ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
1 2 3
Наглядова радаНаглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної чинним Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа.• Голова наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 28 листопада 2017 року (протокол засідання Наглядової ради №1 від 28.11.2017 р.); • Член наглядової ради Каракай Олександр Олександрович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки. • Член наглядової ради Шатов Євген Станіславович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки. Комітети наглядової ради не створювались.
Колегіальний виконавчий орган- ДирекціяВиконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція. Права та обов’язки членів Дирекції визначаються Законом України «Про акціонерні товариства, іншими чинними нормативними актами, Статутом та Положенням про Виконавчий орган ПрАТ «ВАВК». Дирекція складається з 3 (трьох) членів. До складу Дирекції входять: - Генеральний директор - голова колегіального виконавчого органу; - Директор з фінансів та економіки – член колегіального виконавчого органу; - Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу. Обрання та припинення повноважень голови і членів Дирекції здійснюється за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Дирекції визначається відповідно до рішення Наглядової ради.Станом на дату складання цього Звіту до складу Дирекції входять: - голова Дирекції, генеральний директор Голубєв Дмитро Олексійович, обраний Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік. - член Дирекції, директор з фінансів та економіки Ємельянова Ольга Борисівна, обрана Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік. - член Дирекції, начальник юридичного відділу Хомяк Едуард Анатолійович, обраний Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік.
Ревізійна комісіяНагляд за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства та чинного законодавства України. Ревізійної комісії складається з трьох членів. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на три роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді Товариства та звітує Загальним зборам акціонерівСтаном на дату складання цього Звіту до складу складу Ревізійної комісії входять: - Горбатенко Дмитро Геннадійович обраний членом Ревізійної комісії позачерговими загальними зборами Товариства (протокол №2 від 28.11.2017р.) та обраний головою Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії на посаду 29.11. 2017 року (протокол засідання Ревізійної комісії №1 від 29.11.2017 року) терміном на 3 роки. - Беспятий Володимир Сергійович обраний членом Ревізійної комісії позачерговими загальними зборами Товариства (протокол №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки. - Нірець Олексій Валерійович обраний членом Ревізійної комісії позачерговими загальними зборами Товариства (протокол №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки.