ПрАТ "ВАВК"

Код за ЄДРПОУ: 00191721
Телефон: (06244) 4 50 00
e-mail: vaok@gir.ua
Юридична адреса: 85721, Україна, Донецька область, Волноваський район, смт. Володимирівка, вул. Заводська,1
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за ЄДРПОУ
Територія Донецька область за КОАТУУ 0120755305
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких виробів за КВЕД 23.20
Середня кількість працівників1 942    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вулиця Заводська, будинок 1, смт. Володимирiвка, Волноваський, Донецька область, 85721, Україна, 062 4445000
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1 16
первісна вартість 1001 148 151
накопичена амортизація 1002 147 135
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4510 6344
Основні засоби: 1010 42557 43291
первісна вартість 1011 145372 152500
знос 1012 102815 109209
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 2566 2851
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 49634 52502
II. Оборотні активи
Запаси 1100 79328 100188
Виробничі запаси 1101 40846 58772
Незавершене виробництво 1102 9509 5123
Готова продукція 1103 28198 35658
Товари 1104 775 635
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 96147 102507
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
397 1182
з бюджетом 1135 19 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 19 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7637 7104
Поточні фінансові інвестиції 1160 28500 13500
Гроші та їх еквіваленти 1165 86 382
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 86 382
Витрати майбутніх періодів 1170 74 67
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 1081 2005
Усього за розділом II 1195 213269 226935
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 8 8
Баланс 1300 262911 279445

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3027 3027
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 12172 12173
Додатковий капітал 1410 15 13
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1000 1000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 51290 50834
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 67504 67047
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 2020 0
Векселі видані 1605 22628 25779
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 113947 147472
розрахунками з бюджетом 1620 1229 1366
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 182
розрахунками зі страхування 1625 7701 6099
розрахунками з оплати праці 1630 3906 2556
за одержаними авансами 1635 1182 721
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 7584 9289
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 35210 19116
Усього за розділом IІІ 1695 195407 212398
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 262911 279445

Примітки: Примітки наведені у розділі "Примітки до фінансової звітності,складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності".


Керівник

 

(підпис)

Голубєв Дмитро Олексійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Османова Ірина Олександрівна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.