ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Інформація про судові справи емітента X
8. Інформація про штрафні санкції емітента X
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)  
10.1. Інформація про органи управління X
10.2. Інформація про посадових осіб емітента X
10.2.1 Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
10.2.2 Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
10.2.3 Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
10.3 Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
11.1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
11.2. Інформація про розвиток емітента X
11.3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
11.3.1. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
11.3.2. Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
11.4. Звіт про корпоративне управління X
11.4.1. Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
11.4.2. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
11.4.3. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
11.4.4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
11.4.5. Інформація про наглядову раду X
11.4.6. Інформація про виконавчий орган X
11.4.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
11.4.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
11.4.9. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента  
11.4.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
11.4.11. Повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру  
17.1. Інформація про випуски акцій емітента X
17.2.Інформація про облігації емітента  
17.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
17.4. Інформація про похідні цінні папери емітента  
17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
17.6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
24.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
24.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента X
24.3. Інформація про зобов'язання емітента X
24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції X
24.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
27. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Примітки  
Рiчна iнформацiя ПрАТ «ВАВК» за 2018 рiк надається вiдповiдно до пункту 1 глави 4 розділу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту. Так як рiчна iнформацiя ПрАТ «ВАВК» за 2018 рiк надається вiдповiдно до пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826, тому не вимагається для розкриття у складi рiчної iнформацiї ПрАТ «ВАВК» за 2018 рiк наступна iнформацiя: - «Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi»; -«Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря»; - «Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення»; -«Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій»; - «Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій»; -«Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв»; - «Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)»; -«Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»; - «Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість»;- «Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)». ПрАТ «ВАВК» не є емiтентом облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв, тому у складi рiчної iнформацiї за 2018 рiк вiдсутня та не заповнюється наступна iнформацiя: - «iнформацiя про облiгацiї емiтента»; - «iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом»; - «iнформацiя про похiднi цiннi папери», «інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів». ПрАТ «ВАВК» не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, емiтентом iпотечних облiгацiй, емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому у складi рiчної iнформацiї за 2018 рiк вiдсутня та не заповнюється наступна iнформацiя: - «Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй»; - «Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття», а саме: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року; - «Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття»; - «Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв»; - «Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв»; - «Основнi вiдомостi про ФОН»; - «Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН»; - «Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН»; - «Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН»; - «Правила ФОН». Додаткова iнформацiя Емiтента: Обрання корпоративного секретаря не передбачено Статутом ПрАТ «ВАВК». Протягом звiтного перiоду ПрАТ «ВАВК» не приймало участi в створеннi юридичних осiб. У емітента відсутнє рейтингове агентство. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має. Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїі) відображено в розділі VI звіту. В розділі «Інформація про посадових осіб емітента» не розкрито інформацію про членів Дирекції. Цю інформацію розкрито в розділі «Звіт керівництва», в пункті «Звіт про корпоративне управління- інформація про виконавчий орган». За результатами звiтного року рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось. У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. ПрАТ "ВАВК" повiдомляє, що 15.03.2019 року отримано від ПАТ "НДУ" (вх. №249 від 15.03.2019 року) реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018р. На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрі, емітенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Внаслiдок відчуження, розмiр частки власника фізичної особи Данильченко Наталі Олександрівни став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до відчуження становив 7,437117 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля відчуження (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 0,00 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 5,864414 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статуного капіталу) становить 0,00 %. Внаслiдок набуття, розмiр частки власника юридичної особи ТОВ ТЦ «ВЕБІННЕКСТ» код за ЄДРПОУ 35457220 став більшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0,00 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 9,305824 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 0,00 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статуного капіталу) становить 7,337952%. Внаслiдок набуття, розмiр частки власника юридичної особи ТОВ «ФОНД К-4» код за ЄДРПОУ 34618933 став більшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 4,2004%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 11,532769 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 3,312155 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статуного капіталу) становить 9,093972%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження та набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно). Інформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емітента: У власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй) Товариства, вiдсутнi. Товариство iнши цiннi папери, крiм акцiй, не випускало. У власностi працiвникiв немає акцій у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емітента. У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня. За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає. Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, так як така iнформацiя емiтентовi не надавалась.