ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. Також стратегією подальшої діяльності Товариства є пiдвищення технiчного рiвня виробництва, його ефективностi, зменшення матерiальних, трудових, енергетичних та фiнансових витрат на виробництво продукцiї, постiйне пiдвищення якостi продукції та її конкурентоспроможності, збільшення обсягів збуту продукції, збільшення частки ринку i розширення ринку, стратегія модернiзацiї товару, покращення фінансово-економічного становища, покриття збитків та отримання прибутку. Основними завданнями в роботі основних та допоміжних цехів і служб Товариства в 2019 році є: подальше підвищення ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення технологічної дисципліни, забезпечення стійкої роботи підприємства. З метою забезпечення виконання замовлень по поставках вогнетривів, неформованих матеріалів, а також виконання експортних поставок у 2019 році, Товариством були затверджені заходи та завдання на 2019 рік, на підставі аналізу потреб в вогнетривкій продукції гірничо- металургійним комплексом та іншими галузями, а також виконання експортних поставок на підприємстві був затверджений план по виробництву вогнетривкої продукції в 2019 році. Затверджені наступні заходи і завдання: - організаційно - технічні заходи щодо забезпечення плану виробництва; - організаційно -технічні заходи щодо раціонального використання сировини; - план впровадження досягнень науки і техніки; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення умов праці; - організаційно -технічні заходи з охорони праці; - організаційно -технічні заходи щодо поліпшення якості продукції, що випускається; - заходи щодо забезпечення підприємства ТМЦ, формування мінімальних запасів ТМЦ та сировини на складах для безперебійної роботи підприємства; - організаційно -технічні заходи по економії теплоенергоресурсів; - план підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Для забезпечення стабільної роботи і виконання планів виробництва найважливішими стратегічними завданнями є підвищення ефективності виробництва та підвищення економічних показників за рахунок: 1. Удосконалення організації виробництва, підвищення ролі та відповідальності керівних працівників у всіх ланках виробництва, підвищення рівня організаторської роботи, оперативності, виконавчої дисципліни. 2. Зниження енергоємності, економії матеріальних ресурсів, більш повне використання відходів виробництва і вторинної сировини. 3. Підвищення якості продукції, що випускається за рахунок суворого дотримання технологічних процесів 4. Зниження браку і відходів у виробництві вогнетривкої продукції. 5. Зниження втрат у виробництві. 6. Виконання робіт з механізації та автоматизації виробничих процесів. 7. Забезпечення стійкої роботи теплових агрегатів, освоєння і впровадження нових видів вогнетривів для футеровки тунельних вагонів і обертових печей, з метою зниження витрат природного газу в теплових агрегатах. 8. Належного догляду за обладнанням, своєчасної і якісної підготовки та проведення ремонтів устаткування і агрегатів згідно графіків. 9. Виробництво і постачання продукції з встановленою номенклатурою, відповідно до укладених договорів. 10. Збільшення оборотності оборотних коштів. 11. Поліпшення профілактичної роботи з охорони праці, техніки безпеки. 12. Поліпшення підготовки робочих кадрів та підвищення їх кваліфікації.
Інформація про розвиток емітента Сферою діяльності ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» є виробництво вогнетривкої продукції, алюмосилiкатних шамотних виробiв, призначених для футеровки внутрiшнiх поверхонь доменних, мартенiвських і коксових печей, залiзорозливних і чугуновозних ковшiв, вагранок, виготовленнi набивних мас, шамоту, каолiну, порошкiв, мертелiв, надання послуг юридичним особам, населенню (оренда транспорту та інші), зовнішньоекономічна діяльність. Діапазон використання вогнетривів, що виготовляються комбінатом, досить великий. Вироби Великоанадольського вогнетривкого комбінату використовуються у таких галузях промисловості як металургійна, машинобудівна, коксохімічна, скляна, харчова, у теплоенергетиці та енергозбереженні, будівництві та ін. Пріоритетні сегменти ринку – металургійні та коксохімічні підприємства України та зарубіжжя, будівничі компанії. Ринок збуту зосереджений на підприємствах Україні, країнах СНД, експортуються більш ніж 20 країнам далекого зарубіжжя. За 2018р відвантаження продукції ПрАТ «Великоанадольський вогнетривких комбінат» склало 75,1% по Україні, на експорт - 24,9%, в порівнянні з 2017р - по Україні 82,7%, на експорт - 17,3%. Виробництво і постачання продукції як на український ринок так і за кордон в порівнянні 2017 роком значно збільшилося. Номенклатура виробів, що постачаються, розширюється. В даний час за результатами 2018 року підприємство ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» займає перше місце на ринку шамотних вогнетривів України. Частка поставок вогнетривкої шамотної продукції ПрАТ «ВАВК» становить 38% на ринку України. Основними конкурентами комбінату є ВАТ «Запорізький вогнетривкий завод» - частка поставок вогнетривкої шамотної продукції на ринку України - 28,4% та ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» - 25,9%. В умовах ринкових відносин і конкурентного середовища ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» постійно контролює рівень цін на вогнетривку шамотну продукцію та їх динаміку в цілях збереження співвідношення між ринковою ціною та собівартістю продукції. В даний час у ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» практично з усіма підприємствами в Україні, які споживають вогнетривкі вироби, налагоджені партнерські відносини з постачання продукції. Робота будується на принципах збереження наявних споживачів, а також залучення нових, за рахунок якості шамотної вогнетривкої продукції та впровадження нових видів шамотної вогнетривкої продукції. На підприємстві функціонує система управління охороною праці, яка: - розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; - здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; - організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці. Нижче наведена інформація щодо основних напрямів з охорони праці на підприємстві за звітний 2018 рік: 1. Проведення експертного обстеження обладнання з граничним терміном експлуатації на суму 222013,20 грн. з ПДВ. 2. Придбання засобів ЗІЗ - 457497,96 грн. 3. Придбання спецмолока (за шкідливі умови праці) - 64296, 06 грн. 4. Придбання води- 10998 грн. 5. Проведення медогляду та утримання медпункту- 449917,85 грн. 6. Оформлення передплати та придбання літератури з охорони праці - 2426,80 грн. 7. Підвищення кваліфікації з охорони праці, навчання по ТБ - 8770 грн. 8. Оплату аварійно-рятувального обслуговування - 26652,38 грн. 9. Ремонт дахів будівель комбінату - 374699,48 грн. 10. Санітарно- побутові витрати (лазня) - 1282927, 35 грн. 11. Поліпшення умов праці і безпеки на робочих місцях (згідно комплексних заходів колдоговору) - 4404717 грн. 12. Проведення змагання на звання "Кращий цех з охорони праці" (підведення підсумків - щоквартально) 30 000грн. 13. Інші витрати ( освітлення, СЕС, обслуговування кондиціонерів тощо) - 49858,98 грн. Підприємство поставлено на державний облік в галузі охорони навколишнього природного середовища, як об’єкт, що може негативно впливати на стан атмосферного повітря. ТОВ НВП “Донекосервіс” проводить роботи по інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Пиловловлюваючі установки представлені апаратами типу сухих циклонів ЦН НІІОгаз, циклонів СІОТ, фільтрів Немцова, електрофільтрів Ц-11 і ГПС.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Основна мета управлiння фiнансовими ризиками – мiнiмiзацiя пов’язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов’язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками – система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) – операцiї хеджування.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються таким фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, тому вона регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: – нестабільність, суперечливість законодавства; – непередбачені дії державних органів; – нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; – непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; – непередбачені дії конкурентів. Служби внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, оскільки акції ПрАТ «ВАВК» не котируються на фондовій біржі. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Так, ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. У зв’язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної чинним Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: • Голова наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 28 листопада 2017 року (протокол засідання Наглядової ради №1 від 28.11.2017 р.); • Член наглядової ради Каракай Олександр Олександрович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки. • Член наглядової ради Шатов Євген Станіславович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки. Комітети наглядової ради не створювались. Впродовж 2018 року відбулося 8 засідань наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 1) 02.03.2018 100% Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів 18.04.2018р. 2) 07.03.2018 100% Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов’язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відпустки) Генерального директора Голубєва Д.О. 3) 04.04.2018 100% Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування 4) 23.04.2018 100% Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора. Обрання Дирекції Товариства. Затвердження умов контрактів з членами Дирекції Товариства. 5) 22.06.2018 100% Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов’язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відпустки) Генерального директора Голубєва Д.О. 6) 06.07.2018 100% Прийняття рішення про надання безвідсоткової позики головному технологу Товариства Шликовій Світлані Василівні 7) 13.07.2018 100% Розгляд питання про схвалення правочинів та надання згоди Виконавчому органу на придбання нерухомого майна у ТОВ «Дружківський вогнетривкий завод». Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору Товариства Голубєву Д.О. на укладання та підписання договорів купівлі нерухомого майна. 8) 19.10.2018 100% Затвердження Інструкції про документообіг між Ревізійною комісією, Наглядовою радою та Виконавчим органом ПрАТ «ВАВК». Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов’язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відпустки) Генерального директора Голубєва Д.О. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція. Права та обов’язки членів Дирекції визначаються Законом України «Про акціонерні товариства, іншими чинними нормативними актами, Статутом та Положенням про Виконавчий орган ПрАТ «ВАВК». Дирекція складається з 3 (трьох) членів. До складу Дирекції входять: - Генеральний директор - голова колегіального виконавчого органу; - Директор з фінансів та економіки – член колегіального виконавчого органу; - Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу. Обрання та припинення повноважень голови і членів Дирекції здійснюється за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Дирекції визначається відповідно до рішення Наглядової ради. Станом на дату складання цього Звіту до складу Дирекції входять: - голова колегіального виконавчого органу, генеральний директор Голубєв Дмитро Олексійович, обраний Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік. - член Дирекції, Директор з фінансів та економіки Ємельянова Ольга Борисівна, обрана Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік. - член правління, Начальник юридичного відділу Хомяк Едуард Анатолійович, обраний Наглядовою радою на посаду 23 квітня 2018 року (протокол засідання Наглядової ради №8 від 23.04.2018 року) терміном на 1 рік. Впродовж 2018 року засідань Дирекції не було.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до законодавства, Статуту та Положень Товариства, що регулюють діяльність цих органів.Орган або особа, яка відповідно до Статуту чи Закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству. Органами Товариства є: - Загальні збори акціонерів Товариства - Вищий орган Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Дирекція Товариства - Виконавчий орган Товариства; - Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів). Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом Товариства. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Колегіальний орган – Дирекція. Обрання та припинення повноважень голови і членів Дирекції здійснюється за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Дирекції визначається відповідно до рішення Наглядової ради. У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Дирекцію Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Дирекції, повноваження обраної відповідно до цього Статуту Дирекції продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Дирекції. Членом Дирекції Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної судимості і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Додаткові вимоги до кандидатів у члени дирекції визначаються "Положенням про Виконавчий орган". Права та обов’язки членів Дирекції визначаються законодавством, цим Статутом, "Положенням про Виконавчий орган". Від імені Товариства контракт з членами Дирекції підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Повноваження голови Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Дирекції або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Голова Дирекції може достроково відсторонити від виконання повноважень члена Дирекції, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень.Підставами для припинення повноважень голови та/або члена Дирекції є систематичне невиконання обов’язків, передбачених цим Статутом, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому. Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування на термін, що не може перевищувати 3 (трьох) років. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Зборами. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради у разі: - систематичного порушення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради положень цього Статуту; - вчинення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради дій, що суперечать інтересам Товариства. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком, постановою чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, яка вимагається згідно чинного законодавства України. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом, мають право на ознайомлення з такими письмовими повідомленнями. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нагляд за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. У разі обрання Ревізійної комісії вона складається з трьох членів.Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на три роки. З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного договору між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера - юридичної особи). Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства: - член Наглядової ради; - члени Дирекції Товариства; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Товариства. - особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов’язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.
Повноваження посадових осіб емітента Наглядова рада Товариства Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, а також переданих Зборами для вирішення Наглядовою радою. До виключної компетенції Наглядової ради належать: - затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх нормативних документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень Дирекції Товариства; - затвердження умов контракту, який укладається з членами Виконавчого органу, встановлення розміру винагороди; - прийняття рішення про відсторонення члена (членів) Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні Товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства", та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону цього Закону; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства"; - визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Виконавчому органу попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості; - встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; - надання Виконавчому органу попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача (Депозитарної установи) цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні Товариства". Члени Наглядової ради зобов'язані: - мати бездоганну ділову репутацію; - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у річних та позачергових Зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - своєчасно надавати Зборам і Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Дирекція Товариства - Виконавчий орган Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція. Дирекція складається з 3 (трьох) членів. До складу Дирекції входять: - Генеральний директор - голова колегіального виконавчого органу; - Директор з фінансів та економіки – член колегіального виконавчого органу; - Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради, зокрема: - розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства; - затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання; - визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів); - затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; - здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства; - затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; - прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства; - укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства; - організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами; - розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради; - здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, та/або рішенням Наглядової ради Товариства. - здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, структурних підрозділах, прийняття рішень про пред’явлення від імені Товариства претензій та позовних вимог до контрагентів Товариства; - забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства, - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами. Ревізійна комісія Товариства. Нагляд за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства. Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства, та складається з трьох членів. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на три роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді Товариства та звітує Загальним зборам акціонерів
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Витяг зі звіту незалежного аудитора ТОВ "Міхжнародний фінансовий аудит": "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, а саме: Ми перевірили п. п. ІІІ.І.-ІІІ.ІV. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління (Звіту керівництва) Товариства: • посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; • пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень; • інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; • персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. III.V.-III.IX. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління (Звіту керівництва) Товариства, щодо яких висловлюємо свою думку : • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; • інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; • повноваження посадових осіб Товариства. На нашу думку інформація, що викладена в пунктах III.V.-III.IX. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту керівництва (Звіту про управління) Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає регламентним документам. В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, а саме: Ми перевірили п. п. ІІІ.І.-ІІІ.ІV. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління (Звіту керівництва) Товариства: • посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; • пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень; • інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; • персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. III.V.-III.IX. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління (Звіту керівництва) Товариства, щодо яких висловлюємо свою думку : • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; • інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; • повноваження посадових осіб Товариства. На нашу думку інформація, що викладена в пунктах III.V.-III.IX. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту керівництва (Звіту про управління) Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає регламентним документам. В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, а саме: Ми перевірили п. п. ІІІ.І.-ІІІ.ІV. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління (Звіту керівництва) Товариства: • посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; • пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень; • інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; • персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Ми також перевірили інформацію зазначену в п.п. III.V.-III.IX. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту про управління (Звіту керівництва) Товариства, щодо яких висловлюємо свою думку : • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; • інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; • порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; • повноваження посадових осіб Товариства. На нашу думку інформація, що викладена в пунктах III.V.-III.IX. розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту керівництва (Звіту про управління) Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає регламентним документам."