ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
1 2
Станом на дату складання цього Звіту до складу Дирекції входять: - голова колегіального виконавчого органу, генеральний директор Голубєв Дмитро Олексійович, обраний Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік. - член Дирекції, Директор з фінансів та економіки Ємельянова Ольга Борисівна, обрана Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік. - член правління, Начальник юридичного відділу Хомяк Едуард Анатолійович, обраний Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік.До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. Для виконання повноважень та обов’язків визначених Положенням про Виконавчий орган та Статутом Товариства кожен із членів Дирекції має право без довіреності представляти інтереси Товариства в державних органах, органах місцевого самоврядування, в державних та комунальних установах, організаціях, об’єднаннях, підприємствах, товариствах незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, а також в інших органах, установах, службах, перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, в будь-яких судах, що складають систему судоустрою України, незалежно від територіальності, спеціалізації та інстанційності, в іноземних, міжнародних судових та несудових органах.
Опис:
До повноважень Генерального Директора належить: - розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства; - затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх ви-конання; - визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів); - затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; - здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства; - затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; - прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства; - укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства; - організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами; - розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради; - здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, та/або рішенням Наглядової ради Товариства; - здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, структурних підрозділах, прийняття рішень про пред’явлення від імені Товариства претензій та позовних вимог до контрагентів Товариства; - забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами. До повноважень Директора з фінансів та економіки належить: - Організація та здійснення керівництва фінансовою та економічною діяльністю Товариства; - Керування розробкою проектів фінансових планів Товариства, оперативних планів реалізації продукції і прибутку, та забезпечення їх виконання; - Забезпечення своєчасного надходження доходів, оплати рахунків постачальників; - Оформлення у встановлені терміни фінансово-розрахункові та банківські операції, виплату заробітної плати працівникам Товариства. - Забезпечення надходження у встановлені терміни до держбюджету платежів по податках, оплату енергоресурсів, відсотків за кредитами, перерахування грошових коштів на спеціальні рахунки, перерахування грошових коштів до централізованих фондів і резерви, видачу заробітної плати, оплату рахунків постачальників і підрядників за відвантажені матеріальні цінності та надані послуги та виконані роботи згідно з укладеними договорами; - Контролювання надходження до установ банків оформлених в установленому порядку платіжних вимог, інших розрахункових документів за відвантажену продукцію, надані послуги та виконанні роботи. - Аналіз фінансово-господарської та економічної діяльність Товариства, розробка заходів, спрямованих на зміцнення бюджету, зниження собівартості, поліпшення використання основних фондів і оборотних коштів; - Забезпечення своєчасного складання і надання встановленої звітності; - Організація роботи підпорядкованих служб; - Контроль виконання бюджету; - Здійснення контролю і облік витрачання грошових і матеріальних засобів на виконання заходів, передбачених колективним договором. До повноважень Начальника юридичного відділу належить: - Забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства і захист його правових інтересів. - Здійснення перевірки на відповідність законодавству і узгодження (візування) проектів наказів, інструкцій, положень та інших документів правового характеру, які подаються на підпис Генеральному директору Товариства. - Здійснення контролю за веденням договірної роботи в Товаристві; - Організація реєстрації та ведення реєстрів договорів (контрактів), що укладаються Товариством з контрагентами, а також здійснення зберігання оригіналів договорів (контрактів); - Організація та ведення претензійної роботи; - Організація та ведення позовної роботи на підприємстві, підготовка позовних заяв і матеріалів, передача їх до суду, в разі необхідності, вжиття заходів щодо дотримання досудового порядку врегулювання договірних суперечок, підготовка відгуків на позови, подані до Товариства; - Представлення інтересів Товариства в будь-яких судових установах будь-яких регіонів України будь-яких інстанцій (в тому числі, але не тільки в загальних судах, господарських судах, адміністративних судах, їх апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, Верховному суді України), з правом вчинен-ня від імені Товариства усіх процесуальних дій, які маються право вчинятися з усіма правами, якими наділений законом позивач, відповідач, третя особа. Підписувати позови та скарги, підписувати всі до-кументи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в т.ч. повніс-тю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчі документи до стягнення; - Надання консультацій, висновків з правових питань; - Організація роботи працівників юридичного відділу.