Усіх членiв Наглядової ради Товариства було переобрано на позачергових загальних зборах акцiонерiв 28.11.2017 року на повторний строк.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 24

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Впродовж 2018 року відбулося 8 засідань наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 1) 02.03.2018 100% Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів 18.04.2018р. 2) 07.03.2018 100% Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов’язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відпустки) Генерального директора Голубєва Д.О. 3) 04.04.2018 100% Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування 4) 23.04.2018 100% Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора. Обрання Дирекції Товариства. Затвердження умов контрактів з членами Дирекції Товариства. 5) 22.06.2018 100% Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов’язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відпустки) Генерального директора Голубєва Д.О. 6) 06.07.2018 100% Прийняття рішення про надання безвідсоткової позики головному технологу Товариства Шликовій Світлані Василівні 7) 13.07.2018 100% Розгляд питання про схвалення правочинів та надання згоди Виконавчому органу на придбання нерухомого майна у ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод». Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору Товариства Голубєву Д.О. на укладання та підписання договорів купівлі нерухомого майна. 8) 19.10.2018 100% Затвердження Інструкції про документообіг між Ревізійною комісією, Наглядовою радою та Виконавчим органом ПрАТ «ВАВК». Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов’язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відпустки) Генерального директора Голубєва Д.О.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні так ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) Ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так так так так
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так* Ні*
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Згiдно Статуту Товариства рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так* Ні*
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.